Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

Otto Bauer: RATIONALISERING. Oversættelse ved Even Marstrand. Martins Forlag 1932. 238 S.

Aage Fjellerup

Side 136

Forfatteren er den velbekendte østrigske Socialdemokrat, der har været blandt de førende i den internationale socialdemokratiske Arbejderbevægelse efter Krigen. Hans Bog er præget af hans politiske Stilling. Med Rette fremhæver Oversætteren de i Bogens sidste Afsnit fremsatte Betragtninger om Sovjetunionens socialistiske Politik. Bauer benægter ikke, at det er et socialistisk Opbygningsarbejde, der skrider frem i Rusland, men han mener dog, at Sovjet endnu befinder sig paa et Stadium, som han kalder Diktaturets Statskapitalisme. Det er en ganske misvisende Betegnelse. Diktaturets Statssocialisme dækker bedre, idet der jo i Sovjetunionen ikke findes en Produktionskapital af større Omfang i privat Besiddelse.

Bauer viger tilbage for den russiske Vej til Socialismen og søger i Stedet en Vej, hvor det industrielle Bureaukrati under demokratiske Samfundsorganers Kontrol og i aandelig Frihed fører Udviklingen frem til den Samfundets Rationalisering, som efter hans Mening maa afløse den individuelle Rationalisering med alle dens »Fejlrationaliseringer«.

til de Arbejderes Underhold, Tillæring og Flytning, som er blevet arbejdsløse
ved Rationaliseringen.

Det er i Virkeligheden de gamle velkendte sociale og socialistiske Betragtninger imod Privatkapitalismens anarkiske Produktionsordning, som her gaar igen. Forfatterens Vej ud af Uføret, samfundsmæssig Rationalisering, maa nødvendigvis ske under en samlet Plan. Ogsaa for ham staar Vejen til Planøkonomi