Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

»SOCIALLAGSTIFTNING OCH SOCIALT ARBETE I SVERIGE«, Tidens forlag, Stockholm 1932, 288 Sider.

Sven Røgind

Den pænt udstyrede Bog om Sociallovgivning og socialt Arbejde, som Kungl. Socialstyrelsen i Sverige har udgivet, er let og behagelig at læse og dog tilstrækkelig udførlig til at tilfredsstille ogsaa de mere videbegærlige. Da det drejer sig om en Haandbog, er den rent refererende, og Forfatteren (eller Forfatterne) tager ikke Problemer op til Behandling. En lille Oversigt over Naturrigdomme, Befolkningsforhold og Næringsliv danner Indledningen, det næste Afsnit handler om Socialstyrelsens Plads indenfor Statsadministrationens Rammer og om de Forretninger, som hører under dette betydningsfulde »centrala ämbetsverk«, derefter skildres Forholdet mellem Arbejdsgivere og Arbejdere, og Fremstillingen føres nu metodisk frem fra Lovgivningen om Arbejderbeskyttelse til Socialforsikring, Hospitalsvæsenet, Velgørenhed, Boligspørgsmaal o. s. v. Stoffet levendegøres af mange gode Billeder og grafiske Fremstillinger, og det er inddelt og ordnet paa særdeles overskuelig Maade. Afsnittene om »Kampen mot folksjugdomarna« og om »Jord- och egnahemsfrågan« hører ikke til de mindst interessante. Bogen foreligger ogsaa paa det engelske og det franske Sprog.