[1]
B. M. Stavning Thomsen, “Melancholia – verdens dionysiske undergrund”, Peripeti, bd. 9, nr. 17, s. 9–20, jan. 2012.