Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

NOTITS

EGONOMETRIC SOCIETY — ECONOMETRICA.

Econometric Society stiftedes for nogle Aar siden i Amerika. Det er en international Sammenslutning, som allerede har vundet meget stor Tilslutning fra Teoretikere rundt i Verden. Sammenslutningens Hovedformaal er at fremme Studiet af teoretisk-kvantitativ og empirisk-kvantitativ Økonomi og at tilvejebringe større Enhed mellem disse Omraader. Emnet er altsaa Økonomi, men Fremhævelsen af kvantitativ, d. v. s. matematisk og statistisk Metode i Forbindelse med udtrykkelig Udelukkelse af politiske Formaal har medført en Begrænsning, der har gjort det muligt at samle en forholdsvis ensartet Kreds, mest af yngre Økonomer, fra en Række Lande. Foruden Møder i Amerika har Foreningen hidtil holdt 3 Møder her i Europa — i Lausanne, Paris og Leyden — med en lille Kreds af stærkt interesserede Deltagere. Endvidere udgiver Foreningen et Tidsskrift, Econometrica, der redigeres af Professor Ragnar Frisch i Norge. I Tidsskriftet vil bl. a. fremkomme regelmæssige aarlige Oversigter over almindelig økonomisk Teori, Konjunkturteori, statistisk Teknik og statistisk Materiale.