Stavning Thomsen, Bodil Marie. 2012. “Melancholia – Verdens Dionysiske Undergrund”. Peripeti 9 (17):9-20. https://doi.org/10.7146/peri.v9i17.108235.