Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 86 (1948)

Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger Det danske Forlag Kbh. 1946. 465 Sider.

P. P. Sveistrup.

Side 158

Det er her i Landet almindeligt, at en stor Virksomhed bl. a. fejrer sit Jubilæum ved Udsendelse et Festskrift. Et saadant kan enten formet som en Paavisning af Virksomhedens og en Hyldest til dens Mænd eller Festskriftet kan være formet som en Uddybning af et Spørgsmaal, som Virksomheden interesseret i at faa belyst paa objektiv Maade. Ved Valget af Festskriftets Opgave og Form har Udgiverne bestemt hvilken de særligt henvender sig til.

Naar en saa stor og med Rette anset Virksomhed Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger udsender et Festskrift havde adskillige sikkert ventet, at den anden Form var blevet valgt. Der havde her sikkert ligget en smuk Opgave i en Uddybelse f. Eks. af den ufuldkomne Konkurrences Problemer, et Omraade, Fællesforeningen utvivlsomt ligger inde med en Masse interessante Oplysninger om Priser, Omkostninger og Mængder, og der havde her været et Omraade hvor Fællesforeningen Nationaløkonomerne paa en udmærket havde kunnet supplere hin-

Side 159

anden, og Offentligheden vilde have kunnet
faa Indblik i Udviklingen paa et Omraade,
der nu er ret vanskeligt tilgængeligt.

I saa Fald havde man sikkert faaet en Uddybning det Problem, som Arnfred behandler 425—39: Fællesforeningen som Led i den samfundsmæssige Helhed. Dette har sikkert ogsaa foresvævet denne Forfatter, naar han S. 435 bebrejder Nationaløkonomerne deres paafaldende ringe Interesse for Andelsbevægelsen. maa haabe og vente, at Andelsbevægelsens ved en anden Lejlighed tager en saadan Opgave op, saaledes at man kan faa disse Problemer bedre belyst, hvilket utvivlsomt vil være at Interesse baade for de nationaløkonomiske Teoretikere og den interesserede Offentlighed.

I det foreliggende Arbejde har man imidlertid sig til den oftest forekommende Form for et Festskrift, og man finder i Bogen en jævnt fremadskridende Fremstilling af Fællesforeningens dens mange Kampe og Sejre og dens nuværende Betydning og kommende alt set indefra.

Festskriftet begynder med en Fremstilling af de gamle Brugsforeninger S. 13—75, hvor man lærer Tidens før 1896, dens Vanskeligheder og Idealisme at kende. Hovedafsnittene er Axelsen Drejers: F.D.B. gennem halvtreds Aar S. 75 —297, hvor Fremstillingen paa en saglig og dygtig Maade redegør for den historiske Udvikling F.D.B mere i Almindelighed, og hvor den interesserede Læser kan finde mange værdifulde Oplysninger. Derefter følger tre Afsnit: før og nu af Førstedirektør Nielsen S. 297—339, F.D.B.'s Produktionsvirksomheder Direktør Vilstrup S. 339—381, Brugsforeningerne og F.D.B. af Generalsekretær Fabricius S. 381—425. Endelig Fremstillingen med Forstander Arnfreds korte Afsnit: Som Led af Helheden S. 425—39.

Forfatterne er allesammen kendte og dygtige Mænd, og man faar et levende Indtryk af, at alt er saare godt indenfor denne udmærkede Institution. Det er sikkert ogsaa rigtigt, men Festskriftet vilde dog maaske have vundet i visse Læseres Øjne, hvis der havde været en lille Smule Selvkritik.