[1]
.-. Redaktionen, “Kolofon”, NSL, nr. 13, nov. 2018.