Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 134 (1996)

Meddelelser december 1996 fra Nationaløkonomisk Forening

Referat af generalforsamling i Nationaløkonomisk Forening, den 25. november 1996, kl. 17.00 i Alexandersalen, Bispetorvsannekset, Københavns Universitet.

På dagsordenen var:

1. Valg af dirigent

2. Beretning og regnskab
3. Valg til bestyrelsen
4. Valg af revisor

5. Budget for 1997 og fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Ad. 1. Erik Gørtz valgtes som dirigent, og han indledte med at forespørge, hvorfor generalforsamlingen
afholdtes i november, når vedtægterne siger, at generalforsamlingen skal
afholdes inden udgangen af oktober.

Ad. 2a. Christian Hjorth-Ander sen oplyste, at bestyrelsen ikke havde fundet lejlighed til at afholde generalforsamlingen i oktober, da man ikke havde et passende medlemsmøde til at efterfølge generalforsamlingen. Det var bestyrelsens vurdering, at en generalforsamling burde efterfølges af et medlemsmøde for at sikre et minimum af deltagere. Det kan desuden oplyses, at vedtægterne blot forlanger, at generalforsamlingen indkaldes inden udgangen af oktober, hvilket rent faktisk var tilfældet - indsat af referenten.

Foreningens opkrævning af medlemskontingent er overgået til PBS, hvilket har resulteret: at en del medlemmer fandt lejlighed til at melde sig ud. Efterårets mødeaktivitet, og tilbuddei om festskrift har dog tilsyneladende medført en fornyet tilgang af medlemmer. Udviklinger må klart siges at være utilfredsstillende i lyset af, at bestanden af kandidater og studerende løbende

For tidsskriftet havde den nye refereeing procedure vist sig at være en succes. Det er klar
opfattelsen, at kvaliteten af de artikler som bringes er blevet højere.

Desuden havde kravet om dansksprogede artikler, med et indhold der var relevant i er dansk økonomisk sammenhæng medført, at Nationaløkonomisk Tidsskrift ikke længere brug tes som udstillingsvindue for de artikler, som ikke kunne accepteres af internationale tids skrifter.

Foreningen havde i 1996 forestået udgivelsen af et festskrift til professor Anders Ølgaard forbindelse med hans fratræden. Christian Hjorth-Andersen benyttede lejligheden til at takk< festskriftets redaktionskomite og Nationaløkonomisk Tidsskrifts redaktør Thorkild Davidsen der har ydet et stort arbejde i forbindelse med festskriftets tilblivelse og udsendelse. Udgivel sen har væsentligt været finansieret af eksterne kilder, foreningen har modtaget gaver p; 300.000 kr. til udgivelsen, mens foreningens eget bidrag beløber sig til ca. 20.000 kr.

Foreningen arbejder for øjeblikket med en omlægning af mødeaktiviteterne, idet man fr; bestyrelsens side ønsker at holde medlemsmøder i samme stil som debatmødet om velfærds samfundets dilemmaer den 8. november 1996 på den Gyldne Fortun. En sådan omlægning vi medføre øgede udgifter i 1997. Jf. nedenfor om mødeaktiviteterne i 1996.

Desuden arbejder bestyrelsen med en revision af vedtægterne, som forventeligt kan frem
lægges på næste års generalforsamling.

Endelig gjorde formanden opmærksom på, at Nationaløkonomisk Forening havde 125 år
jubilæum i 1997. I den anledning arbejdes der for øjeblikket med at udskrive en eksternt fi
nansieret prisopgave til uddeling i forbindelse med næste års generalforsamling.

Side 2

Fra sulen var der forespørgsler om en tidligere annoncering af medlemsmoderne, hvilket
toges til efterretning af formanden.

Ad. 2b. Jørgen Birger Christensen orienterede om regnskabet for 1995 der viste et overskud 137.786 kr. mod et underskud i 1994 på 85.710 kr. Ses der bort fra kursgevinster på obligationsbeholdningen på 81.188 kr. og kurstab i 1994 på 133.219 kr., var resultatet et plus på 56.598 kr. mod et plus året før på 47.509 kr. Foreningens økonomiske udvikling var altså stabil, når der ses bort fra de svingende obligationskurser.

Foreningens kontingentindtægter steg fra 62.626 kr. i 1994 til 65.880 kr. i 1995. Derimod faldt abonnementsindtægterne til 267.324 kr. mod 282.203 året før. Annonceindtægterne faldt med knap 1.000 kr. til 16.500 kr. Renteindtægterne var næsten stabile med en renteindtægt i 1995 på 77.499 kr. og 79.011 kr. i 1994.

Foreningens administrationsudgifter steg i 1995 med 6,8 pct, til 99.326 kr. på grund af de
øgede gebyrudgifter og udgifter til kontorartikler m.v.

Udgifterne i forbindelse med udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og afholdelse af
medlemsmøder faldt 9,8 pct. Der blev uændret udgivet 4 numre af tidsskriftet, mens der afholdtes
medlemsmøder mod 6 møder året før.

De samlede aktiver i Nationaløkonomisk Forening steg til 1.051.363 kr. ultimo 1995 mod
954.659 kr. ultimo 1994. Egenkapitalen steg til 984.591 kr. mod 846.805 kr. året før.

For Nationaløkonomisk Forenings Fond noteredes der i 1995 indtægter på 26.848 kr. mod 5.238 kr. året før. Ændringen skyldes renteudviklingen, der i 1995 medførte en kursgevinst på 13.841 kr. mod et kurstab året før på 9.222 kr. Fonden betalte depotafgifter på 416 kr. Årets resultat steg på den baggrund til 26.432 kr. mod 4.873 kr. året før. Fondskapitalen steg til 532.801 kr. mod 506.369 kr. i 1994.

For 1996 ventedes det ifølge Jørgen Birger Christensen, at foreningens indtægter og udgifter blive stærkt påvirket af udgivelsen af festskriftet til professor Anders Ølgaard. Det samlede regnskab for festskriftet ventes dog stort set at kunne balancere, idet foreningen har modtaget gaver på i alt 300.000 kr. til dækning af trykkeudgifter. På grund af det lave renteniveau der imødeses et fald i renteindtægterne, som dog også vil føre til en moderat kursgevinst. øgede mødeaktivitet ventes at føre til øgede udgifter også i 1996.

Fra salen var der ingen kommentarer til regnskabet, der godkendtes af generalforsamlingen.

Ad. 3. På valg til bestyrelsen var Jørgen Birger Christensen, som er foreningens kasserer
og Richard B. Larsen. Bestyrelsen havde indstillet at begge blev genvalgt, hvilket generalforsamlingen
sig.

Ad. 4. Lis Lauritsen var på valg som foreningens interne revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg
Lis Lauritsen, hvilket generalforsamlingen bifaldt.

Ad. 5. Christian Hjorth-Andersen fremlagde et budget for 1997. Under forudsætning om bestyrelsens planer om en intensiveret mødeaktivitet og et særligt jubilæumsarrangement må man forvente, at udgifterne i 1997 vil være noget højere end i tidligere år. Bestyrelsen indstillede, kontingenter, abonnementspriser og annoncepriser ikke ændres, hvilket medfører at regnskabet for 1997 vil kunne udvise et beskedent underskud. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Ad. 6. Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 7. Fra salen blev der fremsat ønske om, at foreningen oprettede institutionsmedlemsskaber.
Hjorth-Andersen oplyste, at bestyrelsen arbejdede med sådan en mulighed,
men det var endnu ikke klart, hvilke elementer der skulle inkluderes i et sådant medlemskab.

Erik Gørtz kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Side 3

Foreningens mødeaktiviteter i 1996

Nationaløkonomisk Forening har i løbet af 1996 afholdt 5 medlemsmøder. Møderne havde
følgende oplægsholdere og emner:

Den 28. februar: Fhv. nationalbankdirektør Erik Hqffmeyer: Instrumenterne i den økonomiske
— en vurdering.

Den 25. marts: Formand for Det Økonomiske Råd Niels Kærgård; Økonomiske vismænd -
politiserende økonomer eller objektive eksperter.

Den 8. oktober: Lektor Peter Skott, Aarhus Universitet: Økonomiske modeller og strukturledighed. panelet deltog kontorchef Steen Daugaard, Finansministeriet og kontorchef John Smidt, Det Økonomiske Råd, udpeget som opponenter, mens afdelingschef Anders Møller Christensen, Danmarks Nationalbank, var ordstyrer.

Den 8. november: Seminar om Dilemmaer i velfærdssamfundet. Oplægsholdere og paneldeltagere Afdelingschef Per Callesen, Finansministeriet; kontorchef Christian M. Motzfeldt, Erhvervsministeriet; direktør Jørgen Hansen, Dansk Industri; direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; professor Anders Ølgaard. Direktør Jørgen Søndergaard, Socialforskningsinstituttet, deltog i panelet og varetog opgaven som ordstyrer.

Den 25. november: Professor Christian Schultz, Økonomisk Institut, Københavns Universitet:
økonomi. Mødet afholdtes i forlængelse af den årlige generalforsamling.

Nationaløkonomisk Forening har i sidste halvdel af 1996 omlagt mødeaktiviteten fra de
traditionelle »gå-hjem-foredrag« til i højere grad at være udformet som debatmøder og faglige

Målsætningen er, at foreningens møder kan skabe det manglende, uafhængige forum for
danske nationaløkonomers faglige debatter. Erfaringerne fra arrangementerne i 1996 har opmuntret
til at fortsætte strategien i 1997.

Foreningen er specielt interesseret i at etablere en bedre løbende dialog med de faglige miljøer på undervisningsanstalterne, i ministerierne og faglige sekretariater - kort sagt de steder den teoretiske og praktiske nationaløkonomi udfolder sig. Foreningen opfordrer derfor at forslag om nye aktiviteter forelægges foreningen.