Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 46 (1938)

Axel Ludvigsen: FORRETNINGSORGANISERING. Indføring i Forretningsgang, Prisberegning Bogføring (Levin & Munksgaard) 1935. 123 S. Samme: FORRETNINGSSTATISTIK. Forretningsorganiseringens uundværlige økonomisk-teknisk (Levin & Munksgaard) 1938. 80 S.

Paul Sandholt.

Under Hensyn til, at Antallet af teoretiske Driftsøkonomer ikke er overvældende i Landet, og at disse sjældent offentliggør Redegørelser om de herhenhørende elementære Emner, maa det betragtes som en hjælpende Haand, naar der fra en Ingeniør foreligger Beskrivelser af Forretningsgangen, og de statistiske Hjælpemidler og Udtryk, saaledes som de almindeligvis forekommer og benyttes i Virksomhederne.

Den førstnævnte Bog er særligt skrevet for Ingeniører. Den benytter sig af den matematiske Terminologis Tabeller, Kurver og enkelte Diagrammer, altsammen afpasset efter de Udtryksmaader, som Ingeniørerne er fortrolige med i Forvejen. For den, der ikke har været indenfor i Virksomhedernes økonomiske Ledelse og Regnskabsføring eller er trængt dybere ind i Driftsøkonomien, den paagældende Indføring en udmærket Ledetraad, og den matematiske Indsigt, der kræves, er ganske ringe, hvorfor alle saadanne, ikke viger tilbage for nogle Bogstaver og et Lighedstegn, bør gøre sig bekendt med Bogen og derved vinde Indsigt i Virksomhedernes økonomiske Struktur og Udtryk.

Den sidstnævnte Bog vender sig ikke sairlig til Ingeniøren, men derimod til Forretningsmanden som saadan og har til Formaal at bane Vejen for en særlig Forretningsstatistik, der udover de nøgne Regnskabstal, som Bogføringen kan give Fingerpeg om, i hvilken økonomiske Retning den paagældende Virksomhed bevæger sig, og som kan danne Grundlag for Kalkulationer; denne maaske vigtigste Faktor indenfor Forretningslivet, hvor Betydningen af den rette Kapacitetsudnyttelse stadig er aktuelt.

Alt i alt er det meget interessant at se, hvorledes en Ingeniør beskriver Grundlaget i de ovennævnte Omraader, og da Bøgernes Sprog er ganske overordentlig klart, kan disse trygt anbefales enhver som propædeutiske Lærebøger for Ingeniører, Erhvervsdrivende og Driftsøkonomer.