Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 108 (1970)

NATIONALØKONOMISK FORENINGS GENERALFORSAMLING 1970

Den 29. oktober 1970 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling.

Til dirigent valgtes professor Poul Milhøj.

Formanden, professor Kjeld Philip, afgav følgende beretning:

»Min beretning i aften dækker sæsonen 1969-70, i hvilken jeg har fungeret som
formand for bestyrelsen, medens det regnskab, som foreligger omdelt - som De
vil se - kun refererer sig til kalenderåret 1969.

Medlemstallet var ved udgangen af 1969 1522 imod 1511 ultimo 1968, og antallet af abonnenter i samme periode voksede fra 1684 til 1725. Der er i den forløbne sæson foregået en omfattende revision af foreningens 3 medlems- og abonnentkartoteker, nemlig kassererens, avispostkontorets og sekretærens, og dette skulle føre til en bedre betjening af medlemmerne i fremtiden. Samtidig har man igennem en særlig studenterrekruteringsindsats i efteråret 1970 fået et større antal studenter end normalt. Om foreningens administration skal endelig bemærkes, at man fra januar 1970 har deltidsansat en kontordame, som bl.a. har beskæftiget sig med det omtalte revisions- og rekruteringsarbejde.

Den vigtigste begivenhed i sæsonen 1969-70 var det 20. nordiske nationaløkonomiske foreningers møde i august 1969, som dækkedes af sidste års beretning. Herudover afholdtes i eftteråret 1969 kun et enkelt møde, nemlig generalforsamlingen den 6. november 1969, hvor direktør Oluf Ingvartsen talte om emnet: Økonomiske og administrative perspektiver i det nye kommunestyre. Der var påtænkt yderligere møder i efteråret, men en foredragsholder glippede i sidste øjeblik, og det andet af de planlagte møder, som skulle have 3 indledere, viste sig umuligt at gennemføre før forårssæsonen.

I foråret gennemførtes 3 møder:

Den 25. februar indledte professor Niels I. Meyer og forskningsleder Mogens
Dyre om erhverv og forskning i Danmark.

Den 16. marts indledte generaldirektør Hans Sølvhøj, professor Bjarke Fog og
amanuensis Niels Thomsen om meningsdannelsen i Danmark; statens og privatøkonomiske
faktorers indflydelse.

På det sidste møde i forårssæsonen den 7. april indledte professor Anders
Ølgaard og direktør Viggo Nørby om aktuelle boligproblemer.

Endelig var foreningens medlemmer af Dansk-Tysk Selskab inviteret til at
deltage i et møde den 24. februar, hvor professor Erich Schneider talte om den
økonomiske udvikling i Tyskland i de sidste 2 årtier.

Bestyrelsen finder, at de gennemførte arrangementer med flere indledere har
været værdifulde, men de er vanskeligere at arrangere, og man vil nok fremtidig
lægge noget mindre vægt på dem, end det var tilfældet i foråret.

Som bekendt har foreningen 100 års jubilæum i 1972, og bestyrelsen har overvejelser i gang om, hvorledes fødselsdagen bør festligholdes. Man er foreløbig i gang med planlægningen af et jubilæumsskrift, som vil afspejle udviklingen i dansk økonomisk debat i de 100 år, og man er så småt begyndt overvejelserne af festligholdelsen iøvrigt.

Regnskabet har på grund af forsinkelsen af tidsskriftets årgang 1969 først kunnet færdiggøres så sent, at der ikke har været tid til at revidere det. Under hensyn til, at regnskabet føres af Revisions- og Forvaltningsinstitutet, beder jeg generalforsamlingen om at godkende, at revisionen finder sted efterfølgende.

Regnskabet for 1969, som er omdelt, viser et overskud på ca. 50 000 kr., i sammenligning
med det foregående års underskud på godt 16 000 kr.

Denne udvikling skyldes først og fremmest den på generalforsamlingen i 1968

Side 334

vedtagne kontingent- og abonnementsforhøjelse, som ikke blot har ført til større indtægter for abonnement og kontingenter i 1969, men også omfatter indtægter i regnskabsåret 1969, henhørende fra den regulering, der fandt sted af 1968-kontingentetog abonnementsprisen. Arbejdet med den ekstra opkrævning er medvirkendetil den stigning, som man på udgiftssiden kan se i honorarer for regnskabsføringen.

Endelig har den noget nedsatte ordinære mødeaktivitet i 1969, som bl.a. har
sin årsag i belastningen af bestyrelsen med tilrettelæggelsen af det nordiske
møde, resulteret i besparelser.

I status har overskudet resulteret i, at foreningen ved årsskiftet havde en
nettoformue på ca. 25 000 kr., imod en gæld af tilsvarende størrelsesorden ved
udgangen af forrige regnskabsår.

Det skal iøvrigt bemærkes, at de store passivposter for bogtrykker og honorarer - ligesom i tidligere år - skyldes, at samtlige udgifter for tidsskriftets 1969-årgang, hvoraf nr. 2/3 udkom i 1970, er ført til udgift i regnskabsåret 1969, hvorfor udgifterne til de 2 seneste dobbelthæfter har måttet føres som passiv. Passivposten på ca. 32 000 kr. for nordisk møde registrerer, at ikke alle udgifter i forbindelse med mødet var afholdt pr. 1. januar 1970, idet et skrift indeholdende et referat af mødet er under udarbejdelse.

Det forventes udsendt sidst på foråret 1971.«

Om regnskabet skal iøvrigt bemærkes, at Nationaløkonomisk Forenings Fond havde en renteindtægt på 6053,76 kr.; ca. 3000 kr. heraf var anvendt som tilskud til Socialøkonomisk Samfund vedrørende udvekslingsrejser, hvorefter resten - bortset fra et mindre administrationsgebyr - var overført til fondens formue, der således var forøget fra 98 846,- kr. ved årets begyndelse til 101 794,64 kr. ved udgangen af 1969.

Fonden til Nordisk Møde havde en renteindtægt på 5476,21 kr. 5000 kr. var overført som tilskud til foreningen. Med regulering af den bogførte værdi af obligationer købt i 1969 og en mindre depotafgift var formuen herefter vokset fra 82 235,77 kr. pr. 1. januar 1969 til 83 215,85 kr. ved årets slutning.

Af bestyrelsen afgik efter tur kontorchef Niels Ussing og kontorchef Erik Nielsen. Som bestyrelsesmedlemmer nyvalgtes rigsstatistiker N. V. Skak-Nielsen og økonomisk-statistisk konsulent i Det økonomiske Sekretariat, Jørn Børglum Jensen.

Som revisor genvalgtes bankdirektør Svend Hansen.

Bestyrelsen består herefter af: Professor, dr.oecon. Kjeld Philip (formand), nationalbankdirektør Svend Andersen, professor ved Handelshøjskolen Hector Estrup, økonomisk-statistisk konsulent i Det økonomiske Sekretariat, Jørn Børglum Jensen, økonomidirektør i Københavns Kommune, Jørgen Paldam, rigsstatistiker N. V. Skak-Nielsen og direktør, professor K. E. Bredahl Sørensen. Foreningens sekretær er sekretær i udenrigsministeriet, Niels Bodelsen.