Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 46 (1938)

A. L. Bowley: WAGES AND INCOME IN THE UNITED KINGDOM SINCE 1860, Cambridge 1937. 151 S.

Even Marstrand.

Under sin lange Forsker- og Lærervirksomhed har Professor Bowley foruden sine bekendte Fremstillinger af Statistikens Teori især udsendt Bøger og Artikler, der berører Løn- og Indkomstforhold. Han har nu følt Trang til paa sine gamle Dage som i et Resumé at samle Resultaterne af sit Livs Arbejde paa dette Omraade. Særlig har han villet genoptrykke Hovedresultaterne af de af hans Skrifter, der er mindre let tilgængelige.

Det er ikke nogen omfattende Bog, Professor Bowley her har udgivet. Efter en Indledning behandler han paa 78 Sider i 5 Kapitler Lønnens Udvikling, i Forhold til Priserne, mens han i et sjette Kapitel (S. 7999) skriver om Nationalindkomsten. Hertil slutter sig nogle Bilag, hvor han navnlig gaar dybere ind paa en Vurdering af det tilgrundliggende Materiale, og en Bibliografi over hans egne Skrifter og en Del andre.

»Det væsentlige i disse Studier er ikke Opnaaelsen af absolute Tal, men Maalinger af Forandringer«, siger Forfatteren i Fortalen. Og Hovedsagen er de forskellige Tabeller, der viser Udviklingen i Lønnen og Indkomsten fra 1860 eller 1880 og op til 1936. Lønnen er anført baade som Nominalløn og Realløn med Hensyntagen til Udviklingen af Prisniveauet, baade i enkelte Industrier, i Hovederhvervene og for alle Arbejdere, baade som den enkelte Arbejders Gennemsnitsløn og som hele Landets samlede Lønindtægt. Tabeller vil blive staaende som den engelske statistiske Videnskabs og modneste Bedømmelse af Udviklingen paa dette Omraade. for den, der læser den Tekst, der ledsager Tabellerne, og navnlig Del af Teksten, hvor Resultaterne af mangfoldige forskellige Undersøgelser og vurderes, vil Bogen tillige være en Appel til videnskabelig Samvittighedsfuldhed i Behandling af Tallene og en Æresstøtte for en af vor Tids fineste Statistikere, fin i Betydning af fintmærkende og fintdømmende.