Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 45 (1937)

C. Herbert Tummes: DIE NEUGESTALTUNG DER DEUTSCHEN GEMEINDEGETRÄNKESTEUERN. Röhrscheids Verlag, Bonn und Köln. 1933. 128 Sider.

Jens Toftegaard.

Side 263

Et læseværdigt Bidrag til Belysning af en af de store indirekte Skatter findes i denne Bog, ikke mindst for os danske. Vi har jo her i Landet paa Grund af en mærkelig Blanding af principielle og »tilfældige« historiske Aarsager faaet et Alkoholsystem, der er helt forskellige fra alle andre Landes.

Forfatteren belyser Alkoholbeskatningens principielle Sider. Dens Plads i Skattesystemet og dens Betydning for de offentlige Finanser omtales under af en Sammenligning mellem England og Tyskland. I Tyskland var omkring 1930 Alkoholbeskatningen pr. Hoved 1314 Rmk., i England 5560 Rmk. Denne høje Beskatning i England maa ses i Forbindelse med den Omstændighed, at de indirekte Skatter i England, og ikke mindst Spiritusskatter den væsentligste Del af Beskatningen af de lavere Indtægter, medens disse i Tyskland (og ogsaa i Danmark) i højere Grad rammes af de direkte Skatter. I Sammenligningen mellem de to Lande kommer et andet Moment frem. I Tyskland har navnlig Brændevinsbrænderierne været betragtet som et Bierhverv til Landbruget, hvad der i høj Grad har indvirket paa Skatteformer, Kontrolforanstaltninger o. I. Situationen tilstrækkeligt ved at anføre, at der i Tyskland findes 45 000 Brænderier, i England 17. Det siger sig selv, at disse historiske Forudsætninger Alkoholbeskatningens Problemer endnu vanskeligere at løse i Tyskland end f. Eks. hos os. Foruden de finanspolitiske og afholdspolitiske Synspunkter kommer ogsaa de erhvervspolitiske til at spille en stor Rolle —- større end i andre Lande, fordi Landbruget er saa stærkt interesseret i Beskatningens Former og Virkninger paa Forbruget.

Forfatteren gennemgaar den kommunale Alkoholbeskatning i Efterkrigstiden,dens Forhøjelse og dens Udvidelse til ikke-alkoholholdige Drikkevarer (Mineralvand og andre kunstigt tilberedte Drikkevarer). Han motiverer Beskatningen af disse sidste som en Nødvendighed til Sikring af Alkoholskatternes Provenu. Han drøfter ud fra lignende Synspunkter Nødvendighedenaf inddrage de hjemmefremstillede Varer under Beskatningen(hvad dog i Tyskland hidtil er veget tilbage for). Forfatteren undersøgerDrikke-beskatningens

Side 264

dersøgerDrikke-beskatningensBetydning for Kommuner (der i nogen Grad har Valgfrihed m. H. t. Skattesatsernes Højde), Indflydelsen paa Forbruget, paa Produktionen og Erhvervslivet i det hele. Han gennemgaar ogsaa Ølskattensog Mulighed m. H. t. at blive overvæltet eller tilbagevseltet.Navnlig han sig ved Virkningerne af den store Forskel mellem Ølbeskatningen og Beskatningen af de andre Drikkevarer.

L»er er ikke i disse Overvejelser — heller ikke for saa vidt angaar Overvæltningsspørgsmaalet noget særligt originalt Bidrag, men en god Oversigt en Del positive Oplysninger, som er af Værdi som et Supplement til vort eget Stof disse Spørgsmaal vedrørende.