Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 108 (1970)

NATIONALØKONOMISK TIDSSKRIFT

Redaktør: Thorkild Davidsen.

Redaktionssekretær: Mels Bodelsen.

Assisterende Redaktionssekretær : Jørgen V. Andersen.

Faglige konsulenter: Kjeld Bjerke, Mogens Boserup, Hector Estrup, Svend Fredens, Jørgen Gel-

ting, Sv. A. Hansen, Erik Hoffmeyer, J. Børglum Jensen, Poul Milhøj, H. Winding Pedersen, P.

Nørregaard Rasmussen og Anders Ølgaard.
Abonnement på Nationaløkonomisk Tidsskrift: 50 kr. årligt, for medlemmer af Nationaløko-

nomisk Forening (herunder studerende) dog 30 kr. årligt. Enkelte dobbelthæfter i løssalg: 20

kr. pr. stk. (ekskl. moms).
Manuskripter indsendes til redaktøren under adresse: Det kgl. Bibliotek, Chr. Brygge 8, 1219

København K.
Henvendelser iøvrigt (herunder tegning af abonnement, annonceekspedition, eksp. af korrek-

turtryk m. v.) bedes rettet til redaktionssekretæren, sekretær cand. polit. Niels Bodelsen, Uden-

rigsministeriet, Amaliegade 7, 1256 København K (Uf. 12 3060).
De faglige konsulenter fungerer som redaktionens rådgivere og modtager ikke henvendelser fra

bidragydere på redaktionens vegne.
En vejledning vedr. udarbejdelse af manuskripter kan rekvireres ved henvendelse til redak-

tionssekretæren.
Nationaløkonomisk Tidsskrift udsendes for tiden som 3 dobbelthæfter årligt.