Redaktionen, - (2018) “Kolofon”, Ny forskning i grammatik, 0(25). doi: 10.7146/nfg.v26i25.109312.