Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 46 (1938)

NATIONALØKONOMISK FORENING GENERALFORSAMLING OKTOBER 1938

FREDAG den 28. Oktober 1938 afholdt Foreningen sin aarlige
Generalforsamling.

Efter Forslag af Formanden, Nationalbankdirektør C. V. Bramsnæs,
Bankdirektør Olaf Hedegaard til Dirigent.

I sin Beretning omtalte Formanden det forløbne Aars fem Møder og Sommerens nordiske nationaløkonomiske Møde i Helsingfors, 41 af Foreningens Medlemmer med 12 ledsagende Damer havde deltaget. I Forbindelse hermed meddelte Formanden, det næste nordiske nationaløkonomiske Møde vil blive afholdt København i 1941. Foreningens Medlemstal var ved Aarets Udgang 723 mod 714 Aaret forud.

Formanden gennemgik derefter Regnskabet, hvoraf Eksemplarer omdelt til Medlemmerne. Kassebeholdningen ved Aarets Begyndelse udgjorde Kr. 7.865,88. Indtægterne havde været omtrent samme Størrelse som Aaret forud og udgjort ialt Kr. 6.888,43. Udgifterne havde derimod været godt 700 Kr. lavere, idet baade Mødeudgifterne og Tidsskriftets Underskud var reduceret. beløb Udgifterne sig til Kr. 4.051,04, hvorefter Kassebeholdningen Aarets Udgang var Kr. 10.703,27.

Udover denne Kassebeholdning ejede Foreningen 1500 Kr., som udgjorde en endnu ikke forbrugt Del af et Tilskud til Tidsskriftet fra Overretssagfører Zeuthens Mindelegat. Nationaløkonomisk Forenings Fond ejede den 31. December 1937 Obligationer til nominel Værdi 58.000 Kr. (31. December 1936: 50.000 Kr.) samt en Kassebeholdning paa 3.410,32 Kr. (31. December 1936: 6.387,83 Kr. Fonden, hvis Renteindtægt i 1937 var 2.765,04 Kr. (i 1936: 2.630,47 Kr.), havde ydet et Bidrag paa 300 Kr. til Socialøkonomisk Samfund som Rejsetilskud til Deltagere i det andet nordiske Møde for yngre Socialøkonomer samt 150 Kr. som Tilskud til Tilvejebringelse en Fortegnelse over et Udvalg af Professor Harald Westergaards Skrifter.

Side 352

Direktør Winkel Smith havde paany vist Foreningen den Vel
vilje at revidere Regnskabet og forsynet det med følgende Paa
tegning:

Jeg har gennemgaaet foranstaaende Regnskab for Aaret 1937 med tilhørende Bilag og har intet fundet imod Regnskabet at erindre. Jeg har konstateret Tilstedeværelsen af Kassebeholdningen den 31. December 1937 og af de »Nationaløkonomisk Fond« tilhørende Aktiver.

København, den 5. Oktober 1938.

Winkel Smith.

Efter nogle Bemærkninger af Sekretær P. Thott-Hansen gav
Generalforsamlingen Bestyrelsen Decharge for Regnskabet.

Af Bestyrelsens Medlemmer afgik efter Tur Forretningsfører Josef Andersson, som genvalgtes, og Direktør Aug. Holm, der efter Lovene ikke kunde gen vælges; efter at Formanden havde bragt Direktør Holm en varrn Tak for hans Arbejde i Foreningen, valgtes i hans Sted Ingeniør R. G. Andersen til Medlem af Bestyrelsen, derefter har følgende Sammensætning: Nationalbankdirektør V. Bramsnæs, Formand, Ingeniør R. G. Andersen, Forretningsfører Andersson, Departementschef Johs. Dalhoff, Bankdirektør Olaf Hedegaard, Direktør Jens Toftegaard og Professor, polit. F. Zeuthen.