Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Første række, 11 (1878)

P. Chr. Hansen: Baut Arbeiter-Wohnungen! Eine Aufforderung an die Stådte Schleswig-Holsteins. Flensburg, Wiltmaak. 1878. (32 S.)

Forfatteren, en ung Slesviger, der studerer ved Universitetet i Leipzig, foretog sidste Sommer og Efteraar en længere Rejse i Danmark og Sverig for at studere forskjellige nationaløkonomiske Forhold. Særligt satte han sig ind i, hvad der her er gjort for Lærlingevæsenet, det tekniske Skolevæsen, Fabrikvæsenet, Arbejderboliger m. m. Han mener, at Danmark paa delte Omraade har udrettet Meget, der fortjener Paaskjønnelse og varm Anerkjendelse, og han opfordrer indtrængende sine Landsmænd i Slesvig og Holsten til at tage de kjøbenhavnske Arbejder-Byggeforeninger til Mønster. Det er i det Væsenlige en Fremstilling af de danske Arbejderboligforhold, der gives i den velmente og med megen Varme skrevne Brochure.