(1)
Dithmer, M. Guldfeber : NyAveny. Peripeti 2022, 19, 209-210.