Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

Alf Ahlberg: SOCIAL PSYKOLOGI. Oversat og bearbejdet af Arne og Nina Sørensen. Fremad 1933. 222 S. Kr. 3.00.

Niels Banke

Side 426

»Social Psykologi« er i. f. Forf. ikke nogen Benævnelse paa en selvstændig og homogen Videnskab; men et fælles Navn for nogle indbyrdes meget forskellige Problemer og Teorier i Samfundsvidenskaberne, der alle har det til fælles, at de stammer fra Samfundslivets sjælelige Drivkræfter. Forf. drager i Indledningen til Felts mod den klassiske Nationaløkonomis Opfattelse af Mennesket som et rationelt handlende Væsen og redegør i de følgende Afsnit for Instinkterne som det sociale Livs inderste Drivkræfter. Uden Præg af Ensidighed indarbejdes heri Psykoanalysens Betragtningsmaade, og Spørgsmaalet om Instinktlivets Foranderlighed og dermed Opdragelsens Betydning diskuteres. Derefter gøres der Rede for den elementære Masses og de organiserede Gruppers Psykologi. Ved en elementær Masse forstaar Forfatteren en kollektiv Helhed af Individer, der handler, føler og tænker under Indflydelse af samme instinktive Impulser, medens den organiserede Gruppe kun opstaar, hvor de enkelte Individer er i Kontakt med hinanden gennem længere Tid og har en vis Opfattelse af Gruppen. Den elementære Masse, der er ansvarsløs og lidet intellektuelt indstillet, er en Fare for det demokratiske Samfund. De organiserede Grupper har en mere varig Indflydelse paa det sociale Livs Udvikling, og de to, der har størst Betydning i vor Tid, er Nationen og Samfundsklassen. Hverken Marx eller de klassiske Økonomer har haft Ret i, at Nationerne gennem den økonomiske Udvikling vilde blive betydningsløse. Denne Gruppefølelse er en mægtig Faktor i vor Tids Historie. M. H. t. Arbejderpartiernes Stilling til Nationalfølelsen gør Forf. opmærksom paa, at den »Bernsteinske« Indstilling: Arbejderen som

Side 427

Samfundsborger har nationale Interesser, allerede beherskede 2. Internationales Kongres i 1908, og siger selv god for den Nationalisme, der er en naturlig kollektiv Selvagtelse i Modsætning til den Nationalisme, der præges af militær Magtpolitik og økonomisk Krig. Borgerklassens Psykologi behandles under Henvisning til Sombarts og Max Webers Arbejde paa disse Felter. Borgerklassens Indstilling er netop den, som den klassiske »economic man« er født med. I det sidste Afsnit om Arbejderklassens Psykologi har foruden Sombarts, Henrik de Mans Arbejder været af Betydning ved Udarbejdelsen. Arbejderklassens følelsesmæssige Indstilling er en Kompensationsmytologi, hvor Drømmen om Fremtidens retfærdige Samfund søger at kompensere den nuværende Følelse af Underkuelse, Nød og Vanskeligheder.

Bogen, der oprindelig er bleven til som en Række Forelæsninger ved den svenske Landsorganisations Skole i Brunnsvik, synes direkte at bygge paa andres Arbejder; men for dem, der ikke har Lejlighed til at gennemarbejde Mc Dougall, Sombart, Henrik de Man m. fl., synes denne nøgterne, let tilgængelige, men langtfra populære Fremstilling at være et værdifuldt og nødvendigt Supplement til den Sociologi, der almindeligvis doceres.