Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 46 (1938)

MEDLEMSLISTE 31. DECEMBER 1938

MF i= Medlem af Folketinget. — ML = Medlem af Landstinget. — MB = Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. — MFK =r Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. MGK = Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse. — En Stjerne (*) foran Navnet betyder, at vedkommende er Medlem af Nationaløkonomisk Forenings Bestyrelse.

Abrahamsen, S. A., cand. polit., Sekretær
i Skattedepartementet.

Ahnfelt-Rønne, 0., Højesteretssagfører.

Albeck, Georg, cand. polit., Fuldmægtig i
1. Hovedrevisorat.

Albrethsen, Preben Høeg, cand. polit., Sekretær
Kbh.s Magistrat.

Almdal, Holger, Inspektør ved Den handelsvidenskabelige

Alsing Inger, cand. act., Fuldmægtig i Statistisk

Andersen, Aksel, cand. polit., Kontorchef
under Kbh.s Magistrat.

Andersen, Børge, stud. polit.

Andersen, C. F., Sparekassedirektør, Hillerød.

Andersen, C. L., cand. polit., Revisor i
Centralanstalten for Revision.

Andersen; E. R„ Afdelingsbestyrer i Sparek.
f. Kbh. og Omegn.

Andersen, Ferd., Grosserer.
Andersen, Knud 8., stud. polil.
Andersen, Kr., Grosserer.

Andersen, N. P., Direktør, Lektor v. Landbohøjskolen.

Andersen, Poul, adm. Direktør i Privatbanken.

*Andersen, R. G., Ingeniør.

Andersen, Signe, cand. polit., Sekretær i
Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler.

* Andersson, Josef, Forretningsfører i Dansk
Skrædderforbund. MB.

Angelo, A., Direktør for N. E. S. A.
Arnborg, H., statsautoriseret Revisor.
Arnholdt, Louis, Vekselerer.

Axelsen Drejer, A., cand. polit., Redaktør.

Baaring, Bernh., Kontorchef i A/S Magasin
Nord.

Bang, Axel, Overretssagfører.
Bang, Chr. Hjelm, Grosserer.

Bang-Jensen, Povl, Landsretssagfører.

Banke, Niels, cand. polit., Sekretær i
Ligningsdirektoratet.

Bar fod, Børge, cand. polit., Afdelingsleder
i A/S Aarhus Oliefabrik.

Barlyng, H., Kontorchef under Nykøbing F.
Kommune.

Bech, Børge, cand. polit., Sekretær i Kbh.s
statistiske Kontor.

Bech, Holger, Underdirektør i Handelsbanken.

Bech, Karen, Frue, cand. polit. Sekretær
i Valutacentralen.

Bech, Oluf, fhv. Filialdirektør i Danmarks
Nationalbank.

Begtrup, Aksel L., cand. polit., Ligningsinspektør
Ligningsdirektoratet.

Begtrup, Bodil, Frue, cand. polit.

Beildorff Petersen, Aage, Afdelingsbestyrer
i Handelsbanken.

Bendix, A. 8., Adm. Direktør i De forenede
Papirfabrikker.

Bendix, Georg S., Grosserer.
Bengtsson, K., Kasserer.

Benzon, Aage v., Vekselerer.

Berg, Robert, Sekretær i Købmandsstandens

Berg, V., fhv. Direktør i Bikuben.

Bergendorff, Carl, statsautoriseret Revisor.

Bertram, Rob., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Tolddepartementet.

Bierbum, Frederik, Vekselerer.

Bierbum, R. P. C, Bankdirektør, Holbæk.

Biilmann, Vagn, Assistent i Sparek. f. Kbh.
og Omegn.

Bille, Steen, cand. jur., Assistent i Danmarks

Bing, Otto, Overretssagfører.
Birck, Ruth, Professorinde.

Bjarne, H., Finanshovedbogholder.

Bjerkc, Kjeld, cand. polit., Fuldmægtig i
Statistisk Departement.

Bjerregard, Knud, Direktør under Kbh.s
Magistrat.

Bjørner, Bue, Grosserer.
Bjørner, J. L., Direktør.

Black, Clara, cand. polit., fhv. Kontorchef
i Fabriktilsynet.

Blinkenberg Nielsen, 0., cand. polit., Inspektør
Sparekassetilsynet.

Boelsmand, Max, Assistent.
Boesen, Per, stud. polit.

Boldsen, F. C, Direktør i Københavns almindelige

Bonde, Chr. N., cand. polit., Fuldmægtig i
Statistisk Departement.

Bondesen, S. H., cand. polit., Kontorchef i
Landmandsbanken.

Borberg, Lisbeth, stud. polit. .

Borup-Svendsen, N., Landsretssagfører.

Boserup, Mogens, cand. polit., Sekretær i
Statistisk Departement.

Boserup, William, stud. polit.

Brahe Christensen, L., Kontorchef i Tekstilfabrikantforeningen.

Bramsen, Eigil, Direktør i »Nye Damske af
1864«.

yßramsnæs, C. V., Nationalbankdirektør,
fhv. Finansminister. ML.

Brandt, G., Direktør i Hellerup og Omegns

Bretting, H. A., Arbitrageur.

Breuner, Ove, statsautoriseret Revisor.

Brink, Abel, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Landsskatteretten.

Brink, S., Bankdirektør, Frederikssund.
Brock, Jørgen, cand. jur. & polit., Kaptajn.

Brodthagen, Kaj, Fuldmægtig i Landmandsbanken.

Brorson Christensen, H., Inspektør i Banktilsynet.

Brosted, C, Direktør i »Krak«.

Brun, Alice, cand. polit., Fuldmægtig i Finansministeriet.

Brusendorff, Ernst, Afdelingschef.

Bruun, Aksel, Fuldmægtig i Haandværkerbanken.

Bruun, Frans, statsautoriseret Revisor.

Bruun, V., Hovedbogholder i Landmandsbanken.

Bryning, Knud E., Overassistent.

Bryning, Svend, Depotchef i Sparek. J
Kbh. og Omegn.

Buch Larsen, J. L., cand. polit., Sekretær
i Statistisk Departement.

Buhl, Vilh., Finansminister. ML,
Bülow, A. H., Bankkasserer.

BMow, Edv., Direktør i A/S R. Collstrop.

Bülow, F. v., cand. polit., Sektionsmedlem,
Det internationale Arbejdsbureau, Genéve.

Bülow, Frits, Højesteretssagfører.

Bülow, Johan, Overpræsident, Kammerherre.

Byrdal, V., Overretssagfører
Bützow, 0., Vekselerer.

Bæksted, Birt, Frue, cand. polit., Sekretær
i Valutacentralen.

Bøgh-Nielsen, Frede, cand. polit., Socialinspektør,

Børresen, Johs. E., Belysningsdirektør.

Børup, Olaf, cand. mag. & polit., Lektor ved
Den handelsvidenskabelige Læreanstall.

Carstens, Einar, stud. polit.

Christensen, A., Direktør i Fyens Landmandsbank,

Christensen, Birger.

Christensen, Carl, Vekselerer.

Christensen, E., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Christensen, Frantz, Direktør, Langelinies
Pavillon.

Christensen, Knud, Direktør i Københavns
Brandforsikring.

Christensen, Leif, cand. polit., Direktør.
Christiani, Rud., Dr. techn., Ingeniør.

Christiansen, Hans C, cand. mere, Salgschef.

Christoffersen, M., Dr. polit, Sekretær i
0. K.

Christrup, G. L., Landsretssagfører.

Clausen, Sven, Dr. jur., Forfatter, Kasserer
i Kreditforeningen for Husejere i Kbhvn.

Clausen, V., Overingeniør.

Cohn, Einar, Chef for Statistisk Departement.

Cohn, Hans, Direktør, Dansk Hattefabrik,
Skodsborg.

Colding-Jørgensen, H., cand. polit., Sekretær
Statistisk Departement.

Dahlgaard, Bertel, Indenrigsminister. MF.
Dahlgaard, Poul, stud. polit.

Dalgaard, Fr., Forretningsfører for Det kooperative
Landsretssagsagfører.

Dalgaard, Knud, cand. polit., Direktør
under Kbh.s Magistrat.

Dalhoff, Henning, stud. polit.
*Dalhoff, Johs., Departementschef.

Dam, Gunnar, cand. polit., Kontorchef i
Sygekassedirektoratet.

Damgaard Nielsen, H. 0., Direktør i A/S
Danisco.

Damm, V. F., Bankassistent.

Davidsohn, Joseph, Dr. phil., Fuldmægtig i
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Dehn, E., cand. polit., Redaktør.

Dessau, Einar, Direktør i De lorenede
Bryggerier.

Dich, Jørgen, cand. polit., Kontorchef i
Socialministeriet.

Diemer, Dan Gunnar, Bankassistent, H. D.

Dige, E., cand. polit., Kontorchef i Finansministeriet.

Ditlevsen, L. N., Underdirektør i Handelsbanken.

Doberck, Knud, Afdelingschef.

Dons, P. M., Kontorchef i Danmarks Nationalbank.

Dragheim, Chr., Bankdirektør, Næstved.

Drewes, Poul A., Direktør i Kaffesurrogatfabriken

Dreyer, J., Sparekasseassistent.

Dybholm, Georg, Kontorchef og Direktionssekretær
Landmandsbanken.

Ebbe, Johs., Direktør for Husmandskreditforeningen
Østifterne.

Ehrenreich-Hansen, N. J., Direktør f. Patent
og Varemærkevæsenet.

Eigtved, V., fhv. Direktør i Privatbanken.

Einfeldt, Rob., Sekretær ved Foreningen
»Dansk Arbejde«.

Elkjær Hansen, Niels, stud. polit.
Elsass, Adam, Prokurist.

Elsass, L., Direktør i A/S Sophus Berendsen.

Engberg Pedersen, Harald, stud. polit.
Engberg Pedersen, Signe, stud. polit.
Engeli, Ove, Gesandt, Stockholm.

Engmann, H., cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Essen, Harry v., Prokurist.
Essen, Preben v.

Ewald, Jørgen, Korrespondent.

Fabricius, Louis, cand. jur., Sekretær i
F. D. B.

Fagerholt, G., Toldkasserer.

Falbe-Hansen, V., Overretssagfører.

Falkesgaard, J., Sagfører, Direktør i Frederiksberg

Faramond, J. de, Direktør i »Citroen«.

Fasting, L. V., Hovedbogholder i Danmarks

Faurholt, Johs., Direktør i Bikuben.
Faurholt, O. P., Fuldmægtig i Privatbanken.

Finsen, Aa., Direktør i Københavns Kreditforening.

Flux, Sir Alfred W., C. 8., M. A., LI. D.

Fode, Troels, Grosserer.

Franck, Aage, Kontorchef i Privatbanken.

Frandsen, Geert, cand. polit., Fuldmægtig
i Valutacentralen.

Frederiksen, H. P., Kontorchef i Handelsbanken.

Friedmann, Karen, Frue, cand. polit.

Friis, Charles Rud., cand. polit., Kontorchef
Grønlands Styrelse.

Friis, E., Grosserer.

Friis, Henning, cand. polit., fg. Sekretær i
Socialministeriet.

Friis, N. W., cand. jur. & polit., Ekspeditionssekretær
Finansministeriet.

Friis-Skotte, J., fhv. Trafikminister, MF.
Frølich, Gerda, Frue.
Frørup, Holg., Prokurist.

Funder, K. V., Fuldmægtig i Sparek. f.
Kbh. og Omegn.

Gammelgaard, Hj., cand. polit., Forstander
f. Arbejderhøjskolen, Roskilde.

Gammelgaard Jacobsen, S., cand. polil:.,
Sekretær i Priskontrolraadet.

Gammeltoft, Carl, Direktør i De danske
Sukkerfabrikker.

Gandil, Chr., Forstkandidat, Assistent ved
Skovbrugsundervisningen.

Geiger, Th., Dr., Professor ved Aarhus
Universitet.

Gether Larsen, Gertrud, H. A., Tekstforfatter
»Politiken«s Reklameafdeling.

Gjessing, Erland, Konsul.

Glashof, E.t Afdelingsbestyrer i Handelsbanken.

Glindemann, Poul, Prokurist, kgl. Translatør.

Gloerfelt-Tarp, 8., cand. polit., Kontorchef
i Store Nordiske Telegrafselskab.

Gloerfelt-Tarp, Kirsten, Frue, cand. polit.,
Kontorchef i Fabriktilsynet.

Glud, Hans, cand. polyt., Direktør.

Glud, Troels, cand. polit., l'g. Sekretær i
Ligningsdirektoratet.

Godskc-Nielsen, Bankdirektør, Middelfart.

Godske-Nielsen, 0., fhv. Kontorchef i 1.
Hovedrevisorat.

Godske-Nielsen, Vøgg, Afdelingsleder.
Goldschmidt, Valdemar, Bankier.

Gormsen, E. M., cand. polit., Kontorchef i
Landmandsbanken.

Graae, Erik, cand. jur., Vicedirektør i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Graae, Poul. cand. polit., Redaktør, »Politiken«.

Graessler, Herbert, cand. polit., Sekretær
i Sygekassedirektoratet.

Gram, Jørgen, Gaardejer. MF.

Gredsted, M., cand. polit., Kontorchef i
Generaldir. for Post- og Telegrafv.

Gregersen, J., cand. polit., Sekretær i
Valutacentralen.

Griis, H. K., Ekspeditionssekretær i Sparek.
f. Kbh. og Omegn.

Groes, Ebbe, cand. polit., Kontorchef i Priskontrolraadet.

Groes, Anne Lisbeth, Frue, cand. polit.
Groes-P eter sen, N. C, Grosserer.

Grünbaum, L, cand. polit., Sekretær i
1. Hovedrevisorat.

Grøn, A. Howard, Dr. polit., Professor v.
Landbohøjskolen.

Grønvald, F. C, cand. jur., Direktionssekr.

Guldberg, Leif, Bladudgiver, Redaktør, Danmarks
og Søfartstidende.

Gyde-Jørgensen, H. J. E., cand. polit., Kontorchef
Handelsbanken.

Gyde-Jørgensen, S. D., Frue.

Gyldentorp, R., Direktør for Kreditreformforeningen.

Gøtrik, H.P., cand. polit., Sekretær i Tolddepartementet.

Haagentoft, E. Haagen, cand. polit., Inspektør,

Hagemann, E. S., cand. polyt., Ingeniør.

Hagen, Gunnar, cand. polit. & jur., Kontorchef
Invalideforsikringsretten.

Hammerum, Folmer, stud. polit.
Hannover, Hans, Direktør.

Hannover, Knud, Direktør i. A/S Glud &
Marstrand.

Hansen, Carla, stud. polit.
Hansen, Carsten, Grosserer.

Hansen, C. P. M., Kabinetssekretær, Kammerherre.

Hansen, Curt, stud. polit.
Hansen, Ejnar, Assistent.

Hansen, Enrico, cand. polit., Ligningsinspektør
Ligningsdirektoratet.

Hansen, Georg, cand. polit., Fuldmægtig i
Jærnindustriens Sammenslutning.

Hansen, Gregers, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Hansen, Henning, cand. jur., Kontorchef i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Hansen, Jens Henrik, Underdirektør i
Landmandsbanken.

Hansen, Johan, Generalkonsul.
Hansen, Johs., Ingeniør.
Hansen, Julius, Borgmester.
Hansen, Lisbeth, stud. polit.

Hansen, Marius, Direktør i A/S R. Collstrop.

Hansen, Niels, cand. polit., Ligningschef
i Ligningsdirektoratet.

Hansen, Th., Direktør for De danske Stavefabrikers

Hansen, Thomas, Afdelingsbestyrer i Sparekassen
Kbh. og Omegn.

Harhoff, Poul, cand. jur., Underdirektør i
Landmandsbanken.

Harlang, Frantz, Direktør.

Hartogsohn, S., cand. polit., Kontorchef i
Danmarks Nationalbank.

Hartz, G. E., Direktør for Industriraadet.

Hasselbalch, K. G., cand. polit., Inspektor
i Banktilsynet.

Hauge, C. N., fhv. Handelsminister. MF.

Haunsø, Sigurd, cand. polit., Sekretær i
Kbh.s statistiske Kontor.

Hedebol, Peder, fhv. Borgmester.

*Hedegaard, Olaf, Direktør i Handelsbanken.

Heering, Peter, Grosserer.
Hegner, Henry, Kontorchef.

Heilbuth, Niels, Landsretssagfører.

Helsted, Viggo, Direktør i Landbrugsministeriet.

Henius, Hugo, Direktør.

Henningsen, H. C, Direktør for Ligningsdirektoratet.

Henriksen, V., Sparekassebestyrer.
Henriques, Adam, stud. mag.
Henriques, Carl Otto, Vekselerer.
Henriques, Walter H., Vekselerer.

Hergel, F. Henning, Ekspeditionssekretær
i Udenrigsministeriet.

Herlevsen, E., Assistent i Danmarks Nationalbank.

Hertz, Emil C, Grosserer.

Hertz, Jørgen, cand. polyt., Fabrikant.
Hertz, Karsten, cand. polyt., Ingeniør.

Hessel, Karen, Frue, fhv. Protokolsekretær
i Rigsdagen.

Hirsch, Julius, Dr., Professor ved Den handelsvidenskabelige

Hirschsprung, Holger, Direktør.
Hjejle, B. H., Landsretssagfører.

Hjelm-Hansen, Aage, cand. polit., Journalist.
Hjorth-Hansen, Lili, stud. polit.

Hoelgaard, Vagn. cand. polit., Sekretær i
Valutacentralen.

Hoff-Hansen, Erik, Fabrikant.

Hoffmann, A., Fuldmægtig i Sparek. i. Kbh.
og Omegn.

Hoffmeyer, Gunnar, Korrespondent i Industriraadet.

Holbæk, Svend A., Sekretær i De danske
Spritfabrikker.

Holen, George, Grosserer, Konsul.
Holck, Victor, Hovedbogholder, Tuborg.
Holm, Anker, Direktør i Silkehuset.

Holm, August, adtn. Direktør i A/S Otto
Mønsted, Formand for Industriraadet.

Holm, Axel, cand. polit., Ekspeditionssekrrtær
Kbh.s statistiske Kontor.

Holm, Jacob, Overretssagfører, Holbæk.

Holm, J. C.

Holstein, Per, slud. polil.

Holst-Knudsen, V., Landsretssagfører.
Horn, Max Wm., Bankier.
Horwitz, Alfred, Vekselerer.

Hostrup-Schultz, J., cand. polil. & jur..
Sagfører.

Hude, Paul v. d.. Underdirektør i Danmarks

Hulegaard, Axel, Overretssagfører.

Husted, K., Prokurist. Dampskibsrederiet
J. Lauritzen.

Huusom, Kai, cand. polit., Kontorchef i
Tolddepartementet.

Hvidtfeldt, Arild, stud. polit.
Høeg, E., Vekselerer.

Høper, G., Prokurist i Handelsbanken.
Høst, IL, cand. polit., Hovedrevisor.
Høst, Inger, stud. polit.

Høyer, P., Kontorchef i Bikuben.

Høyrup, C. A., cand. polit., Direktør i
Dansk Folkeforsikringsanstalt.

lacobsen, Carl, Professor, Direktør i De
forenede Bryggerier.

lllum, Svend, Direktør i A/S A. C. Illum.
lnfeld, Heinrich, Direktør.

Ingholt, Poul, Direktør i Landmandsbanken.

Ipsen, Kaj, cand polit., Fuldmægtig under
Kbh.s Magistrat.

Israelsen, Karen, stud. polit.

Iversen. Axel, Direktør for A/S L. E. Bruun.

Iversen, Carl, Dr. polit., Docent ved Københavns

Iversen, Dorrit, Frue, cand. polit.
Iversen, Johs., Grosserer.

Iversen, L., Dr. phil., Direktør i Statsanstalten
Livsforsikring.

Iversen, Mads, Dr. rer. pol., Kontorchef i
Statistisk Departement.

Jacob, E. F., Skotøjsfabrikant.
Jacobsen, Andreas, Grosserer.

Jacobsen, Bent, Sagførerfuldmægtig, cand.
jur.

Jacobsen, John, Fabrikant.

Jacobsen, Poul, Højesteretssagfører.
Jacobsen, Sven, cand. polyt., Ingeniør.

Jacobsen, Waldemar, Direktør for A/S Hellesen's
og V. Ludvigsen, Generalkonsul.

Jakobsen, Jakob, Grosserer.

Jansen Petersen, P., Ingeniør, Direktør,
Holbæk.

.lantzen, Ivar, Dr. techn., Ingeniør.

Jarl, C. F., Ingeniør, Fabrikant, Øresunds
chemiske Fabriker.

./ebjcrfl, Arne, stud. polit.

Jensen, Aa., Direktør i Pensionsforsikringsanstalten.

¦lensen, Aage, Prokurist i Handelsbanken.

Jensen, Adolph, fhv. Chei for Statistisk
Departement.

Jensen, Aksel, Direktør i Creditkassen i.
Landejendomme i Østifterne.

Jensen, Carl, cand. polit., Underdirektør i
Nordisk Ulykkesforsikring.

.lensen, Georg, Direktør for A/S Oscar Siesbye.

Jensen, Helge, Kasserer.
Jensen, H., Prokurist.

Jensen, ,/., Formand for Træindustriarbejderforbundet.

Jensen, Jørgen, stud. polit.
Jensen, Jørgen P., stud. polit.

Jensen, Knud V... fg. Formand for De
samv. Fagforbund. MF.

Jensen, Mogens, Sekretær i Fælleskontoret
for Valutasager.

Jensen, P. E. Gønss, Prokurist.

Jensen, Thorkel, Kontorchef i Kreditforeningen
Kommuner i Danmark.

Jensen, Vilh., statsautoriseret Revisor.
Jeppesen, Chr. J., Ingeniør.

Jepsen, Ove, Nationalbankdirektør.

Jerichow, Herbert P. A., adm. Direktør i
De forenede Bryggerier.

Jernert, C. V., cand. polit., Direktør i A/S
Oluf Rønberg.

Jervig, Axel, Vekselerer.

Jespersen, C, statsautoriseret Revisor.

Jespersen, Vilh., fhv. Regnskabsdirektør
under Kbh.s Magistrat.

Jessen, Flemming, Prokurist.
Jessen-Schmidt, Bent, stud. polil.
Johannesen, J. Chr., Sekretær.

Johansen, A., Hovedkasserer for Dansk
Smede- og Maskinarbejderforbund. ML.

Johansen, Kjeld, cand. polit., Chef for
Kbh.s statistiske Kontor.

Johnsen, C. W. N., cand. polit., Fuldmajgtig
i Landmandsbanken.

Juhl, J. T., cand. polit., Redaktør.

Junker, Thomas, cand. polit. & agric, Godsejer,

Juul, Jon A., stud. polit.
Jørgensen, Alb., Direktør.
Jørgensen, Georg, Revisor.

Jørgensen, J. A., Kontorchef i Arbejdernes
Landshank.

Jørgensen, J. C, cand. polit., Legationssekretær,

Jørgensen, Knud Tage, Overassistent i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Jørgensen, Peter, Bogholder.

Jørsboe, P. S., cand. polit., Toldinspektør.

Kalckar, Marc, cand. polit., Chef for Frederiksberg
Begravelsesvæsen.

Kallestrup, Lauge R., cand. polit., Sekretær
Arbejdsdirektoratet.

Kampmann, Viggo, cand. polit., Sekretær
i Statistisk Departement.

Karnøe, Aage, stud. polit.

Kauffmann, Ernst, cand. polit., Direktør i
Handelsbanken.

Kier, Fr., Direktør i Arbejdernes Landsbank.

Kierulf Simonsen. Ingrid, Frue, cand. polit.,
Sekretær.

Kirkeby, Henning, cand. polit.
Kiær-Hansen, Lise, stud. polit.

Kjær, Edith, cand. polit., Fuldmægtig i
Sygekassedirektoratet.

Kjær Hansen, Max, Dr. rer. pol., Professor
Den handelsvidenskabelige Læreanstalt.

Kjærbøl, Johs., Handelsminister. MF.
Klausen, C. M., Prokurist.

Klavsen-MøHcr, K. E., cand. polit., Fuldmægtig
Ligningsdirektoratet.

Klein, Johs. M., Grosserer.

Knudtzon, H., Underdirektør i Landmandsbanken.

Koch, C. H., Handelsgartner.

Koch, H. H., cand. jur., Fuldmægtig i
Socialministeriet.

Koch-Jensen, P., cand. polit., Redaktionssekretær,
»Børsen«.

Koed, Holger, cand. polit., Økonomidirektør.

Koefoed, Michael, fhv. Generaldirektør for
Skattevæsenet.

Koefoed, P. R., Hovedbogholder i Bikuben.

Kofoed, 0. 8., cand. jur. & polit., Næstformand
Forsikringsraadet.

Kolbjørn, Ib, Sekretær i Arbejdernes Oplysningsudvalg,

Korsgaard, K., cand. polit., Kontorchef i
Arbejdsdirektoratet. MB.

Korst, Knud, cand. polit.. Generaldirektør
for Skattevæsenet. MGK.

Krabbe, Jon, Kommitteret i Udenrigsministeriet.

Krag, Erik, Direktør i Østifternes Kreditforening.

Krag, J. 0., stud. polit

Krag, Oluf, Dr. phil., Direktør i Københavns
fhv. Indenrigsminister.

Krarup, Børge, cand. jur., Sagfører.

Kretz, Poul G., cand. jur., Kontorchef i
Finansministeriet.

Kringelmose, Karl, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Ligningsdirektoratet.

Kristensen, K. J., cand. polit., Ligningschef
i Ligningsdirektoratet.

Kristensen, Thorkil, Professor ved Aarhus
Universitet.

Kristiansen, Erling, stud. polit.

Krog-Meyer, H., Direktør i Den sjællandske
Sparekasse.

Kryger, Poul, stud. polit.
Kunst, Aage, Grosserer.
Kyed, Johs., Gaardejer. MF.

Kæstel, R., cand. jur., Underdirektør i
Handelsbanken.

Kølle, 0., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Kønigsfeldi, C, Fuldmægtig i Valutacentralen.

Kønigsfeldt, W., Kaptajn, Underdirektør i
Privatbanken.

Langebæk, Tage Holm, Direktør i A/S A. M.
Hirschsprung & Sønner.

Langeskov, Sv. A., statsautoriseret Revisor.
Langkjær, H„ Bogtrykker.

Larsen, Aage, Kontorchef i Privatbanken.

Larsen, Aage G. E., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Larsen, Albinus, Direktør, Grosserer.
Larsen, A. P., Dommer, Hillerød.

Larsen, Edvin, Fuldmægtig i Ilandelsbanken.

Larsen, Gustav, cand. polit., Sekretær ved
Importørudvalget for de grafiske Fag.

Larsen, Hans K., Grosserer.

Larsen, Helge, cand. polit., Fuldmægtig i
Statistisk Departement.

Larsen, L. P., fhv. Kontorchef i Landbrugsministeriet.

Larsen, O. H., Professor ved Landbohøjskolen.

Larsen, Th., Kontorchef.
Lassen, Johs., Prokurist.

Lauritzen, Svend, cand. polit.. Sekretær i
3. Hovedrevisorat.

Lauritzen, Knud, Skibsreder

Laursen, Agnete, Frue, stud. polit.
Laursen, Svend, cand. polit.
Lemche, Fritz, Direktør.
Lersey, Hans, Prokurist.

Levin, Azur, fhv. Kontorchef under Kbh.s
Magistrat.

Lcvysohn, William, Grosserer.

Lihmc, Wm., cand. jur.

Lind, Volmer, Landsretssagfører, Holbæk.

JJndberg, Niels, cand. polit., Kontorchef
i Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.

Lindgren, Erik, cand. polit., Kontorchef i
Valutacentralen.

Lindhardt, Marie, cand. polit., Sekretær i
Sundhedsstyrelsen.

Lohse, T. F., cand. polyt., Överinspektör i
Statskontrollen med Smør og Æg m. m.

Lomholt, Einar, cand. polit., Statistiker.

Lorentzen, J. Alb., Fuldmægtig i Valutacentralen.

Lorentzen, P., Kontorchef i Danmarks
Nationalbank.

Ludvigsen, 11. P., Direktør.
Lund, Arne, stud. polit.
Lund, E., Prokurist.

Lund, Fin, Gesandt, Mexico.

Lund, Suend Aage, cand. polyt., Chefredaktør,
Tidende.

Lundbye, J. T., Professor ved Danmarks
tekniske Højskole.

Lunding, Elias, Direktør.

Lunn, Vögg R., cand. polit., Prokurist.

Lyngesen, Lynge, cand. polit., Redaktør,
Social-Demokraten.

Löppenthin, F., Direktør i A/S Haand i
Haand.

Madsen, Chr., Disponent, Hellerup Skolæstefabrik.

Madsen, Karl, Sekretær i De samvirkende
danske Landboforeninger.

Madsen, Ove H., cand. polit.
Madsen, Willy, Skotøjsfabrikant.

Madsen-Mygdal, Th., Godsejer, fhv. Statsminister.

Malling, V., cand. polyt., Ingeniør, Dansk
Byplanlaboratorium.

Mannheimer, Ted, Korrespondent.

Marckman-Hansen, G., Direktør i Amagerbanken.

Marstrand, Even, cand. polit., Valgmenighedspræst,

Martens, Hans E., cand. polit., Fuldmægtig
Nordisk Livsforsikring.

Martensen-Larscn, Florian, stud. polit. &
cand. jur.

Meycr, Ernst, Grosserer.

Meycr, Karsten, Højesteretssagfører.

Meyer, Knud, cand. polyt., Direktør, Krystalisværket.

Meyer, Knud, Fuldmægtig.

Meyer, Otto, Ingeniør, adm. Direktør i
A/S Glud & Marstrand.

Meyer, Ove, Ingeniør.

Michaelsen, Hugo, Direktør.

Michelsen, J., Direktør i Revisions- og Forvaltnings-Institutet.

Mik-Meijer, Philip, fhv. Direktør i Landmandsbanken.

Mogensen, Poul Erik, cand. polit., Sekretær
Banktilsynet.

Mohr, 0., Direktør i Udenrigsministeriet.
Monies, Kaj A., cand. polit., Vekselerer.

Mortensen, Erik, cand. polit., Sekretær i Landbrugsministeriet. Assistent ved Københavns økon.-stat. Laboratorium.

Munch, P., Dr. phil., Udenrigsminister.
MF.

Munch-Ander sen, Thorkild, Kalkulationschef.

Munch-P eter sen, Finn, stud. polit.
Munck, David, stud. polit.

Munck, Ove, fhv. Maskinchef ved Statsbanerne.

Munk, Sigvard, Borgmester.
Müller, Flemming, stud. polit.
Müller, Kristian, Kontorchef.
Müller, Otto, stud. polit.
Møller, A. P., Skibsreder.
Møller, F. J., stud. polit.

Møller, Johs., Kontorchef i Landmandsbanken.

Møller, Kristian, cand. polit.

Møller, Poul, statsautoriseret Revisor.
Møller, Viggo, stud. polit.

Mørck, L. E., cand. jur., Kontorchef i
Forsikringsraadet.

Nalbandian, Suend, cand. polit., Sekretær
i Tolddepartementet.

Neckelmann, Hother, Grosserer.
Nelson, George R., stud. polit.

Netterstrøm, S. E., cand. polit., Kontorchef
i Industriraadet.

Neubert, Jørgen, stud. polit.
Neubert, Poul, Fabrikant.

Nicolassen, A. P., Underdirektor i Landmandsbanken.

Nielsen, Anton E., cand. polit., Grosserer.

Nielsen, Axel, Dr. polit., Professor ved
Københavns Universitet.

Nielsen, Axel, Landbrugskandidat, Sekretær
Landhusholdningsselskabet.

Nielsen, Carl, Direktør i Københavns Hypotekforening.

Nielsen, Einar, cand. polit., Kontorchef
under Københavns Sporveje.

Nielsen, Frederik, Direktør i F. D. B.

Nielsen, Hans, cand. jur. & polit., Kommunaldirektør,

Nielsen, H. C, cand. polyt., Ingeniør.

Nielsen, Johan, Kontorchef ved Foreningen
Arbejde«.

Nielsen, Johs., cand. polit., Sekretær i
Statistisk Departement.

Nielsen, Jørgen, Assistent i Sparek. f.
Kbh. og Omegn.

Nielsen, K. Af., Hospitalsdirektor.

Nielsen, Oluf, Direktør i Landmandsbanken.

Nielsen, Svend, cand. polit., Underdirektør
Danmarks Nationalbank.

Nissen, Børge, stud. polit.

Nissen, Flemming Valeur, stud. polit.

Nordentoft, Sv., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Ligningsdirektoratet.

Normann, A. C, Forretningsfører, Odense.
Normann, Henning, stud. polit.

Nutzhorn, Fr., Assistent i Nordisk Livsforsikring.

Nyboe Andersen, Poul, stud. polit.

Nybølle, Hans CL, Professor ved Københavns

Nygaard, E., Kontorchef i Hypotekbanken.

Nyholm, Carl, cand. jur., Formand for
Landsskatteretten.

Ohland, Gunnar, Korrespondent.

Olesen, Chr. H., Direktør i De danske
Spritfabrikker.

Olsen, Albert, Bogtrykkeribestyrer.

Olsen, Axel, cand. polit., Fuldmægtig i
Sygekassedirektoratet.

Olsen, Christian, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Olsen, H. F. V., Direktør.

Olsson, Aksel, Hovedkasserer for Dansk
Handels- og Kontormedhjælperforbund.

Otterstrøm, Vagn, stud. polit.

Ottesen, Carl i., cand. polyt., Fabrikinspektør.

Ove-Nielsen, Edle, Frue.

Oxholm, W., Stiftamtmand, Kammerherre,
Frederiksborg.

Pade, H. N., Direktør i Nordiske Kabelog

Paldam, Jørgen, stud. polit.

Palna Hansen, H., Assistent, Skelskør.
Palsbcrg, C. A., Bankdirektør, Roskilde.
Palsby, E. M., Prokurist.
Palsby, L., Vekselerer.
Palsby, Palle, Prokurist.

Parkov, Inger, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Pedersen, Alfred, Sekretær i »Danisco«.
Pedersen, Clemens, stud. polit.

Pedersen, J. C, Landbrugskandidat, Redaktør.

Pedersen, Jørgen, Dr. polit., Professor ved
Aarhus Universitet.

Pedersen, L., Prokurist.

Pedersen, Niels, Direktør i Østifternes Kreditforening.

Pedersen, P. 0., Professor, Dr. phil., Rektor
Danmarks tekniske Højskole.

Permin, P. H., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Sygekassedirektoratet.

Petersen, Einar, Hovedbogholder i Sparek.
f. Kbh. og Omegn.

Petersen, Hugo, Vekselerer.
Petersen, Ib Gottlieb, stud. polit.

Petersen, Wald., cand. jur., Redaktør, Slagelse.

Philip, Kjeld, cand. polit., Undervisningsassistent
Aarhus Universitet.

Philipson, Paul, Vekselerer.

Pio, Frantz, Dr. polit., Overretssagf., MB.
Pontoppidan, Erik, Landsretssagfører.

Poulsen, P. A., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Ortopædisk Hospital, Aarhus.

Priemé, Ernst, cand. polit., Redaktionssekretær,

Prieme, William, Grosserer. MP.

Prior, Aage, cand. jur., Fuldmægtig i
Østifternes Kreditforening.

Prætorius, S. H., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Invalideforsikringsretten.

Raaschou, Gudme, Vekselerer.

Raaschou, H. G., Sekretær i A/S Magasin
du Nord.

Rand, Artom, Direktør.

Rasmussen, Hans, Formand for Folketinget.

Rasmussen, Knud, stud. polit.

Rasmussen, Tage, cand. polit., Fuldmægtig
3. Hovedrevisorat.

Rasmussen, Uffe, Vekselerer.
Ravnholt, Henning, cand. polit.
Rée, 1. M., Vekselerer.

Rech, Erik, cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Reimann, Margrethe, cand. polit., Sekretær
Kbh.s Magistrat.

Reinhard, Erik, Direktør i A/S Otto Mønsted.

Repsdorph, E., cand. jur., Sekretær under
Kbh.s Magistrat.

Repsdorph, H., Overretssagfører.

Riemann, G. E., cand. polit., Direktør i
Nordisk Livsforsikring.

Ringløv, Poul, cand. polit., Fuldmægtig i
Østifternes Kreditforening. •

Ringsholm, P. G., Prokurist, Hillerød.
Ringsted, S., cand. polyt, Ingeniør.

Rode, Svend, cand. polit., fhv. Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Rolf-Larssen, Fanny, cand. polit., Sekretær
i Forsikringsraadet.

Rosenberg, Moritz, stud. polit.
Rosenkjær, Ole, Assistent.
Rosentoft, A. M., Direktør.

Rostrup, Otto, cand. polyt., Ingeniør.

Rothe, Frederik, cand. polit., Kontorchef
i Hypotekbanken.

Rothe, Tyge J., Direktør, fhv. Handelsminister.

Rothenborg, Max, Overretssagfører.

Rottensten, Johan, Sekretær i Landbrugsraadet.

Rubin, Carl, Fuldmægtig i Landmandsbanken.

Rubin, D. A., Fabrikant.

Rubow, Herluf, cand. pharm., Fabrikant.
Rubow, Svend, cand. polit., Vekselerer.

Rytter, Aage L., Direktør for Tobaksindustriens

Røgind, Sven, cand. polit., Lektor ved
Danmarks tekniske Højskole, Direktor
for Forenede Danske Motorejere.

Rønne, 0., cand. jur., Kontorchef i Østilternes

Rønne, Torben, stud. polit.

Rønsted, Karmark, Landsretssagfører, Formand
Københavns Borgerrepræsentation.

Røper-Petersen, W., Grosserer.

Sachs, Aa., Kriminaldommer, Roskilde.
Sak, Søren, cand. pharm., Direktør.
Salløv, Erik, Prokurist.

Salomon, Jacob, cand. polit., Landsretssagfører.

Salomonsen, Carl, Direktør i A/S De danske

Sander, Fr., Direktør, Carlsberg Bryggerierne.

Sandholt, Paul, Dr. oecon. polit., Fuldmægtig
2. Hovedrevisorat.

Schaarup, J., Departementschef i Finansministeriet.

Schack Eriksen, Landsretssagfører.

Schepelern, Frederik, cand. polit., Sekretær
Sparekassetilsynet.

Schibler, J. F., Direktør i A/S Magasin
du Nord.

Schiötz, Grete, stud. polit.

Schmidt, C. J. W., Regnskabschef i Overformynderiet.

Schmidt, Gerda, stud. polit.

Schoch, Aage, cand. polit., Chefredaktør,
»Nationaltidende«.

Schou, Holger H., Direktør i A/S C.
Schous Fabrikker.

Sehested Hansen, Poul, Vekselerer.

Sehested Rasmussen, Ej ner, cand. polit.,
Fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet.

Selig, Paul, Salgschef.
Senn, Bjarne, Direktør.

Sevel, Aage, Bogholder i Sparek. f. Kbh.
og Omegn.

Siesbye, Gottlieb, Grosserer.
Siesbye, Oscar, Grosserer.

Simonsen, Jacob, cand. polyt., Vekselerer.

Simonsen, J., cand. polit., Fuldmægtig i
Valutacentralen.

Simonsen, Kai, Landsretssagfører.
Simonsen, Marius, stud. polit.

Simonsen, Poul, Direktør i A/S Bing &
Grøndahl.

Sindballe, Kristian, Dr. jur., Professor ved
Københavns Universitet.

Sindbjerg-Hansen, Karen, stud. polit.

Skade, H. N., cand. polit., Kontorchef i
Statistisk Departement.

Skade, Bigmor, Frue, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Skou, Martin, Direktør i A/S Crome &
Goldschmidt.

Skouboe, Esther, cand. polit., Sekretær i
Priskontrolraadet.

Skovgaard, Hugo, Bankdirektør, Holbæk.
Skovmand, Knud, stud. polit.

Skriver Svendsen, Niels, cand. polit., Kontorchef
Mejeriernes og Landbrugets
Ulykkesforsikring.

Smith, Helge, cand. polit., Inspektør ved
Tobaksbeskatningen.

Smith, Oscar, Direktør, Viborg.

Smith, Winkel, Direktør i Sparek. I'. Kbh.
og Omegn.

Smitt, A. Wagner, Grosserer.
Sonne, Adolf, stud. polit.

Spangenberg, Jens, Ekspeditionssekretær
i Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Stauning, Th., Statsminister. MF.

Steen Hansen, H. C, statsautoriseret Revisor

Steenstrup, C. F., cand. polit.., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Steffensen, Johannes, Vekselerer.
Steg mann, Sv., Fuldmægtig.

Stensballe, J. P., fhv. Trafikminister, Direktør.

Stibjerg, L., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Stjernqvist, Henry, cand. polit., Kontorchef
i Statistisk Departement, MB.

Strange Petersen 0., eand. polit., Assistent
ved Aarhus Universitets økon. Institut.

Strobel, J. P., statsautoriseret Revisor.
Struck, Paula, Frue.

Strøm Tejsen, Aage V., cand. polit., Journalist.

Strøm Tejsen, Jons., Architekt.

Suenson, Bent, Ingeniør, Underdirektør i
Store Nordiske Telegrafselskab.

Sundø, Ole, Direktør for Ugebladet »Hjemmet«.

Svane, V., Kontorchef i Handelsbanken.

Sveinbjørnsson, E., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Handelsministeriet.

Sveistrup, P. P., cand. polit., Kontorchef
i Grønlands Styrelse, Lektor ved Kobenhavns

Svenningsen, Nils, cand. jur., Legationsraad,
i Udenrigsministeriet.

Svensson, Em., Vekselerer.

Sølvkjær, J., Bogholder under Kbh.s Magistrat.

Sørensen, C. J., cand. polit., Fuldmægtig
ved Invalideforsikringsretten.

Sørensen, E., Fuldmægtig i Sparek. f. Kbh.
og Omegn.

Sørensen, Frode, cand. polit., Handelsgartner,
ved Landbohøjskolen.

Tallov, F., Prokurist hos A/S C. Olesen.
Tetens, S., Bankinspekiør.

Thalbitzer, Carl, cand. polit., Redaktor,
»Finanstidende«.

Thalbitzer, K., stud. polit.

Thalbitzer, V., cand. jur., Amtsforvalter.

Thaulow, E., Professor ved Danmarks
tekniske Højskole.

Theilgaard, W., Disponent i Dansk Galoche
og Gummifabrik.

Thiele, Vald., Direktør i A/S Nordisk Genforsikring.

Thomsen, Anton, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Ligningsdirektoratet.

Thomsen, T. C, Ingeniør, Direktør.

Thorborg, Johs., cand. polit., Redaktionssekretær,

Thorkilsen, A. M., Kontorchef i Finansministeriet.

Thornsø, V., Vekselerer.

Thott-Hanscn, P., cand. jur., Sekretær i
Finansministeriet.

Thygesen, J. C, cand. jur., Sekretær i De
danske Spritfabrikker.

Thygesen, J. V., Inspektør i Banktilsynet.
Tiemroth, Chr., Overretssagfører.
Tillge, Poul, Direktør.
Tillisch, C. J., Vekselerer.

Tobiesen, Poul, Kontorchef under Kbh.s
Magistrat.

Toftegaard, Børge, Revisor.

*Toftegaard, Jens, cand. polit., Direktør
i Bikuben.

Toftegaard, Margrete, Frue.

Tork, J. A., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Generaldirektoratet for Statsbanerne.

Trier, Ludvig, Vekselerer.

Trier, Ulf, cand. polit., Sekretær ved Invalideforsikringsretten.

Trock-Jansen, E„ Grosserer.

Ulrich, Kay, Departementschef i Indenrigsministeriet.

Ussing, Alf, cand. polit., Direktør i Store
Nordiske Telegrafselskab.

Wad, I\, cand. jur., Direktør i Haandværkerbanken.

Vagn-Hansen, Cai, cand. jur., Sekretær i
Indenrigsministeriet.

Vang Lauridsen, A., Ingeniør, Vejen.

Warming, Jens, Professor ved Københavns
Universitet.

Weitemeyer, R. E., cand. polit., Kontorchef
2. Hovedrevisorat.

Vensild, Maria, Frue.

Vensild, P. Th., cand. polit., Assistent i
Danmarks Nationalbank.

Werdelin Larsen, H., cand. jur.
Wesche, Oskar, Grosserer.

Vestberg, Jens, cand. polit., Børssekretær.

Vestbirk, Anthon, cand. polit., Kontorchef
i Udenrigsministeriet.

Westenholz, Ellen, stud. polit.

Westergaard, Bryde, cand. polyt., Ingeniør.

Westergaard, N., fhv. Kommunaldirektør.
Westh, Folmer, stud. polit.

Westlund, Knud, cand. polit., Fuldmægtig
i Østifternes Kreditforening.

Wiingaard, R. F., Vekselerer.

Wilkens, Fritze, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Villadsen, V., cand. polit., Sekretær i Statistisk

Winblad, Carl, Grosserer.

Vind, Ove, Hofjægermester, Sanderumgd.
Vinding, Povl, Dr. techn., Brandchef.

Winding Pedersen, H„ cand. polit., Lektor
Københavns Universitet.

Winkelhorn, Kjeld, Assistent i Handelsbanken.

Winkel-Smith, Erik, cand. jur., Direktionssekretær
Handelsbanken.

Visbak, Fr., Revisionschef i Landmandsbanken.

Viskum, Folmer, stud. polit.

With, Kai, Underdirektør i Landmandsbanken.

Voegtle, P., Fabrikant.

Woldbye, Ernst, cand. polit., Chefredaktør,
Berlingske Tidende.

Wolfhagen, Fritz, cand. jur., Fuldmægtig i
Finansministeriet.

Vollmond, Aage, Skibsreder.
Vollmond, Carl, Vekselerer.

Wroblewsky, Otto L, Bankbestyrer.
Wulff, Flemming G., Vekselerer.
Wulff, Hans, Prokurist hos P. Wulff.
Wulff, Hertel, cand. polit., Hovedrevisor.

Wærum, E., cand. polit., Afdelingschef i
Udenrigsministeriet.

Vöhtz, Aage, cand. polyt., Ingeniør i K. T.
A. S.

Zeuthen, Else, Frue, mag. art.

*Zeuthen, F., Dr. polit., Professor ved Kobenhavns

Østerberg, A. L., cand. jur., Direktør i
Bryggeriforeningen. MGK.

Østergaard, Svend Stubbe, stud. polit.

lait 731 Medlemmer.