Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

Martin Lohmann: DAS RECHNUNGSWESEN DER KARTELL- UND GRUPPENWIRTSCHAFT. Springer, Wien. 1937. 140 S.

Poul Peter Sveistrup.

Ved Behandling af Kartellerne og disses Prispolitik kan der anlægges to principielt forskellige Synspunkter, nemlig for det første: Hvorledes opnaar Kartel maksimal Gevinst til sine Medlemmer, og for det andet: Hvorledes skal et Kartel føre sin Prispolitik, saa det ikke kommer i Strid med Statens Tilsynsmyndigheder (Priskontrolraad) og udsætter sine Ledere Übehageligheder fra det offentliges Side. Forfatteren til nærværende der er Professor i Driftsøkonomi ved Universitetet i Kiel, kender begge de to Synspunkter og den derhenhørende Litteratur, men lægger absolut mest Vægt paa det sidste, og da dette efter min Opfattelse er det vanskeligste, har jeg læst Bogen med stor Interesse.

Forfatteren karakteriserer i Indledningen fortræffeligt sit Værk med at sige, at mange Problemer vedrørende Karteller er i stærk Udvikling og at det derfor for Teoretikeren paa nærværende Tidspunkt gælder om »zu untermauern« og han bruger bl. a. Udtryk som »viele von diesen zunächst zu rein privatwirtschaftlichen Zwecken entstandenen Rechnungsformen bekommen in der politischen Wirtschaft sofort ausserordentliche gesamtwirtschaftliche . . .« Forfatteren har den Opfattelse, af det er paavist, at Kartellerne indtil vore Dage har manglet enhver samfundsmæssig og at det derfor er en absolut nødvendig Opgave at opdrage til en mere samfundsmæssig orienteret Pris- og Omkostningspolitik (S. 99).

Bogen er delt i fire Hovedafsnit: Buchhaltung und Bilanz, Die Kostenrechnung, Statistik og Das Revisionswesen. Interessantest er efter min Opfattelse Afsnittet om Omkostningsberegninger og den derpaa byggede Priskalkulation, hvor det fremhæves, at »hinsichtlich der Träger der Verbandskalkulation Wirtschaftsführung, die sich planmässige Steuerung der Produktion als Ziel gesetzt hat, ihren Einfluss in zunehmend dem Masse wird geltend machen müssen«. Et meget vanskeligt Spørgsmaal, naar man vil sætte Omkostninger og Priser i direkte Forbindelse med hinanden er Omkostningsberegningens usikre Karakter og Spredningen mellem de forskellige Beregninger; en meget vigtig Opgave er derfor Standardiseringen af Kalkulationsskemaet og Vurderingsprincipperne, et Omraade, hvor der sikkert vil kunne siges adskilligt mere, end Forfatteren