Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 87 (1949)

NATIONALØKONOMISK FORENINGS MEDLEMSLISTE 31. DECEMBER 1949

En stjerne (*) foran navnet betyder, at vedkommende er medlem af bestyrelsen.

Æresmedlemmer:

Professor, dr. polit. Axel Nielsen.

Medlemmer:

Aaberg, Henning, stud. polit.

Aagaard Christensen, Arne, cand. polit, sekretær
Prisdirektoratet.

Aarsøe, Arvid, kontorchef.

Aarup Hansen, Fr., direktør i Privatbanken.

Abrahamsen, S. A., cand. polit., direktør i Det
danske Mælkekompagni.

Adler-Nissen, Karengete, cand. jur., sekretær
i Direktoratet for Vareforsyning.

Ågerup, Flemming, cand. polit.

Albeck, Georg, cand. polit., kontorchef i Iste
Hovedrevisorat.

Albrethsen, P. Høeg, cand. polit, fuldmægtig
under Kbh.s Magistrat.

Almdal, Holger, inspektør ved Handelshøjskolen
København.

Alsing, Inger, cand. act., fuldmægtig i Det
statistiske Departement.

Andersen, Åge, cand. polit., sekretær i Handelsministeriet.

Andersen, Aksel, cand. polit., hospitalsdirektør.

Andersen, C. F., sparekassedirektør, Hillerød.
Andersen, C. L., cand. polit., statsaut. revisor.

Andersen, E. R., kontorchef i Sparekassen f.
Kbh. og Omegn.

Andersen, Hans Peter, stud. polit.

Andersen, Helge, cand. polit., direktør i Dansk
Gallup Institut.

Andersen, K., bestyrer.

Andersen, Knud, stud. polit.

Andersen, K. 8., cand. polit., afdelingschef i
Statsradiofonien.

Andersen, N. P., civilingeniør, direktør.

Andersen, Poul, adm. direktør i Privatbanken.

Andersen, R. G.t civilingeniør, direktør.
Andersen, Stig, stud. polit.

Andersen, Svend, cand. polit., International
Bank fer Reconstruction and Development,
Washington, U.S.A.

Andersson, Josef, forretningsfører i Dansk
Skræderforbund.

Angelo, A., civilingeniør, direktør for N.E.S.A.
Arnholdt, Louis, vekselerer.

Arp, Claus, cand. polit., sekr. i Arbejderbevægelsens
*

Axelsen Drejer, A., cand. polit., redaktør af
Andelsbladet.

Båring, Bernh., direktør i A/S Magasin du
Nord.

Bager, Rachel, cand. polit., sekretær i Arbejds
og Boligministeriet.

Baggesø, Tom, stud. polit.

Bahnson, Louis, direktør, redaktør.
Bak Jensen, T., h. a., konsulent.
Bang, Chr. Hjelm, grosserer.

Bang, Ole, cand. polit., sekretær i Banktilsynet.

Bang, Ove, cand. polit., sekretær i Departementet
Told. og Forbrugsafgifter.

Banke, Niels, cand. polit., underdirektør i
Prisdirektoratet.

Barfod, Annemarie, cand. polit.

Barfod, Børge, cand. polit, fhv. professor.

26

Side 396

Barlyng, Harry, skatteinspektør, Nykøbing F.

Barteis, Eyvind, cand. polit., kontorchef i
Udenrigsministeriet.

Bastrup-Birk, Erik, cand. polit., Den danske
Ambassade, Paris.

Bech, Oluf, fhv. filialdirektør i Danmark Nationalbank.

Bechgård, L. 8., inspektør ved Prisdirektoratet.

Beildorff Petersen, Åge, afdelingsbestyrer i
Handelsbanken.

Bendix, A. 8., adm. direktør i De forenede
Papirfabrikker.

Bendtsen, C, direktør for Den danske Presses
Fæiiesindkøbs-Forening.

Bengtsson, Holger, prokurist.
Benzon, Åge v., vekselerer.

Bergendorff, Carl, statsautoriseret revisor.
Berg Nielsen, Viggo, cand. polit.

Bering, Otto, hovedbogholder i Danmarks Nationalbank.

Bertelsen, Poul, stud. polit.
Beyer, C. K., civilingeniør.

Bierbum, Frederik, direktør i Banken for Holbæk
Omegn.

Bierfreund, Inga, frue.

Bierfreund, Poul, højesteretssagfører.
Birck, Ruth, professorinde.

Bisgaard Olesen, H., cand. oecon., sekr. i
Prisdirektoratet.

Bjerke, Kjeld, cand, polit., kontorchef i Det
statistiske Departement.

Bjerregård, Knud, direktør under Kbh.s Magistrat.

Bjørn Olsen, P., cand. polit., sekretær i Det
økonomiske Sekretariat.

Bjørner, Bue, grosserer.
Bjørner, J. L., direktør.

Bjørnsson, Gunnar, cand. polit

Blinkenberg Nielsen, 0., cand. polit., sparekassedirektør,

Boe, J. Fr. Mansfeld, direktør i Østifternes
Husmandskreditforening.

Eoesen, Per, cand. polit., bibliotekar ved Handelshøjskolen
København.

80-Jensen, Åge, cand. polit., sekretær i F.D.B.
Boldsen, F. C, direktør.

Eollerup, E., cand. polit., kontorchef i Turistforeningen
Danmark.

Bonde, Chr., cand. polit., ekspeditionssekretær
Det statistiske Departement.

Bondesen, S. H., cand. polit., kontorchef i
Landmandsbanken.

Borup, Erik, cand. polit.

Boserup, Ester, cand. polit., Economic Commission
Europe, Généve.

Boserup, Hans F., stud, polit.

Boserup, Mogens, cand. polit., Economic Commission
Europe, Généve.

Boserup, William, cand. polit., fuldmægtig i
Prisdirektoratet.

Bov, Helge, stud. polit.
Bov, Preben, cand. polit.

Brahe Christensen, L., direktør i Tekstilfabrikantforeningen.

Bramsen, Eigil, direktør i Nye Danske af
1864.

*Bramsnæs? C, V., cand. polit., fhv. nationalbankdirektør.

Bramsnæs, F., civilingeniør, lektor, forstander
for Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium.

Brandt, G., direktør i Hellerup og Omegns
Bank.

Bredsdorff, J., cand. polit., fuldmægtig ved
Forvaltningsnævnet.

Bredsdorff, Per, stud. polit.
Bregenholm, Dagny, stud. polit.

Brcitscheid, G., kontorchef i Revisions- og
Forvaltningsinstituttet.

Brems, Hans, cand. polit., lektor ved Københavns

Brems. Ulla, frue.

Breiiing, H. A., arbitrageur.

Breuner, Ove, statsautoriseret revisor.
Brink, S., bankdirektør, Frederikssund.
Brinking, Minna, stud. polit.

Brock, Jørgen, cand. jur. & polit., kaptajn.

Brun, Alice, cand. polit,, kontorchef i Finansministeriet.

Bruun, Aksel, fuldmægtig i Håndværkerbanken.
Bruun, Frans, statsautoriseret revisor.

Bruun, V., hovedbogholder i Landmandsbanken.

Bruun Pedersen, Ove, cand. poiit.

Brøndum, Arne, cand. polit., sekretær i Danmarks

Brønsted, E., stud. polit.

Buch-Larsen, J. L., cand. polit.
Budde, Erik, cand. polit.
Buhl, Sten, stud. polit.
Buhl, V., regnskabschef.
Buhl, Vilh., minister u. p.

Side 397

Bulow, F. W. v., cand. polit., proprietær.
Bulow, Hans, stud. polit.
Byrdal, V., overretssagfører.

Bøgelund-Jensen, S., direktør i A/S Magasin
du Nord.

Bøggild Christensen, Johannes, cand. polit.,
redaktør ved Berlingske Tidende.

Børglum Jensen, Jørn, stud. polit. •
Børresen, Johs. E., belysningsdirektør.

Børup, Olaf, cand. mag. & polit., lektor ved
Handelshøjskolen i København.

Carstens, Agnete, stud. polit.

Carstens, Einar, cand. polit., kontorchef i
Grosserer Societetets Komité.

Carstensen, Vilhelm Emil, stud. polit.

Christensen, A., direktør i Fyens Landmandsbank,

Christensen, Åge, cand. polit., fuldmægtig i
Generaldir. for Post- og Telegrafv.

Christensen, Åge, forretningsfører for Fællesorganisationen
almennyttige danske Boligselskaber.

Christensen, Bent, stud. polit.
Christensen, Birger E.

Christensen, E., direktør i Den danske Mælkekondenseringsfabrik,

Christensen, E., kontorchef i Handelsbanken.
Christensen, Frantz, direktør.

Christensen, H. P., direktør for Helsingørs
Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Christensen, Jens, cand. polit., sekretær i
Det økonomiske Sekretariat.

Christensen, Kjeld, cand. polit., sekretær i
Finansministeriet.

Christensen, Knud, direktør i Københavns
Brandforsikring.

Christensen, Knud H., stud. polit.
Christensen, Leif, cand. polit., direktør.
Christiani, Rud., civilingeniør, dr. techn.

Christiansen, Hans C, cand. mere, direktør
for Provinshandelskammeret.

Christoffersen, M., dr. polit., sekretær i 0. K.
Clemmensen, Erik Haunstrup, cand. polit.

Clemmensen, Karl Johan, cand. polit., fuldmægtig
Dansk Arbejdsgiverforening.

Cohn, Einar, cand. polit., departementschef
i Det statistiske Departement.

Colding-Jørgensen, H., cand. act., fuldmægtig
i Det statistiske Departement.

Cour, Aage la, cand. polit.

Cour, Jacob la} landsretssagfører.

Dahlgaard, Bertel, cand. polil., fhv. indenrigsminister.

Dahlgaard, Lauge, cand polit., fuldmægtig i
Direktoratet for Vareforsyning.

Dahlgaard, Poul, cand. polit., ekspeditionssekretær
Prisdirektoratet.

Dahlgaard, Tyge, cand. polit., dansk delegeret
ved Economic Commission of Europe, Généve.

Dalgaard. Fr., direktør for Arbejdernes kooperative

Dalgaard, Knud, cand. polit, økonomidirektør
i København.

Dalhoff, Johs., cand. polit., fhv. departementschef.

Daltoft Svend, sekretær i Privatbanken.

Dam, Gunnar, cand. polit., kontorchef i Sygekassedirektoratet.

Dam, Poul, stud. polit.

Damgaard Nielsen, H. 0., direktør i Danisco.

Damm, V. F., afdelingsbestyrer i Handelsbanken.

Damsgaard Hansen, Knud, cand. polit., ekspeditionssekretær
Det økonomiske Sekretariat.

Dartingf Kay, fuldmægtig.

Daugaard Bentzen, Erik, cand. polit, sekretær.
Davidsen, Orla, direktør.

Degen, Hans, cand. polit., fuldmægtig i Finansministeriet.

Dehn, E., cand. polit., redaktør.

Dessau, Einar, civilingeniør, direktør i De forenede

Dich, Jørgen S., cand. polit., kommitteret i
Arbejds- og Socialministerierne.

Dideriksen, H., assistent i Bikuben.
Diemer, D. G., h. d., direktør.

Dige, E., cand. polit., departementschef i Finansministeriet.

Ditlevsen, L. N., underdirektør i Handelsbanken.

Dons, P. M., underdirektør i Danmarks Nationalbank.

Dragheim, Chr., bankdirektør, Næstved.

Drewes, Poul A., direktør i Kaffesurrogatfabriken

Side 398

Dreyer, J., afdelingsbestyrer i Sparekassen f.
Kbh. og Omegn.

Dyrberg, Carl Nic, cand. polit., økonomiskstatistisk
ve-J A/S Magasin du
Nord.

Dyrberg, Gunnar, cand. polit.
Dyre, Ebbe, cand. polit.

Ebbe, Johs., direktør for Husmandskreditforeningen
Østifterne

Einfeldt, Chr., stud. polit

Einfeldt, Rob.f direktør ved Foreningen Dansk
Arbejde.

Elberling, B. V., stud. polit.

Elkssr-Hansen, Niels, cand. polii., fuldmægtig
i Statsministeriet.

Elmholt, Erik, cand. polit.

Elsass, Adam, direktør.

Elsass, L. direktør i A/S Sophus Berendsen.

Engberg, Einar, cand. polit., ekspeditionssekretær
Arbejds- og Boligministeriet.

Engberg Pedersen, Signe, cand. polit., fuldmægtig
Prisdirektoratet.

Engelund Petersen, Tage, stud. polit.

Engmann H., cand. polit., kontorchef i Finansministeriet.

Eriksen, Axel, prokurist i Handelsbanken.

Fabricius, Louis, generalsekretær i F. D. B.
Faurholt, Johs., direktør i Bikuben.

Faurholt, O. P., kontorchef i Privatbanken,
Feldvoss, Torkild, stud. polit.

Finsen, Aa., direktør i Københavns Kreditforening.

Fog, Bjarke, cand. polit., lektor ved Handelshøjskolen
København.

Foss, K. R., cand. mag., aktuar.

Frandsen, Anker, cand. polit., kommunelærer.

Frandsen, Erik, civilingeniør, direktør i Det
danske Petroleumsaktieselskab.

Frandsen, G., cand. polit., kontorchef i Direktoratet
Vareforsyning.

Frandsen, Uregers, cand. polit.

Frederiksen, H. P., kontorchef i Handelsbanken.

Frellesvig, P. W., cand. oecon., sekr. i Udenrigsministeriet.

Friedmann, Karen, cand. polit., "Washington.

Frigast, Povl, direktør for P. C. L. Frigast
A/S Sølwarefabrik.

Friis, Aage, stud. polit.

Friis, Charles Rud., cand. polit., kontorchef i
Grønlands Styrelse.

Friis, E., grosserer.

Fnis, Henning K., cand. polit., statsvidenska
belig konsulent i Arbejds- og Socialministe
rierne.

Friis, N. W., cand. jur. & polit., direktør i
Østifternes Brandforsikring.

Funder, K. V., afdelingsbestyrer i Sparekas
sen f. Kbh. og Omegn.

Fynning, Andreas, cand. polit

Gammelgaard, Hj., cand. polit., fhv. forstander
for Arbejderhøjskolen, Roskilde.

Gammelgaard Jacobsen, Gerda, frue.

Gammelgaard Jacobsen, S-, eand. polit., kontorchef
Prisdirektoratet

Gammeltoft, Carl, direktør i De danske Sukkerfabrikker.

Gandil, Chr., cand. polit., direktør for Erhvervenes

Geistrup, Povl, assistent i Sparekassen f. Kbh.
og Omegn.

Gelting, Anna Sophie, cand. act.

Gelting, Jørgen, dr. polit., lektor ved Københavns

Georg, Carl, direktør under Kbh.s Magistrat.

Gersmann, Paul, cand. poiit., fuldmægtig i
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Gervad, t'ind, cand. polit., fuldmægtig i Arbejds
og Boligministeriet.

Gille, Halvor, cand. polit., sekretær i Arbejdsog

Glashof, E.} direktør i Handelsbanken.
Glindemann, Poul, direktør, kgl. translatør.

Gloerfelt-Tarp, 8., cand. polil., underdirektør
i Store Nordiske Telegrafselskab.

Gloerfelt-Tarp, Kirsten, cand. polit.. kontorchef
Fabrikstilsynet.

Glud, Søren, stud. jur.

Glud, Troels, cand. polit., fuldmægtig i Direktoratet
Vareforsyning.

Goldschmidt, Valdemar, bankier.
Gormsen, Axel, stud. polit.

Gormsen, E. M., cand. polit., underdirektør i
Landmandsbanken.

Gottlieb Petersen, Birthe, stud. polit.

Graae, Erik, direktør i Sparekassen f. Kbh. og
Omegn.

Side 399

Graae, Poul, cand. polit, chefredaktør, Politiken.

Gracssler, Herbert, cand. polit., fuldmægtig
i Dir. f. Sygekassevæsenet.

Graff, Ivar, direktør i Graff & Co. A/S.
Grauer, Nikolaj, stud. polit.

Gregersen, J., cand. polit., afdelingschef i Direktoratet
Vareforsyning.

Gräs, H. K., ekspeditionssekretær i Sparek.
f. Kbh. og Omegn.

Groes, Anne Lisbeth, cand. polit.

Groes, Ebbe, cand. polit., direktør i F. D. B.

Griinbaum, Henry, cand. polit, redaktør ved
Social-Demokralcn.

Griinbaum, L, cand. polit., fuldmægtig i 4.
Hovedrevisorat.

Grön, A. Howard, dr. polit., professor v.
Landbohøjskolen.

Grøn, Sigurd, cand. polit., fuldmægtig i Statens

Grønlund-Pedersen, Einar, cand. polit., fuldmægtig
Statens Ligningsdirektorat.

Gyde-Jørgensen, 11. J. E., cand. polit., kontorchef
Handelsbanken.

Gyldentorp, R., direktør for Kreditreformforeningen.

Gønss-Jensen, P. E., prokurist.

Gøtrik, H. P., cand. polit., kontorchef i Departementet
Told- og Forbrugsafgifter.

Haagentoft, E. Haagen, cand. polit., lønningschef,
Bryggerier.

Hagbard Jytte, cand. polit., sekretær i Overinspektionen
Børneforsorgen.

llagemann, John, prokurist.

Hagen, Gunnar, cand. polit. & jur., kontorchef
Arbejdsdirektoratet.

Hald, A., dr. phil., professor ved Københavns
Universitet.

Hammerich, Helge, stud. polit.

Hammerum, Folmer, cand. polit., fuldmægtig
i Prisdirektoratet.

Hamtoft, Henry, cand. polit., sekretær i Sundhedsstyrelsen.

Hannover, Hans, direktør i. Anders A. Pindstoftes
A/S.

Hannover, Knud, direktør i A/S Glud & Marstrand.

Hansen, Anne Marie, cand. polit.

Hansen, Bent, cand. polit., biträdande lärare
vid Handelshögskolan i Göteborg.

Hansen, Carla, cand. polit., fuldmægtig i Overinspektionen
Børneforsorgen.

Hansen, C. P. M., kabinetssekretær, kammerherre.

Hansen, Curl, cand. polit., sekretær i Det statistiske

Hansen, Enrico, cand. polit., kontorchef i
Ligningsdirektoratet.

Hansen, Erik Alban, cand. polit., sekretær i
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Hansen, Fritz, fabrikant.

Hansen, Georg, cand. polit., underdirektør i
Jernindustriens Sammenslutning.

Hansen, Gregers, cand. polit., kontorchef under
Magistrat.

Hansen, 11. C, finansminister.

Hansen, Hans J., cand., polit., lektor ved Den
jydske Handelshøjskole, Aarhus.

Hansen, H. P., bogholder,

Hansen. 11. P., direktør i Østifternes Husmandskreditforening.

Hansen, Jos, ingeniør.

Hansen, Johannes, kontorchef i Industriraadet.
Hansen, Julius, borgmester i København.
Hansen, Kai, civilingeniør.
Hansen; Knud, cand. polit.

Hansen Kurt, cand. polit., sekretær i Det
økonomiske Sekretariat.

Hansen, Lisbeth, cand. polit., sekretær i Direktoratet
Sygekassevæsenet.

Hansen, M. 8., cand. polit., amtsligningsinspcktør,
F.

Hansen, Niels, cand. polit, direktør for Statens

Hansen, Ole G., cand. polit., redaktør v. Politiken.

Hansen, P. A., landbrugskandidat.

Hansen, Palle, statsaut. revisor, docent ved
Handelshøjskolen i København.

Hansenf Verner, cand. polit., sekretær i Landbrugsministeriet.

Hansson, Birger, stud. polit.

Harhoff, Poul, cand. jur., underdirektør i
Landmandsbanken.

Harlang, Bent, stud. polit.
Harlang, Frantz, direktør.

Hartogsohn, S., cand. polit., underdirektør i
Danmarks Nationalbank.

Hartz, G. E., civilingeniør, direktør for Thomas
Thrige A/S, Odense.

Side 400

Haubroe, Henrik, grosserer.

Haugen-Johans en, H., nationalbankdirektør.
Haunsø, Sigurd, cand. polit., ekspeditionssekr.
i Kbh.s statistiske Kontor.
Have, Kresten, cand. polit.

Hedebol, Peder, fhv. borgmester i København.
Hedegaard, Minna, frue.

Hedegaard, Oluf, direktør i Handelsbanken.

Hedemann, Carry, cand. polit., sekretær i
Centralarbejdsanvisningen.

Hedtoft, Hans, statsminister.
Heering, Peter, fabrikant.
Hegner, Henry, kontorchef.

He.ibe.rg. Esther, cand, polit., sekretær i 4.
Hovedrevisorat.

Heilbuth, Niels, landsretssagfører.
Heimann Olsen, Erik, stud. polit.

Heineke, Svend, dr. rer. pol., fabrikejer, Kerteminde

Helmer, Kurt, cand. polit., sekretær i Handelsministeriet.

Henius, Hugo, direktør.

Henriques, Carl Otto, vekselerer.
Henriques, Leif.

Hermann, M., cand. polit., statistisk konsulent,
State Bank of Ethiopia.

Hertz, Emil C, grosserer.

Hertz, Jørgen, civilingeniør, fabrikant.
Hjelmar, Erik, stud. polit.

Hjelm-Hansen, Aage, cand. polit., redaktør,
Politiken.

Hjernø Jeppesen, H., cand. mere, statsaut.
revisor.

Hjorth, Jørgen, cand. polit.
Hjorth-Hansen, Lili, frue.

Hoff, Niels, cand. polit., kontorchef i Dansk
Arbejde.

Hoff, Søren, cand. polit., International Tuberculosis
to Greece.

Hoffgaard, C. C, prokurist.
Hoff-Hansen, Erik, fabrikant.
Hoff-Hansen, Jørgen, grosserer.

Hoffmann, A., afdelingsbestyrer i Sparekassen
f. Kbh. og Omegn.

Hoffmeuer, Erik, stud. polit.
Hoffmeyer, Eva, stud. polit.

Holbæk, Svend A., sekretær i De danske
Spritfabrikker.

Holck, Victor, regnskabschef, Tuborgs Bryggerier.

Hollc, Otto, cand. polit., sekretær i Prisdirektoratet.

Hollensen, Frede, cand polit., sekretær i
Danmarks Nationalbank.

Holm, Anker, direktør i Silkehuset.

Holm, Axel, cand. polit, kontorchef i Kbh.s
statistiske Kontor.

Holm, Bodil, cand. polit.

Holm, Jacob, overretssagfører, Holbæk.
Holm, J. C, direktør.

Holst, Max, underdirektør i D. B. Adler
Holst Nielsen, John, stud. polit.

Holten, Hans, fabrikant.

Horn, Jens, cand. polit., kontorchef i Finansministeriet.

Houmark-Nielsen, Einar, bankdirektør, Fyens
Disconto-Kasse, Odense.

Hove Andreasen, Anders, cand. polit., sekr. i
Banktilsynet.

Huusmann, E., h. d.

Hvidtfeldt, Arild, redaktør ved Social-Demokraten.

Hækkerup, Per, stud. polit.
Høeg, E., vekselerer.

Høgsbro Holm, E., landsretssagfører.
Høst, H., cand. polit., hovedrevisor.
Høst, Inger, cand. polit.

Høst-Madsen, Poul, cand. polit., International
Monetary Fund, Washington.

Høyrup, C. A., cand. polit., fhv. direktør i
Dausk Folkeforsikringsanstalt.

Ilium, Svend, direktør i A. C. Illum.
Ilsøe, Peter, cand. polit.

Ingels, G. A. O-, cand. polit., sekretær i Prisdirektoratet.

Ingholt, Poul, direktør i Landmandsbanken.
"Iversen, Carl, dr. polit., professor ved Københavns

Iversen, Johs., grosserer.

Iversen, Mads, dr. rer. pol., kontorchef i Det
statistiske Departement.

Jacobsen, Andreas, direktør.
Jacobsen, A. P., statskonsulent.

Jacobsen, Georg, direktør i Fyens Disconto-
Kasse, Odense.

Jacobsen, Mogens, civilingeniør.

Jacobsen, X. P., cand. polit., fuldmægtig i
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Side 401

Jacobsen, Poul, højesteretssagfører.
Jacobsen, Sven, civilingeniør.

Jacobsen, Waldemar, direktør for Hellesen's
Enke & V. Ludvigsen.

Jantzen, Ivar, civilingeniør, dr. techn.
Jantzen, Torben, stud. polit.

Jebjerg, Arne, cand. polit., fuldmægtig i Prisdirektoratet.

Jensen, A., afdelingsbestyrer i Handelsbanken.

Jensen, Aa., direktør i Pensionsforsikringsanstalten.

Jensen, Aage, kontorchef i Handelsbanken.

Jensen, Aksel, direktør i Creditkassen f. Landejendomme
Østifterne.

Jensen, Alfred, fg. sekretær i Prisdirektoratet.

Jensen, Carl, cand polit., direktør i Nordisk
Ulykkesforsikring.

Jensen, Folke, cand. polit

Jensen, Frederik, cand. jur., kontorchef i
Prisdirektoratet.

Jensen, Georg, direktør i Oscar Siesbye.
Jensen, H., prokurist.

Jensen, Harald, cand. polit., sekretær i Det
statistiske Departement.

Jensen, Jørgen A., cand. polit., kontorchef i
Industriraadet.

Jensen, Jørgen P., cand. polit., sekretær i
Arbejds- og Socialministerierne.

Jensen, Mogens, sekretær.
Jensen, Svend V., cand. act.

Jensen, Thorkel, kontorchef i Kreditforeningen
Kommuner i Danmark.

Jensen, Viggo, mejeriejer.

Jensen, "Vilh., statsautoriseret revisor.
Jepsen, Ove, nationalbankdirektør.
Jepsen, Paul, cand. oecon., kontorchef.

Jerichow, Herbert P. A.. adm. direktør i De
forenede Bryggerier.

Jernert, C. V., cand. polit., direktør i Oluf
Rønberg A/S.

Jervig, Axel, vekselerer.

Jespersen, Vilh., fhv. regnskabsdirektør under
Kbh.s Magistrat.

Jessen, W., direktør for A/S Polexim Co.
Jessen-Schmidt, Bent, stud. polit.
Johannesen, J. Chr., Törshavn.

Johansen, Chr., cand. polit., sekretær i Landbrugsministeriet.

Johansen, Kjeld, cand. polit., direktør for
Kbh.s statistiske Kontor.

Johnsen, C. W. N., cand. polit., afdelingsbestyrer
Landmandsbanken.

Juhl, J. T., cand. polit., redaktør.

Junker, Thomas, cand. polit. & agric, godsejer,

Jæger, Erik, grosser«.
Jørgensen, Alb., direktør.

Jørgensen, Albert, direktør i A/S Magasin du
Nord.

Jørgensen, Eigil, stud. polit.
Jørgensen, Flemming, stud. polit
Jørgensen, Georg, revisor.

Jørgensen, Harald, cand. oecon., afdelingsbestyrer
Nordisk Solarcompagni.

Jørgensen, J. A. vicedirektør i Arbejdernes
Landsbank.

Jørgensen, Jørgen, prokurist.

Jørgensen, Knud Tage, ekspeditionssekretær i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Jørgensen, Kristian R., cand. polit., sekretær
i Direktoratet for Vareforsyning.

Jørgensen, Niels, redaktør, Dansk Landbrug.
Jørgensen, Peter, ejendomsmægler.

Kallestrup, Lauge R, cand. polit., fuldmægtig
i Arbejdsdirektoratet.

Kampmann, C, grosserer.

Kampmann, Gerda, cand. polit., sekretær i
Arbejdsministeriet.

*Kampmann> Viggo, cand. polit., kontorchef i
Det økonomiske Sekretariat.

Karnøe, Aage, cand. polit., sekretær i A/S
Olaf O. Barfod & Co.

Kastoft, Hans Erik, cand polit., sekr. i Udenrigsministeriet.

Kauffmann, E. v., cand. polit., direktør i
Handelsbanken.

Kier, Fr., direktør i Arbejdernes Landsbank.
Kierulf Simonsen, Ingrid, cand. polit. sekretær
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Kirkeby, H.f cand. polit., direktør i De danske
Aalborg.

Kjær, Edith, cand. polit., ekspeditionssekretær
ved Invalideforsikringsretten.

Kjær, Jørgen, sekretær i De samvirkende
sjællandske Landboforeninger.

Kjær Hansen, Max, dr. rer. pol., professor
ved Handelshøjskolen i København.

Kjærbøl Johs., arbejds- og boligminister.

Side 402

Kjærgaard. Erik, stud. polit., civilingeniør.

Kjærsgaard-Eriksen, Knud, cand. polit., sekr.
i Prisdirektoratet.

Kjølby, Henning, cand. oecon., sekretær i
Prisdirektoratet.

Kjölsen, Hans, civilingeniør, direktør.
Klausen, C. li., prokurist.

Klavsen-MøUer, K. E., cand. polit., fuldmægtig
Statens Ligningsdirektorat.

Klein, Johs. M., grosserer.
Knudsen, Valdemar, revisor.

Kobbernagel, Jan, landsretssagfører, docent v.
Handelshøjskolen i København.

Koch, H. H., departementschef i Socialministeriet.

Koch-Jensen, P., cand. polit., chefredaktør,
dagbladet Børsen.

Koedf Holger, cand. polit., nationalbankdirektør.

Koefoed, Arne, translatør.

Kofod, Frank, cand. jur., fuldmægtig i Finansministeriet.

Kofoed, Egil, landsretssagfører, ekspeditionssekretær
Østifternes Kreditforening.

Kofoed, O. 8., cand. jur. & polit., næstformand
Forsikringsraadet.

Kolbjørn, Ib, raadmand, Kbhn.s Magistrat.
Kcrsgaard, K., cand. polit., arbejdsdirektør.

Korst, Knud, cand. polit., generaldirektør for
Skattevæsenet.

Krabbe, Jon, cand. jur. & polit., fhv. kommitteret
Udenrigsministeriet.

Krag, J. 0., cand. polit., handelsminister.

Kringelmose, Karl, cand. polit., kontorchef i
Statens Ligningsdirektorat.

Kristensen, Axel, fhv. handels- og forsyningsminister.

Kristensen, Hanne, stud. polit.

Kristensen, K. J., cand. polit., ligningschef i
Statens Ligningsdirektorat.

Kristensen, Thorkil, cand. polit., fhv. finansminister,
ved Handelshøjskolen i
Kbhvn.

Kristiansen, Erling, cand. polit., fuldmægtig i
Udenrigsministeriet.

Krog-Meuer, H., direktør i Den sjællandske
Bondestands Sparekasse.

Krum-Møller, Bent, stud. polit.

Kryger, Poul, cand. poiit, ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Kyed, Johs., gårdejer, mejeriejer, Beldringe.

Kæstel, R., cand. jur., underdirektør i Handelsbanken.

Kølle 0., prokurist i Handelsbanken.

Kølln, 0., direktør for Københavns Kommunes
Folkekøkkener.

Kønigsfeldt, C, kontorchef ; Direktoratet for
Vareforsyning.

Kønigsfeldt, W., kaptajn, underdirektør i
Privatbanken.

Lading, Henry P., adm. direktør for Nordiske
Kabel- og Trådfabriker.

Lange, H. 0., adm. direktør for Nordisk Fjerfabrik.

Langebæk, Tage Holm, direktør i A. M.
Hirschspruiig & Sønner.

Langeskov, Sv. A., statsautoriseret revisor.
Langhede, Frode, stud. polit.

Larsen, Albinus, direktør, grosserer.

Larsen, Edvin, fuldmægtig i Handelsbanken.

Larsen, Gustav, cand. polit., sekretær ved
Importørudvalget for de grafiske Fag.

Larsen, Hans L., fabrikant, formand for Dansk
Arbe j dsgiverf orening.

Larsen, Heinrich Schleebaum, cand. polit.,
sekretær i Det økonomiske Sekretariat.

Larsen, Helge, cand. polit., fuldmægtig i Det
statistiske Departement.

Larsen, Henning, cand. polit., fuldmægtig i
Statens Ligningsdirektorat

Larsen, Holger, kontorchef i Danmarks Nationalbank.

Larsen, 0. H., fhv. professor ved Landbohøjskolen.

Larsen, Poul A., cand polit., sekretær i 3.
Hovedrevisorat.

Larsen, Sigurd, stud. polit.

Larsen, Vald., direktør i Den sjællandske
Bondestands Sparekasse.

Lassen, Johs., prokurist.
Lauritzen, Knud, skibsreder.

Lauritzen, Svend, cand. polit., ekspeditionssekretær
Prisdirektoratet.

Laursen, Agnete, frue, Williamstown, U.S.A.
Laursen, Johannes, cand. polit.

Laursen, Svend, cand. polit., professor, Williamstown,

Lemberg, Kai, cand. polit., sekretær i Departementet
Told- og Forbrugsafgifter.

Lemberg, Lis, stud. polit.

Side 403

Lemche, Fritz, direktør.
Lerseg, Hans, direktør.

Leth, Peter, direktør for De private ssurandeurer.

Levin, Azur, cand. polit., fliv. kontorchef under
Magistrat.

Levinsen, Niels 0., redaktør, Aftenbladet.

Lihme, Wm., afdelingsbestyrer i Landmandsbanken.

Lind, Lise, cand. polit., sekretær i Direktoratet
Ulykkesforsikring.

Lindberg, Elly, cand. polit., sekretær i Børneværnet.

Lindberg, Niels, cand. polit.

Lindemann, Alexander, stud. polit.

Lindgren, Erik, cand. polit., direktør for Direktoratet
Vareforsyning.

Lindsteen, Jens Jørgen, cand. polit.
Lipholdt Petersen, D., stud. polit.

Lo//, 0., cand. mere, lektor ved Handelshøjskolen
København.

Lohse, T. F., civilingeniør, direktør i Statskontrollen
Smør og Æg m. m.

Lomholt, Jakob Kristian, stud. polit.
Lorentzen, J. Alb., afdelingschef i D.S.B.

Lorentzen, P., kontorchef i Danmarks Nationalbank.

Ludvigsen, H. P., direktør.

Lund, Arne, cand. polit., lektor ved Århus
Universitet.

Lund, E., prokurist.

Lund, Finn, gesandt, Argentina.
Lund, Palle, assistent.

Lund, Svend Aage, civilingeniør, chefredaktør,
Tidende.

Lundby, Kai, direktør.

Lundgaard-Andersen, S., fuldmægtig.

Lunding, Elias, direktør, Aktieselskabet Kali-
Importen.

Lunn, Vögg R., cand. polit., prokurist.
Lykke Jensen, Ernst, stud. polit.
Lyngby, Jørgen, sekretær.

Lyngesen, Lynge, cand. polit., redaktør ved
Social-Demokraten.

Lysberg, Bent, prokurist
Lystbæk, Svend, h. a.

Lønborg, Helmer, vekselerer.

Løppenthin, F., direktør i Haand i Haand.

Madsen, Chr., disponent, Hellerup Skolæstefabrik.

Madsen, Ingvar, h. a., afdelingsleder i fa. P.
Brøste.

Madsen, Johs., cand. polit.

Madsen, Jørgen, cand. polit., sekretær i Direktoratet
Vareforsyning.

Madsen, Karl, sekretær i Centralforeningen
af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere
Danmark.

Madsen, 0. H., cand. polit., sekretær i Prisdirektoratet.

Madsen, Palle, cand jur., sekretær i Handelsministeriet.

Madsen, Peter, cand. polit.
Madsen, Willy, skotøjsfabrikant.

Maegaard Nielsen, H., cand. poiit., sekretær
i Udenrigsministeriet.

*Marckman-Hansen, G., direktør i Amagerbanken.

Marstrand-Svendsen, Otto, cand polit.

Martens, Hans E., cand polit., underdirektør
"i Pensions- og Livrente-Institutet af 1919.

Martensen-Larsen, Florian, cand. jur. & polit.,
fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

Martinsen, Harald JR., cand. polit., redaktør.
Mathiesen, Else, stud. polit.
Mauritzen, Ole, bankier.

Meiner, Henrik, kontorchef i Danmarks Nationalbank.

Melchior, Poul, landsretssagfører.
Metsloff, Frank.

Meyer, Karsten, højesteretssagfører.

Meyer, Knud, civilingeniør, direktør, Krystalisværket.

Meyer, Leo, stud. polit.

Michelsen, J., direktør i Revisions- og Forvaltnings-Institutet.

Milhøj, Birte, cand. polit, sekretær under
Kbh.s Magistrat.

MUhøj, Poul Erik, cand. polit., sekretær i Det
statistiske Departement.

Moe, Eyvind, cand. polit.

Mogensen, Jens Christian, departementschef
i Landbrugsministeriet.

Mogensen, Poul, cand. polit., inspektør i
Banktilsynet.

Moltesen, P. A., statskonsulent, London.
Monies, Kaj A., cand. polit., vekselerer.

Mortensen, Erik, cand. polit., F.A.0., Washington.

Side 404

Mortensen, Ulrich, cand. polit., afdelingschef
i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Munck, David, cand. polit., sekretær i 3. Hovedrevisorat.

Munck, Vagn, stud. polit.
Mygind, K. H., cand. polit.
Myling-P eter sen, K., stud. polit.
Muller, Flemming, cand. polit.

Muller, Kristian, underdirektør ved Krak.

Muller, Otto, cand. polit., fuldmægtig i Handelsministeriet.

Møller, A. P., skibsreder.

Møller, Christen, professor, dr. phil., direktsr
Handelshøjskolen i København.

Møller, Helmuth, cand. polit., kontorchef i
Udenrigsministeriet.

Møller, Henning, cand. polit., sekretær i Det
økonomiske Sekretariat.

Møller, Kristian, cand. polit., kontorchef i
De danske Provinsbankers Forening.

Møller Mikkelsen, Carl, cand. jur., kontorchef
under Kbh.s Magistrat.

Møller, Otto E., stud. polit.
Møllery Sigfred.

Naegeli, P. F., cand. polit., sekretær i Handelsministeriet.

Nalbandian, Svend, cand. polit, fuldmægtig
i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Nellemann, A. W., cand polit.

Nelson, George R., cand. polit., fg. fuldmægtig
i Socialministeriet.

Netterstrøm, Karen, cand. polit. økonomisk
konsulent i Handelsministeriet.

Neubert, Poul, fabrikant.

Nicolaysen, A. P., underdirektør i Landmandsbanken.

Nielsen, Aage V., prokurist.

Nielsen, Anton E., cand. polit., grosserer.

Nielsen, Axel, landbrugskandidat, kontorchef i
Landhusholdningsselskabet.

Nielsen, Einar, cand. polit., direktør for Københavns

*Nielsen, Einer, næstformand i De samvirkende

Nielsen, Erik, cand. polit., ekspeditionssekretær
Direktoratet for Vareforsyning.

Nielsen, Frederik, direktør i F.D.B. Nielsen, Hans, cand. polit. Nielsen, H. C, civilingeniør.

Nielsen, Harald Emil, h. a., prokurist.
Nielsen, Hugo, kontorchef i Arbejderbo.

Nielsen, Johs., cand. polit., sekretær i Det
statistiske Departement.

Nielsen, Jørgen, fuldmægtig.

Nielsen, K. M., cand. polit., fhv. hospitalsdirektør.

Nielsen, Knud Ove, cand. oecon.

Nielsen, Oluf, direktør i Landmandsbanken.
Nielsen, Poul K., grosserer
Nielsen, Sigismund, stud jur.

Nielsen, Sven A., statsautoriseret revisor.

Nielsen, Svend, cand. polit., vicedirektør i
Danmarks Nationalbank.

Nissen, Børge, cand. polit., kontorchef i Fællesrepræsentationen
dansk Haandværk
og Industri.

Nissen, Flemming Valew, cand. polit., sekretær
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Nordentoft,, Sv., cand. polit., kontorchef i
Statens Ligningsdirektorat.

Nordström, Bodil, stud. polit.

Nyboe Andersen, Poul, dr. oecon., docent v.
Handelshøjskolen i København.

Næshave, Ritha, stud. polit.

Nørgaard, Helge, cand. polit., redaktionssekretær
Finanstidende.

Nørgaard, Ivari cand. polit., sekretær i Arbejderbevægelsens

Nørgaard, Poul, cand. polit., fuldmægtig i Prisdirektoratet.

Odel, Axel, direktør i Industriraadet.

Oettinger, C. C, cand. oecon., sekretær i Finansministeriet.

Olesen, Chr. H.. direktør i De danske Spritfabrikker.

Olesen, Th., grosserer.

Olsen, Albert, bogtrykkeribestyrer.

Olsen, Axel, cand. polit., kontorchef i De
statsanerkendte Sygekassers Genforsikring
af Begravelseshjælp.

Olsen, Chr.f redaktør.

Olsen, Christian, cand. polit., amtsforvalter,
Varde.

Olsen, H. F. V., direktør.

Olsen, Ole, cand. polit., Færøerne.

Side 405

Paaschburg, Hans, stud. polit.

Paldam, Jørgen, cand. polit., kontorchef i
Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.

F'alna Hansen, H., assistent.
Palsby, E. M.y prokurist.
Palsby, L., vekselerer.
Palsby, Palle, vekselerer.
Palsby, Preben.

Parkov, Inger, cand. polit., ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Pedersen, Aage, cand. polit.

Pedersen, Arne, direktør i De danske Konsummælkmejeriers

Pedersen, Clemens, cand. polit., sekretær i
Andelsudvalget.

Pedersen, Erling, cand. polit., vicekontorchef
under Kbh.s Magistrat.

Pedersen, J. C, landbrugskandidat, redaktør.
Pedersen, L., prokurist.

Pedersen, Niels, direktør i Østifternes Kreditforening.

Pedersen, Ole Erik, cand. polit., sekretær i
Det statistiske Departement.

Pedersen, Thor, sekretær i Det kooperative
Fællesforbund.

Permin, P. H., cand. polit., ekspeditionssekretær
Sygekassedirektoratet.

Persson, Egon, stud. polit.
Petersen, Børge, sekretær.
Petersen, C. G., grosserer.
Petersen, Finn, stud. polit.
Petersen, Hugo, vekselerer.
Petersen, J. Barfred, stud. polit.

Petersen, Kaj V., cand. oecon., kontorchef i
Dansk Røde Kors.

Petersen, Mads, cand. oecon., direktør.
Piletræ Petersen, Aage, cand. polit., revisor.
Pio, Frantz, dr. polit., overretssagfører.

Planck, Erik, cand. polit, sekretær i Philips

Plesner, K. l.t cand. polit., fuldmægtig i Direktoratet
Vareforsyning.

Pontoppidan, Erik, landsretssagfører.
Poulsen, Arnold, civilingeniør.

Poulsen, Karen, cand. polit., Horsens.

Poulsen, Karen, cand. polit., ekspeditionssekretær
Prisdirektoratet.

Poulsen, P., fhv. direktør i Det danske Mælkekompagni.

Press, Per, stud. polit.

Priemé, Ernst, cand. polit., redaktionssekretær,

Prior, Aage, eand. jur., ekspeditionssekretær i
Østifternes Kreditforening.

Præstrud Olsen, Allan, cand. polit.

Prsetorius, S. H., cand. polit., ekspeditionssekretær
Invalideforsikringsretten.

Raaschou, H., direktør i A/S Magasin du Nord.
Raaschou, Jens, fuldmægtig.

Ramm, Godfred, cand. polit., direktionssekretær
Handelsbanken.

Rand, Artom, direktør i Københavns Frugtauktioner.

Ranløv, A. P., civilingeniør, direktør for
Foreningen af danske Handelsmøller og
Handelsmøllernes Fælleskontor.

Rasmussen, Ejler, Direktør.

Rasmussen, Hans Tabor, cand. polit.
Rasmussen, Knud, cand. polit.
Rasmussen, K. 0., direktør.
Rasmussen, Kurt, stud. polit.

Rasmussen, Tage, cand. polit., kontorchef i
1. Hovedrevisorat.

R.asmussen, Uffe, vekselerer.

Rasmussen, Werner, cand. polit. & polyt.,
fuldmægtig i Prisdirektoratet.

Reedtz-Thott, Axel, h. a., godsejer, Gavnø.

Reeh, Erik, cand. polit., kontorchef under
Kbh.s Magistrat.

Reeh Inge, cand. polit., sekretær ved Kbh.s
Kommunes Børneværn.

Reiermann Jacobsen, Sven, cand. polit., sekretær
Udenrigsministeriet.

Reinhard, Erik, adm. direktør i A/S Otto
Mønsted.

Reinhard, W., h. d., direktør i fa. Vilh. Christiansen.

Richter, Steen, cand. jur., ekspeditionssekretær
Prisdirektoratet.

Riise-Knudsen, O-, mejeriejer.

Ringløv, Poul, cand. polit., fuldmægtig i
Østifternes Kreditforening.

Rishøj Pedersen, Søren, cand. polit., sekretær
Det statistiske Departement.

Rode, Svend, cand. polit., fhv. ekspeditionssekretær
Det statistiske Departement.

Rosenberg, M. J., cand. polit., kontorchef i
Håndværksrådet.

Rosenquist, Frits, landsretssagfører.

Side 406

Rosentoft, A. M., direktør.
Rostrup, Otto, civilingeniør.

Rothe, Frederik, cand. polit., kontorchef i
Kongeriget Danmarks Hypotekbank.

Rottensten, Johan, kontorchef i De samvirkende
Landboforeninger.

Rubin, Carl, bankfuldmægtig.

Rudfeld, Kirsten, cand. polit., sekretær i Arbe
og Socialministeriet.

Rubner-Petersen, Knud, civilingeniør.
Rygner, Bent, h. a. & h. d.

Rytter, Aage L., direktør for Tobaksindustriens

Røgind, Sven, cand. polit., lektor ved Danmarks
Højskole.

Rønne, 0., cand. jur., kontorchef i Østifternes

Rernne, Torben, cand. polit., Den danske Ambassade,

Rønnow, V., fuldmægtig i Privatbanken.
Rønsted, Karmark, landsretssagfører.
Rørdam, Hans, h. a.

Rørdam, Kjeld, højesteretssagfører.

Satløv, Erik, vekselerer,

Salomon, Jacob, cand. jur. & polit., landsretssagfører.

Sandholt, Paul, dr. rer. pol., fuldmægtig i
2. Hovedrevisorat.

Schack Larsen, Gunnar, cand. polit.

Schiøler, Torben, kontorchef i Danmarks Nationalbank.

Schiönning, C, fuldmægtig.

Schmidt, C. J. W., regnskabschef i Overformynderiet.

"Schmidt, Erik Ib, cand. polit., fuldmægtig i
Finansministeriet.

Schrniegelov, Arthur, stud. poiit.

Schoch, Aage, cand. polit., direktør for Dansk
Røde Kors.

Schou, Halfdan, stud. polit.
Schou, Helen, billedhugger.

Schou, Holger IL, direktør i A/S C. Schous
Fabrikker.

Schultz, Jørgen, stud. polit.

Scultz-Petersen, Kaj, cand. polit., sekretær i
Finansministeriet.

Schönwandt, F., stud. polit.

Sehested Hansen, Poul, vekselerer.

Scidelin, Jes, cand. polit. sekretær i Departementet
Told- og Forbrugsafgifter.

Scidenfaden, Gunnar, cand. polit., handelsattaché,

Selig, Poul, salgschef.

Scligmann, E., cand. jur., direktør for Prisdirektoratet.

Sicsby, Ole, vekselerer.
Sieverts, Børge, grosserer.

Simonsen, Henning, vekselerer.

Simonsen, J., cand. polit., kontorchef i Industriraadet.

Simonsen, Marius, cand. polit., sekretær i
Statens Kornkontor.

Slmonsen, Poul, direktør i Bing & Grøndahl.
Sjøl, Povl, stud. polit.

Skade, 11. N., cand. polit., kontorchef i Det
statistiske Departement.

Skade, Rigmor, cand. polit., kontorchef i Det
statistiske Departement.

Skak-Nielsen, N. V., cand. polit., sekretær i
Udenrigsministeriet.

Skarum, Ernst, cand. polit., fuldmægtig i Arbejds
og Boligministeriet.

Skjerbæk, Ellen, cand. polit., fuldmægtig i
Prisdirektoratet.

Skjerbæk, Gunnar, cand. polit., fuldmægtig i
Prisdirektoratet.

Skov, Martin, direktør i Crome & Goldschmidt.

Skovgaard, Hugo, bankdirektør, Holbæk.

Skougaard, K., professor ved Landbohøjskolen.

Skrydstrup, Børge, cand. polit., sekretær i
Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Skøt, Gudrun, stud. polit.

Sletting, Ib Mogens, stud. polit.
Smith, Erik Hilsner, stud. poiit.

Smith, Helge, cand. polit., överinspektör ved
Tobaksbeskatningen.

Smitt, A. Wagner, grosserer
Soldbro, Jørgen, grosserer.

Sommer, Elisabeth, cand. polit., sekretær i
Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet.

Sommer, Stig, cand. polit., sekretær i Direktoratet
Sygekassevæsenet.

Sonne, A., cand. polit., ekspeditionssekretær
i Direktoratet for Vareforsyning.

Spangenberg, Jens, kontorchef i Sparekassen
for København og Omegn.

Side 407

Stampe-Frölich, E. J., cand. polit., ekspeditionssekretær
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Stauning, A., sekretær for Erhvervsraadet
for Gartneri og Frugtavl.

Steen Hansen, H. C, statsautoriseret revisor.

Steenstrup, C. F., cand. polit, ekspeditionssekretær
Det statistiske Departement.

Steffensen, Johannes, vekselerer.
Stegmann, Sv., prokurist
Stenersen, Tjerk, stud. polit.
Stenhus, N., frue.

Stenhus, Poul, cand. polit.

Stensballe, J. P., fhv. trafikminister, direktør.

Stcvenius Nielsen, H,, civilingeniør, direktør i
A/S Dansk Svovlsyre- og Superfosfatfabrik.

Sligaard, A., kontorchef i Finansministeriet.
Stii, Børge, direktør.

Sijernqvist, Henry, cand polit., kontorchef i
Det statistiske Departement.

Storgaard, Søren E., cand. polit.

Storm Hansen, Kaj, cand. polit., sekretær.

Sirange Petersen, 0., cand. polit., docent ved
Aarhus Universitet.

Strøm Tejsen, Aage V., cand. polit., direktør.

Suenson, Bent, civilingeniør, direktør i Store
Nordiske Telegrafselskab.

Sveinbjørnsson, E., cand. polit., departementschef.

Sveistrup, Elisabeth, frue.

Sveistrup, P. P., cand. polit., kontorchef i
Grønlands Styrelse, lektor ved Københavns
Universitet.

Srendsen, Knud-Erik, stud. polit.
Sylow, Helge, prokurist

Søe, A. Chr., hovedbogholder i Københavns
Havnevæsen.

Sønderbye, Christian, bogholder.

Sørensen, Børge, cand. act., direktør i Pensionsforsikringsanstalten.

Sørensen, C. J., cand. polit., ekspeditionssekretær
Landsnævnet for Børneforsorg.

Sørensen, E., hovedkasserer i Sparek. f. Kbh.
og Omegn.

Sørensen, Frode, cand. polit., handelsgartner.
Sørensen, Kaj C, bankassistent.
Sørensen, Otto, cand. polit.

Sørensen, S., fhv. statskonsulent.

Tallou, F., direktør i A/S C. Olesen.
Tauson, J.t fuldmægtig.

Thalbitzer, Carl, cand. polit., redaktør, Finanstidende,
i Kongeriget Danmarks

Thaulow, Asger, direktør i Christiansholms
Fabriker A/S.

Thcilgaard, W., direktør i Dansk Galoche- og
Gummifabrik.

Theill, Jan, stud. polit.

Therkelsen, Frits, stud. polit.

Thiele, Vald., direktør i Nordisk Gjenforsikrings

Thierry, P., vekselerer.

Thomassen, Gunnar, cand. polit., ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Thomsen, Chr., cand. jur., sekretær.
Thomsen, Else Oluf, professorinde.
Thomsen, Johan, civilingeniør.
Thomsen, Kjeld, stud. polit.

Thomsen, Mads, cand. oecon., kontorchef.
Thomsen, T. K., civilingeniør.

Thorborg, Johs., cand. polit., landstingssekretær.

Thorkildsen, A. M., fhv. kontorchef i Finansministeriet.

Thorning Christensen, Sv., overingeniør ved
D. S. B.

Thorning Christensen, Paula, cand. polit.
Thornsø, V., vekselerer.

Thrane, Hans Erik, cand. polit., sekretær i
Udenrigsministeriet.

Thygesen, J. C, underdirektør i De danske
Spritfabrikker.

Thygesen, J. V., afdelingschef i Handelsministeriet.

Thykicr, Grclc, cand. polit.
Tiemroth, Chr., overretssagfører
Tillge, Poul, direktør.

Toftegaard, Bente, stud. mag.
Toftegaard, Børge, regnskabschef.

Toftegaard, Jens, cand. polit., direktør i Bikuben.

Toftegaard, Margrethe, frue.

Toftegaard, Ole Henrik, cand. polit., Det danske
London.

Tcpsøe, Haldor, civilingeniør.

Tork, J. A., cand. polit., ekspeditionssekretær
i Generalkonsulatet for Statsbanerne.

Torpe, Chr., redaktør.
Tribler, Axel, sekretær.
Trier, Ludvig, vekselerer.

Side 408

Trier, Ulf, cand. polit., fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet.

T rock-Jansen, E., grosserer.

Tryggvason, Klemens, cand. polit., Landsbanki
Islands, Reykjavik.

Tåning, Hans, stud. polit.

Uhrskov, Tage, cand. polit., sekretær i Hovedrevisoratet.

Vldall-Hansen, Helge, cand. polit., sekretær i
Finansministeriet.

Ussing, Alf, cand. polit., direktør i Store Nordiske

Waagensen, Bent, civilingeniør.
Vallentiner, K., stud. polit.
Vang Lauridsen, J., ingeniør.

Vang Lauridsen, 0., civilingeniør, direktør i
Margarinefabriken Alfa, Vejen.

Wassard, M. A., Danmarks ambassadør i Oslo.
Vastrup, Niels, arkitekt.

Wechselmann, Sigurd, cand. jur., amtmand,
Næstved.

Vedel-P eter sen, Jørgen, cand. polit., programsekretær
Statsradiofonien.

Vejstrup, P., ekspeditionssekretær i Statens
Ligningsdirektorat.

Weitemeyer, R. E., cand. polit., kontorchef i
2. Hovedrevisorat.

Veiling, A. C, statsaut. revisor.

Venge. Mogens, cand, polit., prokurist.

Vensild, P. Ih., cand. polit., kontorchef i Danmarks

Werdelin-Larscn, H., cand. jur., kontorchef i
Handelsbanken.

Wesche, Oskar, grosserer.

Wessel, A.t hovedkasserer i Privatbanken.
Vestberg, Jens, cand. polit., børssekretær.

Westlund, Knud, cand. polit., fuldmægtig i
Østifternes Kreditforening.

Wilhjelm, Johan, cand. jur.

Wilkens, Fritze, cand. polit., kontorchef i
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Villadsen, Niels Kristian, cand. polit., sekretær
Statens Ligningsdirektorat.

Yilladsen, Viggo H.t cand. polit., direktør i
A/S Magasin du Nord.

Vilmar, E. H., statsaut. revisor.

Vind, Ove, cand. polit., kammerherre, Sanderumgaard.

Winding, Poul, cand. polit., sekretær i Arbejds
og Socialministerierne.

Winding Pedersen, H., cand. polit., professor
ved Københavns Universitet.

Winkelhorn, Kjeld, fuldmægtig i Handelsbanken.

Yiskum, Folmer, cand. polit.

With, Kai, underdirektør i Landmandsbanken.
Witte, E. R,, h. d., direktør.
Vohlert, K., grosserer.

Vollmond, Aage, skibsreder.
Vollmond, Carl, vekselerer.
Wonsild, Aage, forretningsfører.

* Wonsild, Paul, direktør, formand for Industrirådet.

Wroblewsky, Otto J., afdelingsbestyrer i Handelsbanken.

Wulff, Flemming G., vekselerer & bankier.
Wulff, Hertel, cand. polit., fhv. hovedrevisor.

Wærum, E., cand. polit., afdelingschef i Udenrigsministeriet.

Zeuthen, Else, mag. art.

Zeuthen, F,, dr. polit., professor ved Københavns

Østerberg, A. L., cand. jur., direktør i Bryggeriforeningen.

Østergaard, Jens, stud. polit.

Østergaard, Svend Stube. cand. polit., redaktør.

lait 874 medlemmer.