Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 111 (1973) 2

rundfelt, rolf: Reklamens kostnader och bestdmningsfaktorer. Stockholm: Industriens 1973. 206 pp. Sv. kr. 47,00.

Denne bog, der er forsvaret som disputats ved universitetet i Stockholm, indeholder et stort empirisk materiale om reklameudgifterne Sverige. Det bygger på rundspørge til ca. 2000 virksomheder og viser reklameomkostningernes på bl.a. erhverv, brancher, varegrupper, reklamemedier. I den analyserende del opstilles på grundlag af litteraturstudier 13 hypoteser, hvoraf de 7 søger at forklare, hvorfor reklameintensiteten mellem varegrupper, mens de resterende 6 søger at forklare, hvorfor intensiteten varierer mellem firmaer, der sælger samme vare. Afprøvningen af hypoteserne til resultat, at sælgerstrukturen synes at være den væsentligste, enkelte forklaringsfaktor. 10 pct. af de undersøgte havde reklameudgifter på 15 pct. af omsætningen eller derover; denne reklameintensitet kan delvis forklares at de pågældende firmaer enten optrådte på et marked præget af oligopolistisk og langsom efterspørgselsvækst at firmaerne var udenlandsk importerende eller nyetablerede.