Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

MEDLEMSLISTE 31. DECEMBER 1937

MF — Medlem af Folketinget. — ML = Medlem af Landstinget. — MB =z Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. — MFK = Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. En Stjerne (*) foran Navnet betyder, at vedkommende er Medlem af Nationaløkonomisk Forenings Bestyrelse.

Abrahamsen, S. A., cand. polit., Sekretær
i Priskontrolraadet.

Ahnfelt-Rønne, 0., Højesteretssagfører.

Albeck, Georg, cand. polit., Sekretær i 1.
Hovedrevisorat.

Albrethsen, Preben Høeg, cand. polit., Sekretær
Kbh.s Magistrat.

Almdal, Holger, Inspektør ved Den handelsvidenskabelige

Alsing Inger, cand. act., Fuldmægtig i Statistisk

Andersen, Aage, stud. polit.

Andersen, Aksel, cand. polit., Kontorchef
under Kbh.s Magistrat.

Andersen, Børge, stud. polit.

Andersen, C. F., Sparekassedirektør, Hillerød.

Andersen, C. L., cand. polit., Revisor i
Centralanstalten for Revision.

Andersen, E. R., Afdelingsbestyrer i Sparekassen
Kbh. og Omegn.

Andersen, Ferd., Grosserer.
Andersen, Knud 8., stud. polit.
Andersen, Kr., Grosserer.

Andersen, N. P., Direktør, Lektor v. Landbohøjskolen.

Andersen, Poul, adm. Direktør i Privatbanken.

Andersen, R. G., Ingeniør.

Andersen, Signe, cand. polit., Sekretær i
Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler.

* Andersson, Josef, Forretningsfører i Dansk
Skrædderforbund. MB.

Angelo, A., Direktør for N.E. S. A.
Arnborg, H., statsautoriseret Revisor.
Arnholdt, Louis, Vekselerer.
Arvin, Henrik, stud. polit.
Astrup, W. Chr., Grosserer.

Axelsen Drejer, A., cand. polit., Redaktør.

Baaring, Bernh., Kontorchef i A/S Magasin
Nord.

Bang, Axel, Overretssagfører.
Bang, Chr. Hjelm, Grosserer.

Bang-Jensen, Povl, Landsretssagfører.

Banke, Niels, cand. polit., Sekretær i
Landsoverskatteraadet.

Barfoed, Børge, cand. polit.

Barlyng, H., Kontorchef under Nykøbing F.
Kommune.

Bech, Børge, cand. polit., Sekretær i Kbh.s
statistiske Kontor.

Bech, Holger, Underdirektør i Handelsbanken.

Bech, Karen, Frue, cand. polit. Sekretær
i Valutacentralen.

Bech, Oluf, fhv. Filialdirektør i Danmarks
Nationalbank.

Begtrup, Aksel L., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Landsoverskatteraadet.

Begtrup, Bodil, Frue, cand. polit.

Beildorff Petersen, Aage, Afdelingsbestyrer
i Handelsbanken.

Bendix, A. 8., Underdirektør i De forenede
Papirfabrikker.

Bendix, Georg S., Grosserer.

Benzon, Aa. v., Vekselerer.

Berg, Robert, Sekretær i Købmandsstandens

Berg, V., fhv. Direktør i Bikuben.

Bergendorff, Carl, statsautoriseret Revisor.

Bertram, Rob., cand. polit, Fuldmægtig i
Told departementet.

Bierbum, Frederik, Vekselerer.

Bierbum, R. P. C, Bankdirektør, Holbæk.

Biilmann, Vagn, Assistent i Sparek. f. Kbh.
og Omegn.

Bing, Otto, Overretssagfører.
Birck, Ruth, Professorinde.

Birger-Christensen, E., Vekselerer.
Bjarne, H., Finanshovedbogholder.

Bjerke, Kjeld, cand. polit., Sekretær i Statistisk

Bjerrcgaard, Knud, Direktør under Københavns

Bjørner, Bue, Grosserer.
Bjørner, J. L., Direktør.

Black, Clara, cand. polit., Kontorchef i
Fabriktilsynet.

Blinkenberg Nielsen, 0., cand. polit., Inspektør
Sparekassetilsynet.

Bloch-Jørgensen, F., fhv. Bankdirektør.
Boelsmand, Max, Assistent.

Boldsen, F. C, Direktør i Københavns almindelige

Bonde, Chr. N., cand. polit., Fuldmægtig i
Statistisk Departement.

Bondesen, S. H., cand. polit., Kontorchef i
Landmandsbanken.

Borberg, Lisbeth, stud. polit.

Borup-Svendsen, N., Landsretssagfører.

Boserup, Mogens, cand. polit., Sekretær i
Statistisk Departement.

Brahe Christensen, L., Kontorchef i Tekstilfabrikantforeningen.

Bramsen, Eigil, Direktør i »Nye Danske af
1864«.

*Bramsnæs, C. V., Nationalbankdirektør,
fhv. Finansminister. ML.

Brandt, G., Direktør i Hellerup og Omegns

Bretting, H. A., Arbitrageur.

.Breuner, Ove, statsautoriseret Revisor.

Brink, Abel, cand. polit., Fuldmægtig i
Overskyldraadet.

Brink, S., Bankdirektør, Frederikssund.
Brock, Jørgen, cand. jur. & polit., Kaptajn.

Brodthagen, Kaj, Fuldmægtig i Landmandsbanken.

Brorson Christensen, IL, Inspektør i Banktilsynet.

Brosled, C, Direktør i »Krak«.

Brun, Alice, cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Brusendorff, Ernst, Afdelingschef.

Bruun, Aksel, Kasserer i Haandværkerbanken.

Bruun, Frans, statsautoriseret Revisor.

Bruun, V., Hovedbogholder i Landmandsbanken.

Bryning, Knud E., Overassistent.

Bryning, Svend, Depotchef i Sparek. i'.
Kbh. og Omegn.

Buhl, Vilh., Finansminister. ML.
Bülow, A. v., Bankkasserer.

Bülow, Edv., Direktør i A/S R. Collstrop.

Bülow, F. v., cand. polit., Sektionsmedlem,
Det internationale Arbejdsbureau, Genéve.

Bülow, Frits, Højesteretssagfører.

Bülow, Johan, Overpræsident, Kammerherre.

Byrdal, V., Overretssagfører.
Bützow, 0., Vekselerer.

Bæksted, Birt, Frue, cand. polit., Sekretær
i Valutacentralen.

Bøgh-Nielsen, Frede, cand. polit., Socialinspektør,

Børresen, Johs. E., Belysningsdirektør.

Børup, Olaf, cand. mag. & polit., Lektor ved
Den handelsvidenskabelige Læreanstalt.

Carpentier, Edm., Fuldmægtig i Sparek. f.
Kbh. og Omegn.

Carstens, Einar, stud. polit.

Christensen, A., Direktør i Fyens Landmandsbank,

Christensen, Carl, Vekselerer.

Christensen, E., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Christensen, Frantz, Direktør, Langelinies
Pavillon.

Christensen, Knud, Direktør i Københavns
Brandforsikring.

Christensen, Leif, cand. polit.

Christiani, Rud., Ingeniør, Dr. techn.

Christoffersen, M., Dr. polit., Sekretær i
0. K.

Clausen, Sven, Dr. jur., Forfatter, Kasserer
i Kreditforeningen for Husejere i Kbhvn.

Clausen, V., Overingeniør.

Cohn, Einar, Chef for Statistisk Departement.

Cohn, Hans, Direktør, Dansk Hattefabrik,
Skodsborg.

Dahlgaard, Bertel, Indenrigsminister. MF.
Dahlgaard, Poul, stud. polit.

Dalgaard, Fr., Forretningsfører for Det kooperative
Landsretssagsagfører.

Dalgaard, Knud, cand. polit., Kontorchef
under Kbh.s Magistrat.

Dalhoff, Henning, stud. polit.
*Dalhoff, Johs., Departementschef.

Dam, Gunnar, cand. polit., Kontorchef i
Sygekassedirektoratet.

Damgaard Nielsen, H. 0., Direktør i A/S
Danisco.

Damm, V. F., Bankassistent.

Daniel, H., Kontorchef i Sygekassedirektoratet.

Daugaard-Jensen, J., Direktør for Grønlands

Davidsohn, Joseph, Dr. phil., Fuldmægtig i
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Dessau, Einar, Direktør i De forenede
Bryggerier.

Dich, Jørgen, cand. polit., Fuldmægtig i
Socialministeriet.

Dige, E., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Finansministeriet.

Doberck, Knud, Afdelingschef.

Dons, P. M., Kontorchef i Danmarks Nationalbank.

Dragheim, Chr., Bankdirektør, Næstved.

Drewes, Poul A., Direktør i Kaffesurrogatfabriken

Dreyer, J., Sparekasseassistent.

Dybholm, Georg, Kontorchef og Direktionssekretær
Landmandsbanken.

Ebbe, Johs., Direktør for Husmandskreditforeningen
Østifterne.

Ehrenreich-Hansen, N. J., Direktør f. Patent
Varemærkevæsenet.

Eigtued, V., fhv. Direktør i Privatbanken.

Einfeldt, Rob., Sekretær ved Foreningen
»Dansk Arbejde«.

Elkjær Hansen, Niels, stud. polit.
Elsass, Adam, Prokurist.

Elsass, L., Direktør i A/S Sophus Berendsen.

Engberg Pedersen, Harald, stud. polit.
Engberg Pedersen, Signe, stud. polit.
Engell, Ove, Gesandt, Stockholm.

Engtnann, H., cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Eriksen, Axel, Fuldmægtig i Handelsbanken.

Ernst, V., Kontorchef i Landmandsbanken.
Essen, Harry v., Prokurist.
Essen, Preben v.

Fabricius, Louis, cand. jur., Sekretær i
F. f. D. B.

Fagerholt, G., Toldkasserer.

Falbe-Hansen, V., Overretssagfører.

Falkesgaard, J., Sagfører, Direktør i Frederiksberg

Faramond, J. de, Direktør i »Citroen«.

Fasting, L. V., Hovedbogholder i Danmarks

Faurholt, Jons., Direktør i Bikuben.
Faurholt, O. P., Fuldm. i Privatbanken.

Finsen, Aa., Direktør i Københavns Kreditforening.

Flux, Sir Alfred W., C. 8., M. A., LI. D.

Fode, Troels, Grosserer.

Franck, Aage, Kontorchef i Privatbanken.

Frandsen, Geert, cand. polit., Fuldmægtig
i Valutacentralen.

Fridericia, Agnete, stud. polit.

Friedmann, Karen, Frue, cand. polit.

Friis, Charles Rud., cand. polit., Revisor
i Grønlands Styrelse.

Friis, E., Grosserer.

Friis, Henning, stud. polit.

Friis, N. W., cand. jur. & polit., Fuldmægtig
Finansministeriet.

Friis-Skotte, J., fhv. Trafikminister, MF.

Friis Skotte, Marchen, Frue, cand. polit.,
Sekretær i Finansministeriet.

Frølich, Gerda, Frue.
Frørup, Holg., Prokurist.

Funder, K. V., Fuldmægtig i Sparek. for
Kbh. og Omegn.

Gammclgaard, Hj., cand. polit., Forstander
i. Arbejderhøjskolen, Roskilde.

Gammelgaard Jacobsen, S., stud. polit.

Gammeltoft, Carl, Direktør i De danske
Sukkerfabrikker.

Gandil, Chr., Forstkandidat, Assistent ved
Skovbrugsundervisningen.

Geiger, Th., Professor, Dr.
Gjessing, Erland, Konsul.

Glashof, E., Afdelingsbestyrer i Handelsbanken.

Glindemann, Poul, Prokurist, kgl. Translatør.

Gloerfelt-Tarp, R,r cand. polit., Kontorchef
i Store Nordiske Telegrafselskab.

Gloerfelt-Tarp, Kirsten, Frue, cand. polit.,
Fabrikinspektør.

Glud, Hans, Direktør, cand. polyt.
Glud, Troels, stud. polit.

Glückstadt, Hans, cand. polit.

Godske-Nielsen, Bankdirektør, Middelfart.

Godske-Nielsen, 0., Kontorchef i 4. Hovedrevisorat.

Godske-Nielsen, Vøgg, Afdelingsleder.
Goldschmidt, Valdemar, Bankier.

Gormsen, E. Af., cand. polit., Kontorchef i
Landmandsbanken.

Gormsen, Joh., Direktør i A/S Nordisk
Kulsyrefabrik.

Graae, Erik, cand. jur., Underdirektør i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Graae, Poul, cand. polit., Redaktør, »Politiken«.

Graessler, Herbert, cand. polit., Sekretær
i Sygekassedirektoratet.

Gram, Jørgen, Gaardejer. MF.

Gredsted, M., cand. polit., Kontorchef i
Generaldir. for Post- og Telegrafv.

Gregersen, J., stud. polit.

Griis, H. K., Ekspeditionssekretær i Sparek.
f. Kbh. og Omegn.

Groes, Ebbe, cand. polit., Kontorchef i Priskontrolraadet.

Groes, Anne Lisbeth, Frue, cand. polit. Groes-Petersen, N. C, Grosserer.

Grünbaum, 1., cand. polit., Sekretær i
1. Hovedrevisorat.

Grøn, A. Howard, Dr. polit., Professor v.
Landbohøjskolen.

Grønvald, F. C, cand. jur., Direktionssekr.

Grønvold, f. K., cand. polit., Kontorchef i
Tolddepartementet.

Guldberg, Leif, Bladudgiver, Redaktør, Danmarks
og Søfartstidende.

Gyde-Jørgensen, H. J. E., cand. polit., Kontorchef
Handelsbanken.

Gyde-Jørgensen, S. D., Frue.

Gyldentorp, R., Direktør for Kreditreformforeningen.

Gøtrik, H. P., cand. polit., Sekretær i Tolddepartementet.

Hagemann, E. S., Ingeniør, cand. polyt.

Hagen, Gunnar, cand. polit. & jur., Kontorchef
Invalideforsikringsretten.

Halland, V., cand. polit., Toldinspektør.
Hannover, Hans, Direktør.

Hannover, Knud, Direktør i A/S Glud &
Marstrand.

Hansen, Carsten, Grosserer.

Hansen, C. P. M., Kabinetssekretær, Kammerherre.

Hansen, Curt, stud. polit.

Hansen, Enrico, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Overskyldraadet.

Hansen, Georg, cand. polit., Fuldmægtig i
Jærnindustriens Sammenslutning.

Hansen, Gregers, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Hansen, Henning, cand. jur., Kontorchef i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Hansen, Jens Henrik, Underdirektør i
Landmandsbanken.

Hansen, Johan, Generalkonsul.
Hansen, Johs., Ingeniør.

Hansen, Julius, Forretningsfører i Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund, Formand for Københavns Borgerrepræsentation.

Hansen, Lisbeth, stud. polit.

Hansen, Marius, Direktør i A/S R. Collstrop.

Hansen, Niels, cand. polit, Rejseinspektør
i Landsoverskatteraadet.

Hansen, Thomas, Afdelingsbestyrer i Sparekassen
Kbh. og Omegn.

Harhoff, Poul, cand. jur., Underdirektør i
Landmandsbanken.

Harlang, Frantz, Direktør.

Hartogsohn, S., cand. polit., Kontorchef i
Danmarks Nationalbank.

Hartz, G. E., Direktør for Industriraadet.

Hasselbalch, K. G., cand. polit., Sekretær
i Banktilsynet.

Hauge, C. N., fhv. Handelsminister. MF.

Haunsø, Sigurd, cand. polit., Sekretær i
Kbh.s statistiske Kontor.

Hedebol, Peder, Borgmester.

*Hedegaard, Olaf, Direktør i Handelsbanken.

Heering, Peter, Grosserer.
Hegner, Henry, Kontorchef.
Heilbuth, Niels, cand. jur.

Helsted, Viggo, Direktør i Landbrugsministeriet.

Henius, Hugo, Assurandør.

Henningsen, H. C, Næstformand f. Landsoverskatteraadet.

Henriksen, V., Sparekassebestyrer.
Henriques, Adam, stud. mag.
Henriques, Carl Otto, Vekselerer.
Henriques, Walter, Vekselerer.
Hergel, F. Henning, Fuldmægtig.

Herlevsen, E., Assistent i Danmarks Nationalbank.

Hertz, Emil C, Grosserer.

Hertz, Jørgen, cand. polyt., Fabrikant.
Hertz, Karsten, Ingeniør, cand. polyt.

Hessel, Karen, Frue, fhv. Protokolsekretær
i Rigsdagen.

Hirsch, Julius, Dr., Professor ved Den handelsvidenskabelige

Hischsprung, Holger, Direktør.
Hjelm Hansen, Aage, stud. polit.

Hjort, Victor, fhv. Direktør i A/S Magasin
du Nord.

Hjorth-Hansen, Lili, stud. polit.
Hoelgaard, Vagn, stud. polit.
Hoff-Hansen, Erik, Fabrikant.

Hoffmann, A., Fuldmægtig i Sparek. f. Kbh.
og Omegn.

Hoffmeyer, Gunnar, Korrespondent i Industriraadet.

Holbæk, Svend A., Sekretær i De danske
Spritfabrikker.

Holen, George, Grosserer, Konsul.
Holm, Anker, Direktør i Silkebuset.

*Holm, August, adm. Direktør i A/S Otto
Mønsted, Formand for Industriraadet.

Holm, Axel, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Kbh.s statistiske Kontor.

Holm, J. C, stud. polit.
Holstein, Per, stud. polit.

Holst-Knudsen, V., Landsretssagfører.
Horn, Max Wm., Bankier.
Horwitz, Alfred, Vekselerer.

Hostrup-Schultz, J., cand. polit. & jur.,
Sagfører.

Hude, Paul v. d., Underdirektør i Danmarks

Hulegaard, Axel, Overretssagfører.

Husted, K., Prokurist, Dampskibsrederiet
J. Lauritzen.

Huusom, Kai, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Tolddepartementet.

Hvidtfeldt, Arild, stud. polit.
Høeg, E., Vekselerer.

Høst, H., cand. polit., 110 vedrevisor.
Høst, Inger, stud. polit.

Høyer, P., Kontorchef i Bikuben.

Høyrup, C. A., cand. polit., Direktør i
Dansk Folkeforsikringsanstalt.

lacobsen, Carl, Professor, Direktør i De
forenede Bryggerier.

lllum, Svend, Direktør i A/S A. C. Illum.
Infeld, Heinrich, Direktør.

Ingholt, Poul, Direktør i Landmandsbanken.

Ipsen, Kaj, cand polit., Fuldmægtig under
Kbh.s Magistrat.

Israelsen, Karen, stud. polit.

Iversen, Axel, Direktør for A/S L. E. Bruun.

Iversen, Carl, Dr. polit., Docent ved Københavns

Iversen, Dorrit, Frue, cand. polit.
Iversen, Johs., Grosserer.

Iversen, L., Dr. phil., Direktør i Statsanstalten
Livsforsikring.

Iversen, Mads, Dr. rer. pol., Kontorchef i
Statistisk Departement.

Jacob, E. F., Skotøjsfabrikant.
Jacobsen, Andreas, Grosserer.

Jacobsen, Frederik H., Overretssagfører,
Direktør i D. D. P. A.

Jacobsen, John, Fabrikant.

Jacobsen, Poul, Højesteretssagfører.
Jacobsen, Sven, Ingeniør, cand. polyt.
Jakobsen, Jakob, Grosserer.

Jansen Petersen, P., Ingeniør, Direktør,
Holbæk.

Jantzen, Ivar, Ingeniør, Dr. techn.

Jarl, C. F., Ingeniør, Fabrikant, Øresunds
chemiske Fabriker.

Jensen, Aa., Direktør i Pensionsforsikringsanstalten.

Jensen, Aage, Prokurist i Handelsbanken.

Jensen, Adolph, fhv. Chef for Statistisk
Departement.

Jensen, Aksel, Direktør i Creditkassen i'.
Landejendomme i Østifterne.

Jensen, Carl, cand. polit., Kontorchef i
Nordisk Ulykkesforsikring.

Jensen, Chr., Formand i De samv. Fagforbund.
MB.

Jensen, Helge, Kasserer.
Jensen, H., Prokurist.

Jensen, J., Formand for Træindustriarbejderforbundet.

Jensen, Jørgen, Kontorchef i Landmandsbanken.

Jensen, Jørgen, stud. polit.

Jensen, Knud V., Sekretær i De samv.
Fagforbund. MF.

Jensen, Mogens, Sekretær i Fælleskontoret
for Valutasager.

Jensen, P. E. Gønss, Prokurist.

Jensen, Thorkel, Kontorchef i Kreditforeningen
Kommuner i Danmark.

Jensen, Vilh., statsautoriseret Revisor.
Jeppesen, Chr. J., Ingeniør.

Jepsen, Ove, Nationalbankdirektør.

Jerichow, H., adm. Direktør i De forenede
Bryggerier.

Jernert, C. V., cand. polit., Direktør i A/S
Oluf Rønberg.

Jcrvig, Axel, Vekselerer.

Jespersen, C, statsautoriseret Revisor.

Jespersen, \'ilh., Regnskabsdircktor under
Københavns Magistrat.

Jessen, Flemming, Prokurist.
Jessen-Schmidt, Bent, stud. polit.
Johannesen, J. Chr., Sekretær.

Johansen, A., Hovedkasserer for Dansk
Smede- og Maskinarbejderforbund. ML.

Johansen, J. M., Formand i Hovedstadens
Brugsforening.

Johansen, Kjeld, cand. polit., Chef for
Kbh.s statistiske Kontor.

Johnsen, C. W. N., cand. polit., Fuldmægtig
i landmandsbanken.

Jonsson, Alexis, cand. polit.

Juhl, J. T., cand. polit., Redaktør.

Junker, Thomas, cand. polit. & agric, Godsejer,

Juul, Jon A., stud. polit.
Jørgensen, Alb., Direktør.
Jørgensen, Carl, Grosserer.
Jørgensen, Georg, Revisor.

Jørgensen, J. A., Kontorchef i Arbejdernes
Landsbank.

Jørgensen, J. C, cand. polit., Sekretær i
Udenrigsministeriet.

Jørgensen, Knud Tage, Overassistent i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Jørgensen, Peter, Bogholder.

Jørsboe, P. S., cand. polit., Toldinspektør.

Kalckar, Marc, cand. polit., Chef for Frederiksberg
Begravelsesvæsen.

Kallestrup, Lauge R., cand. polit., Sekretær
Arbejdsdirektoratet.

Kampmann, Viggo, cand. polit., Sekretær
i Statistisk Departement.

Karnøe, Aage, stud. polit.

Kauffmann, E., cand. polit., Direktør i Handelsbanken.

Kier, Fr., Direktør i Arbejdernes Landsbank.

Kierulf-P'edersen, Ingrid, cand. polit., Sekretær.

Kirkeby, Henning, cand. polit.
Kiær-Hansen, Lise, stud. polit.

Kjær, Edith, cand. polit., Fuldmægtig i
Sygekassedirektoratet.

Kjær-Hansen, Max, cand. polit., Dr. rer.
pol., Professor ved Den handelsvidenskabelige

Kjærbøl, Johs., Handelsminister. MF.
Klausen, C. M., Prokurist.

Klavsen-Møller, K. E., cand. polit., Sekretær
Overskyldraadet.

Klein, Johs. M., Grosserer.

Knudtzon, H., Underdirektør i Landmandsbanken.

Koch, C. H., Handelsgartner.

Koch-Jenscn, P., cand. polit., Redaktionssekretær,
»Børsen«.

Koed, Holger, cand. polit., Formand for
Priskontrolraadet.

Koefoed, Michael, Generaldirektør for
Skattevæsenet.

Koefoed, P. R., Hovedbogholder i Bikuben.

Kofoed, 0. 8., cand. jur. & polit., Næstformand
Forsikringsraadet.

Kolbjørn, Ib, Sekretær i Arbejdernes Oplysningsudvalg.

Korsgaard, K., cand. polit., Kontorchef i
Arbejdsdirektoratet. MB.

Korst, Knud, cand. polit., Kontorchef i
Statistisk Departement.

Krabbe, Jon, Kommitteret i Udenrigsministeriet.

Krag, Erik, Direktør i Østifternes Kreditforening.

Krag, J. 0., stud. polit.

Krag, Oluf, Dr. phil., Direktør i Københavns
fhv. Indenrigsminister.

Krarup, Børge, cand. jur., Sagfører.

Kretz, Poul G., cand. jur., Kontorchef i
Finansministeriet.

Kringelmose, Karl, cand. polit., Fuldmægtig
i Landsoverskatteraadet.

Kristensen, Ellen, Frue.

Kristensen, K. J., cand. polit., Kontorchef i
Overskyldraadet.

Kristensen, Thorkil, cand. polit., Assistent
v. Københavns Universitets økon.-stat.
Laboratorium.

Kristiansen, Erling, stud. polit.
Krogh, H. 8., Direktør.

Krog-Meyer, H., Direktør i Den sjællandske
Sparekasse.

Kryger, Poul, stud. polit.
Kunst, Aage, Grosserer.
Kyed, Johs., Gaardejer. MF.

Kæstel, R., cand. jur., Underdirektør i
Handelsbanken.

Kølle, 0., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Kønigsfeldt, C, Fuldmægtig i Valutacentralen.

Kønigsfeldt, W., Kaptajn, Afdelingsbestyrer
Privatbanken.

Langebæk, Tage Holm, Direktør i A/S A. M.
Hirschsprung & Sønner.

Langeskov, Su. A., statsautoriseret Revisor.
Langkjær, H., Bogtrykker.

Larsen, Aa., Kontorchef i Privatbanken.
Larsen, A., Fuldmægtig i Handelsbanken.
Larsen, Albinus, Direktør, Grosserer.
Larsen, A. P., Dommer, Hillerød.

Larsen, Edvin, Fuldmægtig i Handelsbanken.

Larsen, Gustav, cand. polit., Sekretær ved
Importørudvalget for de grafiske Fag.

Larsen, Hans K., Grosserer.

Larsen, Helge, cand. polit., Sekretær i Statistisk

Larsen, L. P., fhv. Kontorchef i Landbrugsministeriet.

Larsen, O. H., Professor ved Landbohøjskolen.

Larsen, Th., Kontorchef.
Lassen, Johs., Prokurist.
Lauritzen, Knud, Skibsreder.
Laursen, Svend, cand. polit.
Lemche, Fritz, Direktør.
Lersey, Hans, Prokurist.

Levin, Azur, fhv. Kontorchef under Københavns

Levysohn, William, Grosserer.
Levysohn, Willie W., Grosserer.
Lihme, Wm., cand. jur.

Lind, Volmer, Landsretssagfører, Holbæk.

Lindberg, Niels, cand. polit., Kontorchef
i Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.

Lindgren, Erik, cand. polit., Kontorchef i
Valutacentralen.

Lindhardt, Marie, cand. polit., Sekretær i
Sundhedsstyrelsen.

Lohse, T. F., cand. polyt., Överinspektör i
Statskontrollen med Smør og Æg m. m.

Lorentzen, J. Alb., Fuldmægtig i Valutacentralen.

Lorentzen, P., Fuldmægtig i Danmarks
Nationalbank.

Ludvigsen, H. P., Direktør.
Lund, Arne, stud. polit.
Lund, E., Prokurist.

Lund, Fin, Gesandt, Mexico.

Lund, Sv. A., cand. polyt., Chefredaktør,
Berlingske Tidende.

Lundbye, J. T., Professor ved Danmarks
tekniske Højskole.

Lunding, Elias, Direktør.

Lunn, Vögg H., cand. polit., Prokurist.

Lyngesen, Lynge, cand. polit., Redaktør,
Social-Demokraten.

Lytting, C. F., Kontorchef i Dansk Principaiforening.

Löppenthin, F., Direktør i A/S Haand i
Haand.

Madsen, Chr., Disponent, Hellerup Skolæstefabrik.

Madsen, Julius, Ingeniør, Formand for
Dansk Arbejdsgiverforening.

Madsen, Karl, Sekretær i De samvirkende
danske Landboforeninger.

Madsen, Ove H., stud. polit.
Madsen, Willy, Skotøjsfabrikant.

Madsen-Mygdal, Th., Godsejer, fhv. Statsminister.

Malling, V., cand. polyt., Ingeniør, Dansk
Byplanlaboratorium.

Mannheimer, Ted, Korrespondent.
Marboe, Johs., Grosserer.

Marckman-Hansen, G., Direktør i Amagerbanken.

Marstrand, Even, cand. polit., Valgmenighedspræst,

Martens, Hans E., cand. polit., Fuldmægtig
Nordisk Livsforsikring.

Meyer, Ernst, Grosserer.

Meyer, Karsten, Højesteretssagfører.

Meyer, Knud, cand. polyt., Direktør, Krystalisværket.

Meyer, Knud, Fuldmægtig.

Meyer, Otto, Ingeniør, adm. Direktør i
A/S Glud & Marstrand.

Meyer, Ove, Ingeniør.

Michaelscn, Hugo, Direktør.

Michelsen, «/., Direktør i Revisions- og Forvaltnings
Insiiiuiet.

Mik-Meyer, Philip, fhv. Direktør i Landmandsbanken.

Mogensen, Poul Erik, cand. polit., Sekretær
Banktilsynet.

Mohr, 0., Direktør i Udenrigsministeriet.
Monics, Kaj A., cand. polit., Vekselerer.

Mortensen, Erik, cand. polil., Sekretær i
Landbrugsministeriet.

Munch, P., Dr. phil., Udenrigsminister.
MF.

Munch-Andersen, Thorkild, Kalkulationschef.

Munch-P eter sen, Finn, stud. polit.
Munck, David, stud. polit.

Munck, Ove, Maskinchef ved Statsbanerne.
Munk, Sigvard, Raadmand, MF.
Muller, Flemming, stud. polit.
Müller, Kristian, Kontorchef.
Muller, Otto, stud. polit.
Møller, A. P., Skibsreder.
Møller, H. C, Vekselerer.

Møller, Johs., Kontorchef i Landmandsbanken.

Møller, Kristian, cand. polit., Sekretær i
Valutacentralen.

Møller, Poul, statsautoriseret Revisor.
Møller, Viggo, stud. polit.

Mørck, L. E., cand. jur., Kontorchef i
Forsikringsraadet.

Nalbandian, Svend, cand. polit., Sekretær
i Tolddepartementet.

Neckelmann, Hother, Grosserer
Nelson, George R., stud. polit.

Netterstrøm, S. E., cand. polit., Kontorchef
i Industriraadet.

Neubert, Jørgen, stud. polit.
Neubert, Poul, Fabrikant.

Nicolaysen, A. P., Underdirektør i Landmandsbanken.

Nielsen, Anton E., cand. polit., Grosserer.

Nielsen, Axel, Dr. polit., Professor ved
Københavns Universitet.

Nielsen, Axel, Landbrugskandidat, Sekretær
Landhusholdningsselskabet.

Nielsen, Carl, Direktør i Københavns Hypotekforening.

Nielsen, Einar, cand. polit., Kontorchef
under Københavns Sporveje.

Nielsen, Frederik, Direktør i F. f. D. B.

Nielsen, Hans, cand. jur. & polit., Ekspeditionssekretær
Københavns Bygningskommission.

Nielsen, H. C, cand. polyt., Ingeniør.

Nielsen, J. Chr., cand. polit., Kontorchef
i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Nielsen, Johan, Kontorchef ved Foreningen
Arbejde«.

Nielsen, Johs., stud. polit.

Nielsen, Jørgen, Assistent i Sparekassen
for Kbh. og Omegn.

Nielsen, K. M., Hospitalsdirektør.

Nielsen, Oluf, Direktør i Landmandsbanken.

Nielsen, Osvald, Kontorist.

Nielsen, Svend, cand. polit., Underdirektør
Danmarks Nationalbank.

Nissen, Børge, stud. polit.

Nordentoft, Sv., cand. polit., Sekretær i
Landsoverskatteraadet.

Normann, Henning, stud. polit.

Nutzhorn, Fr., Assistent i Nordisk Livsforsikring.

Nyboe Andersen, Poul, stud. polit.

Nybølle, Hans CL, Professor ved Københavns

Nygaard, E., Kontorchef i Hypotekbanken.

Nyholm, Carl, cand. jur., fg. Formand for
Landsoverskatteraadet.

Ohland, Gunnar, Korrespondent.

Olesen, Chr. H., Direktør i De danske
Spritfabrikker.

Olsen, Albert, Bogtrykkeribestyrer.

Olsen, Axel, cand. polit., Fuldmægtig i
Sygekassedirektoratet.

Olsen, Christian, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Olsen, H. F. V., Inspektør i Sparekassetilsynet.

Olsen, Vald., Kontorchef i Københavns
Skoledirektion.

Olsson, Aksel, Hovedkasserer for Dansk
Handels- og Kontormedhjælperforbund.

Otterstrøm, Vagn, stud. polit.

Ottesen, Carl J., cand. polyt., Fabrikinspektør.

Ove-Nielsen, Edle, Frue.

Oxholm, W., Stiftamtmand, Kammerherre,
Frederiksborg.

Pade, H. N., Direktør i Nordiske Kabelog

Paldam, Jørgen, stud. polit.

Palsberg, C. A., Bankdirektør, Roskilde.
Palsby, E. M., Prokurist.
Palsby, L., Vekselerer.
Palsby, Palle, Prokurist.

Palna Hansen, H., Assistent, Skelskør.

Parkov, Inger, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Kbh.s Magistrat.

Pedersen, Alfred, Sekretær i »Danisco«.
Pedersen, Clement, stud. polit.

Pedersen, Jørgen, Dr. polit., Professor ved
Aarhus Universitet.

Pedersen, L., Prokurist.

Pedersen, P. 0., Professor, Dr. phil., Rektor
Danmarks tekniske Højskole.

Permin, P. H., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Sygekassedirektoratet.

Petersen, Einar, Hovedbogholder i Sparekassen
Kbh. og Omegn.

Petersen, Hugo, Vekselerer.
Petersen, Ib Gottlieb, stud. polit.

Petersen, Wald., cand. jur., Redaktør, Slagelse.

Philip, Kjeld, cand. polit., Undervisningsassistent
Aarhus Universitet.

Philipson, Paul, Vekselerer.

Pio, Frantz, Dr. polit., Overretssagf., MB.

Poulsen, P. A., cand. polit., Sekretær i Direktoratet
Ulykkesforsikringen.

Priemé, Ernst, cand. polit., Redaktionssekretær,

Prieme, William, Grosserer. MF.

Prior, Aage, cand. jur., Fuldmægtig i
Østifternes Kreditforening.

Prætorius, S. H., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Invalideforsikringsretten.

Raaschou, Gudme, Vekselerer.

Raaschou, H. G., Sekretær i A/S Magasin
du Nord.

Rand, Artom, Direktør.

Rasmussen, Hans, Formand for Folketinget.

Rasmussen, Jens, stud. polit.

Rasmussen, Tage, cand. polit., Fuldmægtig
3. Hovedrevisorat.

Rasmussen, Uffe, Vekselerer.
Ravnholt, Henning, stud. polit.
Rée, 1. M., Vekselerer.

Reeh, Erik, cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Rcimann, Margrethe, stud. poiit.

Reinhard, Erik, Direktør i A/S Otto Mønsted.

Repsdorph, E., cand. jur., Sekretær under
Københavns Magistrat.

Repsdorph, H., Overretssagfører.

Riemann, G. E., cand. polit., Direktør i
Nordisk Livsforsikring.

Ringløv, Poul, cand. polit., Fuldmægtig i
Østifternes Kreditforening.

Ringsholm, P. G., Prokurist, Hillerød.
Ringsted, S., cand. polyt., Ingeniør.

Rode, Svend, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Rolf-Larssen, Fanny, cand. polit., Sekretær
i Forsikringsraadet.

Rosenberg, Moritz, stud. polit.
Rosenkjær, Ole, Assistent.
Rosentoft, A. M., Direktør.

Rostrup, Otto, cand. polyt., Ingeniør.

Rothe, Frederik, cand. polit., Kontorchef
i Hypotekbanken.

Rothe, Tyge J., Direktør, fhv. Handelsminister.

Rothenborg, Max, Overretssagfører.

Rottensten, Johan, Sekretær i Landbrugsraadet.

Rubin, Carl, Fuldmægtig i Landmandsbanken.

Rubin, D. A., Fabrikant.

Rubow, Herluf, cand. pharm., Fabrikant.
Rubow, Svend, cand. polit., Vekselerer.

Rytter, Aage L., Direktør for Tobaksindustriens

Røgind, Sven, cand. polit., Lektor ved
Danmarks tekniske Højskole, Direktør
for Forenede Danske Motorejere.

Rønne, 0., cand. jur., Kontorchef i Østif
ternes Kreditforening.

Rønne, Torben, stud. polit.

Rønsted, Karmark, Landsretssagfører. Ml]
Røper-Petersen, W., Grosserer. MB.

Sachs, Aa., Kriminaldommer, Roskilde.
Sak, Søren, cand. pharm., Direktør.
Salløv, Erik, Prokurist.

Salomon, Jacob, cand. polit., Landsretssagfører.

Sander, Fr., Direktør, Carlsberg Bryggerierne.

Sandholt, Paul, Dr. oecon. polit., Fuldmægtig
2. Hovedrevisorat.

Schaarup, J., Departementschef i Finansministeriet.

Schack Eriksen, Landsretssagfører.
Schepelern, Frederik, cand. polit.

Schibler, J. F., Direktør i A/S Magasin
du Nord.

Schmidt, C. J. W., Kontorchef i Overformynderiet.

Schmidt, Gerda, stud. polit.

Schoch, Aage, cand. polit., Chefredaktør,
»Nation altidende«.

Schou, Holger H., Direktør i A/S C.
Schous Fabrikker.

Sehcsted Hansen, Poul, Vekselerer.

Sehested Rasmussen, Ejner, cand. polit.,
Fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet.

Selig, Paul, Salgschef.
Senn, Bjarne, Direktør.

Sevel, Aage, Bogholder i Sparekassen f.
Kbh. og Omegn.

Simonsen, Jacob, Vekselerer.

Simonsen, J., cand. polit., Fuldmægtig i
Valutacentralen.

Simonsen, Kai, Landsretssagfører,
Simonsen, Marius, stud. polit.

Simonsen, Poul, Direktør i A/S Bing &
Grøndahl.

Sindballe, K., Dr. jur., Professor ved Københavns

Sindbjerg-Hansen, Karen, stud. polit.
Sjögren, Albin, Revisor.

Skade, H. N., cand. polit., Kontorchef i
Statistisk Departement.

Skade, Rigmor, Frue, cand. polit., Fuldmægtig
Statistisk Departement.

Skou, Martin, Direktør i A/S Crome &
Goldschmidt.

Skouboe, Esther, stud. polit.

Skovgaard, Hugo, Bankdirektør, Holbæk.

Skriver Svendsen, Niels, cand. polit., Kontorchef
Mejeriernes og Landbrugets
Ulykkesforsikring.

Smith, Helge, cand. polit., Inspektør ved
Tobaksbeskatningen.

Smith, Oscar, Direktør, Viborg.

Smith, Winkel, Direktør i Sparekassen for
Kjøbenhavn og Omegn.

Smitt, A. Wagner, Grosserer.
Sonne, Adolf, stud. polit.

Spangenberg, Jens, Ekspeditionssekretær
i Sparekassen for Kbh. og Omegn.

Staaning, Th., Statsminister. MF.
Steen Hansen, H. C, statsaut. Revisor.

Steenstrup, C. F., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Steffensen, Johs., Vekselerer.
Stegmann, So., Fuldmægtig.

Stensballe, J. P., fhv. Trafikminister, Direktør.

Stibjerg, L., Fuldmægtig i Handelsbanken.

Stjernqvist, Henry, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Statistisk Departement.

Strange Petersen 0., cand. polit., Assistent
ved Aarhus Universitets økon. Institut.

Strobel, J. P., statsautoriseret Revisor.
Struck, Paula, Frue.

Strøm Tejsen, Aage V., cand. polit., Journalist.

Strøm Tejsen, Johs., Architekt.

Suenson, Bent, Ingeniør, Underdirektør i
Store Nordiske Telegrafselskab.

Sundø, Ole, Direktør.

Svane, Inger Bondo, cand. polit.

Svane, V., Kontorchef i Handelsbanken.

Sveinbjørnsson, E., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Handelsministeriet.

Sveistrup, P. P., cand. polit., Kontorchef
i Grønlands Styrelse, Lektor ved Københavns

Svenningsen, Nils, cand. jur., Kontorchef
i Udenrigsministeriet.

Stensson, Em., Vekselerer.

Sølvkjær, J., Bogholder under Københavns
Magistrat.

Sørensen, C. J., cand. polit., Fuldmægtig
ved Invalideforsikringsretten.

Sørensen, E., Fuldmægtig i Sparekassen
for Kbh. og Omegn.

Sørensen, Frode, cand. polit., Handelsgartner,
ved Landbohøjskolen.

Tallov, F., Prokurist hos A/S C. Olesen.
Tetens, S., Bankinspektør.

Thalbitzer, Carl, cand. polit., Redaktør,
»Finanstidende«.

Thalbitzer, V., cand. jur., Amtsforvalter.

Thauloiv, E., Professor ved Danmarks
tekniske Højskole.

Theilgaard, W., Disponent i Dansk Galoche
og Gummifabrik.

Thiele, Vald., Direktør i A/S Nordisk Genforsikring.

Thomsen, Anton, cand. polit., Sekretær i
Landsoverskatteraadet.

Thomsen, Jens, stud. polit.

Thomsen, T. C, Ingeniør, Direktør.

Thorborg, Johs., cand. polit., Redaktionssekretær,

Thorkilsen, A. M., Kontorchef i Finansministeriet.

Thorlacius, Flemming, Vekselerer
Thornsø, V., Vekselerer.

Thott-Hansen, P., cand. jur., Sekretær i
Finansministeriet.

Thygesen, J. C, cand. jur., Sekretær i De
danske Spritfabrikker.

Thyregod, 0., mag, art., Bibliotekar.
Tiemroth, Chr., Overretssagfører.
Tillge, Poul, Direktør.
Tillisch, C. J., Vekselerer.

Tobiesen, Poul, Kontorchef under Københavns

*Toftegaard, Jens, cand. polit., Direktør
i Bikuben.

Toftegaard, Margrete, Frue.

Toft-Nielsen, E., cand. polit., Reklamechef.

Tork, J. A., cand. polit., Ekspeditionssekretær
Generaldirektoratet for Statsbanerne.

Trier, Ludvig, Bankier.

Trier, Ulf, cand. polit., Sekretær ved Invalideforsikringsretten.

T ruck-Jansen, E., Grosserer.

Ulrich, Kay, Departementschef i Indenrigsministeriet.

Ussing, Alf, cand. polit., Direktør i Store
Nordiske Telegrafselskab.

Wad, T., cand. jur., Direktør i Haandværkerbanken.

Vagn-Hansen, Cai, cand. jur.

Vang Lauridsen, A., Ingeniør, Vejen.

Warming, Jens, Professor ved Københavns
Universitet.

Wedell, Tito, stud. polit.

Wegener, Einar, cand. polit., Kontorchef
i Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Weitemeyer, R. E., cand. polit., Kontorchef
2. Hovedrevisorat.

\ensild, Maria, Frue.

Yensild, P. Th., cand. polit., Assistent i
Danmarks Nationalbank.

Wesche, Oskar, Grosserer.

Vestberg, Jens, cand. polit., Børssekretær.

Vestbirk, Anthon, cand. polit., Kontorchef
i Udenrigsministeriet.

Westenholz, Ellen, stud. polit.

Westergaard, Bryde, cand. polyt., Ingeniør.

Westergaard, N., fhv. Kommunaldirektør.
Westh, Folmer, stud. polit.

Westlund, Knud, cand. polit., Fuldmægtig
i Østifternes Kreditforening.

Vibæk, Marius, Dr., Direktør for Købmandsskolen
Den handelsvidenskabelige

Wiingaard, R. F., Vekselerer.

Wilkens, Fritze, cand. polit., Ekspeditionssekretær
Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Winblad, Carl, Grosserer.

Vind, Ove, Hofjægermester, Sanderumgd
Vinding, Povl, Brandchef, Dr. techn.

Winding Pedersen, H., cand. polit., Lektor
Københavns Universitet.

Winkelhorn, Kjeld, Assistent i Handels
banken.

Winkel-Smith, Erik, cand. jur., Direktions
sekretær i Handelsbanken.

Visbak, Fr., Revisionschef i Landmands
banken.

Viskum, Folmer, stud. polit.

With, Kai, Underdirektør i Landmands
banken.

Voegtle, P., Fabrikant.

Woldbye, Ernst, cand. poiit., Kedaktør,
Berlingske Tidende.

Wolfhagen, Fritz, cand. jur., Fuldmægtig i
Finansministeriet.

Vollmond, Aage, Skibsreder,
Vollmond, Carl, Vekselerer,

Wroblewsky, Otto 1., Bankbestyrer.
Wulff, Flemming G., Vekselerer.
Wulff, Hans, Prokurist hos P. Wulff.
Wulff, Hertel, cand. polit., Hovedrevisor.

Wærum, E., cand. polit., Afdelingschef i
Udenrigsministeriet.

Vöhtz, Aage, cand. polyt, Ingeniør i K. T,
A. S.

Zeuthen, Else, Frue, mag. art.

*Zeuthen, F., Dr. polit., Professor ved Københavns

Østerbcrg, A. L., cand. jur., Direktør i
Bryggeriforeningen, Raadmand.

Østergaard, Svend Stubbe, stud. polit.

lait 723 Medlemmer.