Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

Kristen Andersen: RETTENS STILLING TIL KONKURRENCEREGULEHENDE SAMMENSLUTNINGER OG AVTALER. Oslo. 1937. 294 Sider.

Holger Koed.

Bogen giver en veltilrettelagt Oversigt over Trust- og Kartellovgivningen
i Norge og i en Række andre Lande.

Det er naturligt, at der, for saavidt angaar fremmede Lande, gaas mest i Dybden m. H. t. Retsudviklingen i Tyskland og U. S. A., der jo i saa Henseende har opvist de største principielle Forskelligheder. For de øvrige behandlede Lande (England, Frankrig og Italien, samt Belgien, Bulgarien, Danmark, Holland, Jugoslavien, Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn) gives

Side 263

der en mere skematisk refererende Oversigt over Lovgivning og Retspraksis.

Som naturligt er for Bogens Forfatter, danner Forholdene i Norge Fremstillingens (med 170 Sider). Efter en Redegørelse for den norske Trustlovs Tilblivelse følger et fyldigt Afsnit om »Trustloven i Praksis«, særlig omhandlende Forbudene mod Boykotting og Eksklusivaftaler Bestemmelserne om langvarige Konkurrencereguleringer, om urimelige Priser og Forretningsvilkaar, om Undersalg og om übegrundet Prisforskel.

Selv om Bogen i sit Anlæg og i Behandlingsmaaden er udpræget juridisk, giver den dog adskilligt Stof af Værdi ogsaa for Økonomer med særlig Interesse Monopolpolitik, og Sagens Aktualitet i Danmark giver yderligere Anledning til at henlede disses og andre interesseredes Opmærksomhed paa dette Arbejde, der er skrevet i et for danske lettilgængeligt norsk Sprog.