Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 87 (1949)

Paul Samuelson. Economics. An Introductory Mc Graw-Hill Book Co. New York. 1948. 622 s. $ 4.50.

Bjarke Fog

Side 207

Med ca. et års mellemrum har professor Paul Samuelson udgivet to bøger, hvoraf den første »Foundations of Economic Analysis« er noget af det mest matematisk-abstrakte og vanskeligt tilgængelige, der endnu er offentliggjort, hans nye bog »Economics. An Introductory Analysis« er en letlæselig læreborg den elementære nationaløkonomi. Da titlerne ligger nær op ad hinanden, må man passe paa at opgive nøjagtig titel, hvis man bestiller en af dem hos boghandleren. Det var jo ikke så rart, hvis man fik den forkerte.

De fleste lærebøger er temmelig ensartede
og indeholder det samme med lidt forskellige
ord. For Paul Samuelson er det derimod virkeliglykkedes

Side 208

keliglykkedesat skabe en ret særpræget bog. Ja, i sin iver for at skille sig ud fra andre lærebøger, bytter han helt om på den sædvanligeinddeling, at sådanne ting som efterspørgsel og udbud, som man normalttager begyndelsen, sættes om til sidst.

løvrigt er bogen inddelt i 3 hovedafsnit. Det første, Basic Economic Concepts and National giver med nationalindkomsten som det centrale punkt en institutionalistisk gennemgang af det amerikanske samfunds økonomiske struktur. Navnlig gives der en meget detailleret beskrivelse af statsmagtens betydning for det økonomiske liv, herunder også en gennemgang af de forskellige slags skatter. Endvidere en oversigt over arbejderbevægelsen dens problemer, sociallovgivning s. v., kort sagt, hvad vi herhjemme ville rubricere under betegnelsen: samfundsbeskrivelse.

Andel del om »Determination of National Income its Fluctuations« giver dels en almindelig af det amerikanske bankog og dels en keynesisk præget fremstilling af teorierne for opsparing, investering nationalindkomst, og derefter en skildring af konjunkturbevægelserne og visse konjunkturteorier samt et afsnit om international

Selvom dispositionen i de to første dele undertiden noget, og kapitlerne er anbragt en anden rækkefølge, end de fleste lærere vil vælge ved undervisningen, fremtræ- A„*~ An A r* ~ ~- T 11 J T\ i 1 - -. J-l vanskeligt at se helheden i 3. del. Først kommer ret traditionelle kapitler om den almindelige prisdannelse, dernæst følger endnu kapitel om international handel og et specielt om told. Det næstsidste kapitel handler spekulation og risiko, og det sidste hedder »Social Movements and Economic Welfar.e.« Heri gives dels en kort oversigt over fascismen og kommunismen, som for det første er almenkendt, og for det andet ikke har meget med emnet at gøre, og dels sluttes af med en kort diskussion af den økonomiske teoris anvendelse på et socialistisk

Bogen er præget af, at forfatteren selv er meget interesseret i de problemer, han behandler. er han meget optaget af sociale problemer og af indkomstfordelingen i det hele taget. Han forkaster den klassiske inddeling og foreslår i stedet tredelingen: 1. renteindkomster, 2. residualindkomster og 3. løn. Også grænseproduktivitetsteorien får en ilde medfart hos Samuelson.

Selvom de fleste af de emner, der omtales får en ret traditionel behandling, benytter Samuelson ofte anledningen til en kritik af, hvad man siden Keynes plejer at kalde den klassiske teori. Meget af det kan man måske være enig med ham i, men undertiden synes kritikken dog at være for streng. Således jeg, at han er lidt for hård ved begrebet pengenes cirkulationshastighed, som han ikke tillægger nogen betydning: »So much for the definition of the velocity of money What good does it do us to have introduced concept? The older economists, who were good quantity theorists through thick and thin, thought it did lots of good. Today, those of their ranks who are still alive are not so sure; and the new generation of economists to believe that the concept of velocity is not very useful and that in most circumstances of boom and depression, it may do more harm than good.«

Da der iøvrigt ikke er nogen tvivl om, at Samuelson har skrevet en fremragende lærebogog en god behandling af langt de fleste emner, skal jeg nøjes med at nævne de steder, hvor behandlingen efter min mening ikke er tilfredsstillende. For det første får UiaU ilcCälCil iiigCii i Cliicit'Ui i, Ug lia Villig 1/11" ver den ikke forbundet med investeringsteorien,hvorved kommer til at stå som en lidt primitiv og formel teori uden forbindelse med det øvrige. Behandlingen af den internationale handel er heller ikke helt tilfredsstillende. Det er allerede nævnt, at den er spredt i kapitler i forskellige dele af bogen, og dertil kommer, at et så væsentligt emne som bestemmelsen af valutakurserne er sat som appendix. Der gives kun en meget kortfattetomtale internationale kapitalbevægelser,og er næsten ingen omtale af vanskelighederne ved at holde faste valutakurserunder forhold og af nutidens besværlighederfor internationale handel — men disse problemer mærker man benbartikke U.S.A.! International Monetary

Side 209

Fund omtales, men der står intet om de vanskeligheder, den har at arbejde med, og om chancerne for at den kan opfylde sit formål.Afsnittet konjunkturbevægelserne er ret kortfattet, og de konjunkturteorier, der føres frem til analyse, er ret tilfældigt valgt. I afsnittet om finanspolitikken kommer Paul Samuelson ind på det afgørende problem, om man gennem en ekspansiv politik kan få fuld beskæftigelse og dog undgå inflation. Men han gaar uden om problemet ved at nøjes med at stille spørgsmålet uden at forsøge en nøjeredrøftelse emnet. Fremstillingen af fordeleneved handel må kunne gøres simpiere og lettere forståeligt — iøvrigt det eneste punkt, hvor man kan gøre den indvending.

Disse indvendinger er dog kun detailler og kan ikke bortviske helhedsindtrykket af en så fortrinlig og letfattelig behandling af de vigtigste økonomiske emner, at læseren virkelig have fået et overblik over de økonomiske og ikke blot den halvfordøjede som Samuelson selv håner så foragteligt. Det er en stor fordel ved bogen, den i det store og hele behandler de emner, der er aktuelle i dag. Den svæver ikke i abstraktionens kolde luftlag, men henter stadig illustrerende eksempler fra det praktiske F. eks. henviser forfatteren flere gange til de farvestrålende helsidesannoncer i amerikanske ugeblade og tidsskrifter, som ofte danner grundlaget for den almindelige danskers af dagliglivet i Amerika. 1 det hele taget er illustrationerne simple og letfattelige. Brugen af kurver er indskrænket til det mindst mulige, og matematik er helt undgået.

Ofte tager Samuelson sit udgangspunkt i den almindelige avislæsers syn på tingene. Trods en vis sympati for denne kategori af mennesker, han dog stærkt mod ligefremme, forhastede slutninger, og navnlig understreger flere gange, at man ikke uden videre kan slutte, at hvad der gælder for den enkelte, også gælder for hele samfundet.

Men det er Amerika i dag, han behandler. Derved bliver meget af stoffet specielt amerikansk, navnlig den detaillerede gennemgang institutionelle forhold i U. S. A. har knapt så megen interesse herhjemme.

Selvom Samuelson er amerikaner, har han dog en mere sund og kritisk indstilling, end man finder hos de fleste af hans landsmænd. Han begrunder nøje, hvorfor staten må spille en voksende rolle i det økonomiske liv. Han er heller ikke bange for at kritisere den amerikanske politik, f. eks. angriber han Amerikas høje tarifer og er i det hele taget en modstander af told. Han betoner gentagne gange, at U. S. A. må påtage sig sit ansvar som verdens ledende land og ikke føre en snæver nationalistisk politik, men tage hensyn til andre lande. Således er han kritisk over for, at U. S. A. skulle søge at opnå eksportoverskud i fremtiden. Også Export-import banken og andre amerikanske institutioner bliver kritiseret.

Som man kan vente, er Samuelson kritisk indstillet over for monopoler, men det er ikke mindst arbejdernes faglige monopolpolitik, han gør nar af. I det hele taget gælder det, at fremstillingen er ret subjektiv, og forfatterens personlige meninger skinner ofte tydeligt igennem.

Bogen er ikke skrevet i den sædvanlige, lidt højtidelige lærebogsstil, men i et jævnt og dagligdags sprog. Det er et sprog, som også den almindelige læser uden forbundskaber kan forstå. Forfatteren har gjort alt, hvad han kunne for at gøre bogen interessant og morsom.Og lykkes ofte. I stedet for at analysereen virksomhed med tænkte omkostningskurver, lader Samuelson ganske simpelt læseren starte en fabrik og begynde at producere tandpasta. »Let us suppose that you decide to start a business to produce tooth paste. You may have hit upon a good preparation in your chemistry class, or you may simply have looked up and old formula in the Encyclopaedia Britannica or the U. S. Pharmacopoeia. To be a single proprietor you need not get anybody's permission; you simply wake up one morning and say »Today, I am in business!« And you are.« Derefter følger vi fabrikken i dens videre skæbne, og fremgangen er så stærk, at læseren efterhånden begynder at få tillid til sine egne evner som forretningsleder. Definitionenpå monopolist er heller ikke kedelig: »A monopolist is not a fat, greedy man with a big moustache and cigar who

Side 210

goes around violating the law. If he were, we could put him in jail. He is anyone importantenough affect the prices of the things that he sells and buys.« Arbejderproblemernefremstilles den måde, at vi tager tømrer John Kennedy, som er medlem af A. F. L., og lader ham fortælle; derefter gives ordet til automobilarbejder Shelby White, der er tilsluttet C. I. 0., og han fremsætter sit syn på sagen o. s. v. Selv i de små detailler er Samuelson i kontakt med dagliglivet; man kan ikke lade være at trække på smilebåndet,når regning på varer fra Sears, Roebuck& lyder på $ 2.99. (Havde det været i Danmark, havde regningen været fra Daells Varehus eller Buldog og lydt på kr. 2.98).

Selvom bogen er morsom, skinner dog ofte en vis ophøjet, akademisk selvgladhed for stærkt igennem, og undertiden er han lidt anstrengt morsom. Man får unægtelig på fornemmelsen, visse afsnit kun er taget med for at virke morsomme, f. eks. grænsenytteteorien. måske er det trods alt ingen tilfældighed, netop solpletteorien er trukket frem blandt konjunkturteorierne. For den giver lejlighed til at boltre sig: »Not infrequently an amateur economist, often a scientist in some other field, will argue that sunspots, which have an average periodicity of some 11 to 1-3 years, have important effects upon the weather. This affects crops. Good crops cause low incomes and bad business. Or ftlso it is th<=> nthpr wpv arnnnrl anri annrt crops are supposed to mean prosperity. The sunspot theorists cannot always make up their mind just which. In other versions, it is said that sunspots affect the intensity of solar radiation. Everyone knows that vitamin depends on sunshine, and that people near the North Pole become despondent during the long winter nights. Hence, sunspots business by affecting pessimism, optimism or health in general. One ingenious writer, dropping sunspots because they did not give an 8-year cycle, set forth the belief that whenever the planet Venus came between the sun and the earth, this caused magnetic absorptions and a 8-year business cycle.«

Samuelson er som et glad 3-års barn, der
opstiller sine teorier lige som korthuse og
bagefter synes, at det er vældig morsomt at
få det hele til at styrte sammen igen.

Men i alle tilfælde er dette den bedst skrevne og mest fængslende lærebog, jeg nogensinde læst. Hvis bogen fik et kulørt omslag og i stedet blev kaldt »Nationaløkonomi Millioner« ville den have alle chancer at blive best-seller over det meste af verden. Bjarke Fog.