Marschall, Anika. 2022. “Afro to the Future by Marie-Lydie Nokouda, Teater Grob”. Peripeti 19 (35):169-74. https://doi.org/10.7146/peri.v19i35.130642.