Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

NATIONALØKONOMISK FORENINGS FONDS PRISOPGAVER

Nationaløkonomisk Forenings Fond har udsat følgende to Prisopgaver:

/. En Undersøgelse paa Grundlag af dansk Materiale af Efterspørgselsforholdene
en Vare.

2. Efter en Oversigt over Guldproduktionens Udvikling siden 1929
ønskes en Fremstilling af Guldets Betydning under de nuværende

Den bedste Besvarelse af hver af de to Opgaver kan belønnes
med 2500 Kr. Gode Besvarelser vil, selv om de ikke opnaar Prisen,
belønnes med mindre Beløb.

Besvarelserne indleveres mærket og med lukket Navnekonvolut inden 1. September 1938 enten til Foreningens Sekretær eller til et Medlem af Bedømmelseskomiteen, som bestaar af Nationalbankdirektør V. Bramsnæs, fhv. Departementschef Adolph Jensen, Professor Axel Nielsen og Professor F. Zeuthen.

Det forudsættes, at Afhandlingerne udarbejdes paa videnskabeligt
i almentilgængelig Form og ikke overstiger ca.
200 trykte Oktavsider.