Marschall, A. . (2022) “Afro to the Future by Marie-Lydie Nokouda, Teater Grob”, Peripeti, 19(35), s. 169–174. doi: 10.7146/peri.v19i35.130642.