Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

Valentin F. Wagner: GESCHICHTE DER KREDITTHEORIEN. Eine dogmenkritische Darstellung. Wien (Julius Springer) 1937.

Axel Nielsen..

Side 417

Det er et overordentlig flittigt Arbejde, en hidtil ukendt Forfatter her har forelagt Offentligheden; en mægtig Litteratur er pløjet igennem og et Utal af Henvisninger tillader Læseren nærmere at orientere sig i denne; undertiden man ønske, at Forf. paa dette Punkt havde begrænset sig lidt og ikke medtaget ganske ligegyldige Afhandlinger, men hver Mand har jo sin Maade at arbejde paa.

»Eine dogmenkritische Darstellung« har Bogen som Undertitel, og Hovedsynspunktet Værdsættelse af en saadan Bog maa da være, om Forf. har formaaet at systematisere de mange forskellige Kreditteorier, der existerer, fremhæve det essentielle og levere en Kritik, der anlægger nye Synspunkter. Dette maasiges at være lykkedes, selvom der naturligvis altid vil kunne rejses Indsigelse overfor enhver Klassifikation — ikke mindst fra de paagældende Forfattere selv, der mulig bliver forargede over at se sig selv anbragt sammen med andre, fra hvem de mener at være ganske forskellige.

Selvsagt maa Forf.'s Kritik overfor de forskellige Teorier være det væsentlige, hans positive Bidrag til Kreditteorien træder i Baggrunden. er man ikke i Tvivl om, hvor Forf. selv staar — i afgjort Modsætning den gængse Kreditteori. Hans Kritik af Læren om »Zusätzlicher Kredit« er ikke den mindst værdifulde Del af Bogen. Hans Paastand i denne Hensende er, at den Omstændighed, at Bankkredit danner Midtpunktet i moderne Kreditteori, har hindret en almen Teori om Krediten; ikke mindst gælder dette Anlægskredit, der efter Forf. ikke har faaet nogen tilfredsstillende Wagner selv mener, at Produktionskreditteorien kommer nærmest, idet den i Modsætning til den herskende Teori, der tager Bankkrediten som Udgangspunkt for sine dynamiske Betragtninger, alle de økonomiske og tekniske Ændringer, Produktionen undergaa. »Zusätzlicher Kredit« bliver derfor for Forf. kun et Punkt indenfor Kreditteorien, der kan forstærke en naturlig Tendens, der ogsaa uden denne vilde have sat sig igennem.

Side 418

Saaledes kan vist kortelig Forf.'s eget Bidrag til Kreditteorien betegnes som en Reaktion mod den monetære Kreditteori. Men som sagt, Hovedvægten i Gengivelsen og Systematiken af de forskellige Kreditteorier; er her gjort et mægtigt Arbejde, og Bogen er afgjort en Berigelse vor Litteratur om Kredit.