(1)
Nilsson, P. Bildliga Betydelser I SAOB. NSL 2018, 195-204.