Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

STATSHUSMANDSBRUG I FYNS STIFT ved C. Lind og Jørgen Pedersen. (Kbh. 1933, 44 S. 1 Kr.).

K. J. Kristensen

Siden 1911 er der ikke foretaget nogen dyberegaaende officiel Undersøgelse
vedrørende de nye Jordbrug, der er oprettet med Statsstøtte. Den officielle Statistikindskrænker

Side 416

tistikindskrænkersig i det væsentlige til at meddele Antallet af de oprettede Brug og Størrelsen af de anvendte Midler. Egentlig maa det undre, at disse Brug er Genstand for saa ringe Opmærksomhed, at der end ikke foretages nogen officiel statistisk Bearbejdelse af de Oplysninger, der maa foreligge let tilgængeligt ved Brugenes Oprettelse om Brugernes — eventuelt Ansøgernes— Alder, Erhverv, Kapital m. m., eller nogen Belysning af, hvor meget Statshusmandsbrugene betyder i Forhold til den private Oprettelse af nye Jordbrug, der i hvert Fald i visse Egne af Landet til Tider maa have et ikke helt übetydeligt Omfang. De betydelige offentlige Midler, der anvendes til Formaalet, og den til Tider ret stærke Strid, der har staaet om Husmandslovgivningen,skulde synes at gøre det naturligt at søge de fyldigst mulige Oplysninger tilvejebragt.

Saa meget mere maa det imidlertid paaskønnes, at de Samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift har taget denne Opgave op og har sat et saa betydeligt Arbejde ind. som det har været ved personlig Henvendelse paa ca. 1200 Brug at indsamle de Oplysninger, der ligger til Grund for Undersøgelsen, og at Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi har paataget sig den Opgave at bearbejde Materialet, hvorved det er sikret baade at de indsamlede Oplysninger fuldt ud er udnyttet, navnlig ogsaa under Jævnføring med de forskellige foreliggende statistiske Oplysninger om Landbrugsejendomme i Almindelighed, og at Resultaterne forelægges objektivt og med fornødent Blik for, med hvilken Sikkerhed man tør stole paa dem og drage sine Slutninger fra de talmæssige Resultater.

Undersøgelsen belyser for det første Brugenes Størrelse og Vurdering til Ejendomsskyld og Grundskyld, og Brugernes Erhverv, Alder og Egenkapital ved Overtagelsen af Bruget, dernæst Husstandens og Arbejdskraftens Størrelse og Omfanget af Bierhverv, altsaa en Belysning af Brugenes Evne til at beskæftige og ernære en Familie, i hvilken Forbindelse ogsaa en Undersøgelse af den skattepligtige Indkomsts Størrelse er af Interesse. Dernæst er der gjort Rede for en Række driftsmæssige Forhold, der under Jævnføring med den almindelige Landbrugsstatistik, Kontrolforeningsstatistik m. m. paa udmærket Maade belyser Statshusenes Forhold i Sammenligning med almindelige Landbrugshuse.

Endelig er der givet Oplysning om de stedfundne Ejerskifter, hvor navnlig
en Sammenligning af Statslaanets Størrelse — som Udtryk for Brugets Værdi
ved Oprettelsen — og Købesummen er af Interesse.

Resultaterne af Undersøgelsen skal ikke nærmere omtales — kun skal det bemærkes, at Fyn i flere Henseender har særlige Forhold, der vel ogsaa vil gøre sig gældende for disse Ejendommes Vedkommende, Billedet er maaske noget lysere end for Landet som Helhed. Det vilde i hvert Fald være ønskeligt, om Undersøgelsen kunde suppleres med tilsvarende fra andre Landsdele. Men under alle Omstændigheder er denne Undersøgelse af betydelig Værdi for alle, der interesserer sig for Statshusmandslovgivningen.