Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

NATIONALØKONOMISK FORENING GENERALFORSAMLING OKTOBER 1937

Side 427

Tirsdag den 26. Oktober afholdt Foreningen sin aarlige Generalforsamling.

Efter Forslag af Formanden, Professor, Dr. polit. Axel Nielsen, valgtes
Direktør Aug. Holm til Dirigent.

Beretning og Regnskab aflagdes af Formanden, som i Forbindelse hermed gav Meddelelse om, at det næste nordiske nationaløkonomiske Møde vil blive afholdt i Helsingfors i sidste Halvdel af August Maaned 1938. Regnskabet 1936, hvoraf Eksemplarer var omdelt til Medlemmerne, udviste:


DIVL5043

Udover denne Kassebeholdning ejede Foreningen 1500 Kr., som udgjorde
en endnu ikke forbrugt Del af et Tilskud til Tidsskriftet fra Overretssagfører
L. Zeutens Mindelegat.

Nationaløkonomisk Forenings Fond ejede den 31. December 1936 Kr. 6.387.83 (den 31. December 1935 Kr. 10.710.37) udover Grundfonden nominelt 50.000 Kr. I Aarets Løb anvendtes 3000 Kr. som Tilskud til Undersøgelser Detailhandelen foretaget af Institutet for Historie og Samfundsøkonomi, 500 Kr. som Tilskud til det andet nordiske Statistikermøde København i Maj 1936, 300 Kr. som Tilskud til Socialøkonomisk Samfund at anvende som Rejsetilskud til Deltagere i det første nordiske Møde for yngre Socialøkonomer i Stockholm i Maj 1936, 1800 Kr. som Belønning Dr. Berthold Josephy, Stockholm, for en Besvarelse af en af Nationaløkonomisk Forenings Fond stillet Prisopgave, 300 Kr. som Tilskud til Dækning af Udgifter ved Professor Eli F. Heckschers Forelæsninger paa Københavns Universitet i Foraaret 1936 og 1000 Kr. som Tilskud til Udgivelsen en Bog om »Baner og Biler« af Ekspeditionssekretær /. A. Tork og Kontorchef, Lektor P. P. Sveistrup.

Side 428

Direktør Winkel Smith har paany vist Foreningen den Velvilje at revidere
Regnskab og har forsynet det med følgende Paategning:

Jeg har gennemgaaet foranstaaende Regnskab for 1936 med tilhørende Bilag og har intet fundet imod Regnskabet at erindre. Jeg har konstateret Tilstedeværelsen af Kassebeholdningen den 31/12 1936 og af de »Nationaløkonomisk tilhørende Aktiver.

Kjøbenhavn, den 12. Oktober 1937.
Winkel Smith.

Generalforsamlingen gav Bestyrelsen Decharge for Regnskabet. Professor, Dr. polit. Axel Nielsen meddelte, at han ønskede at træde tilbage som Formand Foreningen og Medlem af dens Bestyrelse; i hans Sted valgtes NaLiuiiaibankdirektør C. V. Bramsnæs til Formand for den næste Treaarsperiode. Dirigenten som den nyvalgte Formand rettede en varm Tak til Professor Axel Nielsen for det store Arbejde, han i sin niaarige Formandstid havde udrettet for Nationaløkonomisk Forening. Af Bestyrelsens afgik efter Tur Bankdirektør Olaf Hedegaard, som genvalgtes. Stedet for Professor Axel Nielsen valgtes Professor, Dr. polit. F. Zeuthen til Medlem af Bestyrelsen, som herefter bestaar af: Nationalbankdirektør V. Bramsnæs, Formand, Forretningsfører Josef Andersson, Departementschef Johs. Dalhoff, Bankdirektør Olaf Hedegaard, Direktør Aug. Holm, Direktør Jens Toftegaard og Professor, Dr. polit. F. Zeuthen.