(1)
Vikør, L. Skandinaviske lærebøker I Leksikografi Og Leksikologi –tverrnasjonalt Oversyn Og Vurdering. NSL 2006.