Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 134 (1996)

Nationaløkonomisk Tidsskrift

REDAKTOR: Tfwrkild Davidsen

REDAKTIONSUDVALG: Niels Kærgård (formand), Torben M. Andersen, Helge Brink, Anders Møller Christensen, Gives, Chr. Hjorth-Andersen, Christian Motzfeldt, Michael Møller, Jørn Henrik Petersen, Nina Smith, Peter Birch Sørensen og Hans Aage.

redaktionssekretær: Anders Matzen

ASSISTERENDE REDAKTIONSSEKRETÆR: HllgO Tillige

Nationaløkonomisk Tidsskrifts hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater til et dansk publikum.

Der lægges vægt på, at artikler fremtræder så overskueligt
muligt, så tidsskriftet kan formidle forskningens
resultater til en bredere læserkreds.

Tidsskriftet ønsker at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner og modtager gerne kommentarer aktuelle problemstillinger og til tidligere artikler i tidsskriftet.

Alle artikler sendes til udtalelse hos referees.

Manuskripter indsendes til redaktøren under adresse: Det kgl. Bibliotek, Fiolstræde 1, Postboks 2149, 1016 København K. En teknisk vejledning om udarbejdelse manuskripter kan rekvireres hos redaktionssekretæren.

Abonnement på Nationaløkonomisk Tidsskrift koster
312,50 kr. årligt. For studenter er abonnementsprisen
156,25 kr. årligt.

Henvendelse om abonnement og adresseændring bedes rettet til Kirsten Poulsen, Den Danske Bank, Økonomikontoret, Kanal 2-12, 1092 København K. (tlf. 43 25 06 43).

Henvendelse om annoncetegning m.v. bedes rettet til
redaktionssekretæren, Anders Matzen, Danmarks Nationalbank,
5, 1093 København K (tlf.

33 63 60 24).

ISSN 0028-0453