Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

INTERNATIONAL TRADE IN CERTAIN RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS BY COUNTRIES OF ORIGIN AND CONSUMPTION, 1935. League of Nations, Genéve, 1936. 146 S.

Alfred W. Flux.

Side 151

Det under ovenstaaende Titel for nylig offentliggjorte Værk indeholder en Sammenfatning af Enkeltheder vedrørende Importens Oprindelse for 42 Lande, som tilsammen driver henved fem Sjettedele af Verdens samlede udenrigske Vareomsætning. Paa samme Tid har Problemet om Sikring af en tilfredsstillende Fordeling af de til industrielt Brug nødvendige Raastofferfrembudt som vil give Anledning til Drøftelse Verden over. Disse to Forhold er i en vis Forstand ganske uden indbyrdes Forbindelse.Men er muligt, at om man ikke havde tillagt det sidstnævnte Forhold saa alvorlig Betydning, vilde den første Sag ikke have faaet saa god en Støtte hos Regeringerne i Størsteparten af de 42 Lande, som Tilfældetfaktisk været. Det synes at vinde mere almindelig Tilslutning, at tilfredsstillende Resultater opnaas ikke ved, at ethvert Land gør, som det lyster, m. H. t. Registreringen af de internationale Varebevægelser. Thi hvert af de samhandlende Lande har en vis Interesse ikke blot i sin egen Opgørelse af Varestrømmen over dets Grænser, men ogsaa i de Opgørelser, andre Lande foretager over deres internationale Handel. Navnlig behøves der ikke nogen egentlig teknisk Undersøgelse af de faktisk foreliggende Opgørelser for at fastslaa, at de fleste Eksportlande ikke gennem den offiielleEksportstatistik skaffe sig tilstrækkelig udtømmende og paalidelige Oplysninger om Beliggenheden og Udvideligheden af Markederne for deres Udførselsvarer. Dette gælder i ganske særlig Grad, hvor Talen er om Jordens,Skovens Minens Raaprodukter. Ændring af Ladningens Bestemmelsessted,medens krydser Oceanet, Videreforsendelse af Varerne fra de Havne, hvori Udlosning sker, Oplagring af Varerne i Lande, hvor de hverken er produceret eller skal konsumeres, eventuelt efterfulgt af Iblandingaf Produkter andetstedsfra, forinden de sendes til næste Bestemmelsessted— dette er Eksempler paa Enkeltheder, som undslipper

Side 152

den officielle Statistik i Lande, hvis Varer gør saadanne Afstikkere fra den
lige Vej mellem Produktionssted og Forbrugssted.

Vil man benytte Importstatistiken som Middel til at efterspore Varestrømmens kræves der i mange Tilfælde fyldigere Oplysninger, end der hidtil har foreligget. At saadanne kan skaffes, fremgaar af, at man fra 26 af de 42 Lande, som Oversigten vedrører, har modtaget Oplysning om Importvarernes Oprindelse. Ganske vist omfattede disse Oplysninger ikke i alle Tilfælde samtlige Varer, som var medtaget i Undersøgelsen, ligesom det maa indrømmes, at den for to meget vigtige Lande foreliggende Opgørelse 1935 ikke formelt angiver Varernes Oprindelseslande. Som Supplement de direkte modtagne Oplysninger har man benyttet de offentliggjorte Opgørelser fra de resterende 14 Lande, af hvilke de 11 i Principet byggede deres Handelsstatistik paa Inddeling efter Oprindelseslande. For 1936 venter i højere Grad at faa direkte Oplysning om de ønskede Enkeltheder.

De udbredte Restriktionsforanstaltninger enten i Form af Kvotasystemer og lignende Reguleringer eller i Form af Valutakontrol nødvendiggør paa forskellig Maade et udstrakt Kendskab til Enkeltheder vedrørende Importvarernes De Kanaler, hvorigennem Indførselslandene præsterer Betaling for modtagne Varer, har faaet en særlig Betydning. Direkte kan holdes aabne, medens indirekte Kanaler er udsat for Tilstopning gennem Indgreb, hvorover hverken det betalende Land eller det, som skal modtage Betalingen, kan udøve nogen Kontrol.

Den Undersøgelse, som er foretaget i Folkeforbundets nye Publikation, er begrænset, for saa vidt som den kun vedrører Naturprodukter og Frembringelser tilvirket i Lande, hvor i hvert Fald nogle af Raavarerne er dyrket eller fremdraget. Det er paa ingen Maade alle Naturprodukter, som medtages. Men de 35 Varegrupper, som indgaar i de nye Tabeller, synes at have omfattet henved en Sjettedel af den samlede Indførsel til Alverdens Lande. Denne Konklusion hviler dog paa en ret overilet Beregning (af Anmelderen) giver maaske et for lavt Udtryk for de udvalgte Varenumres relative Betydning. De Tal, Danmark har leveret, viser at disse Varer, efter Værdi, udgjorde 23 pCt. af Danmarks samlede Indførsel i 1935.