Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

J. G. Smith: FACING THE FACTS. G. P. Putnam's Sons, New York 1932. 372 S. 15.— (Tilsendt gennem Høst & Søn).

Jørgen Pedersen

Denne Bog er skrevet af 12 Professorer ved Princeton Universitetet, og den bærer Undertitelen »An economic diagnosis«. Betegnelsen svarer godt til Indholdet; Forfatterne søger nemlig fra hver sit specielle Omraade at klarlægge Situationen i U. S. A. i Aaret 1932 og de Forhold, der har fremkaldt

Naar man læser Bogen nu efter den Omvæltning, der er sket i U. S. A. under Præsident Roosevelts Regime, gør den paa nogle Punkter et noget antikveret Indtryk. Forfatterne er i Reglen konservative og temmelig ortodokse i deres Opfattelse, og deres Reformvenlighed, der er meget fremtrædende, gaar ikke ud over Rammerne af det kapitalistiske Samfund. Nogle Steder i Bogen faar man et Indtryk af Bagklogskab.

Men skønt Interessen i Øjeblikket samler sig om Roosevelts Eksperiment, lønner det sig dog for alle, der ønsker Kendskab til Forholdene i De forenede Stater, at læse denne Bog. Den behandler indgaaende alle de Problemer, som den store Republik har eller i den nærmeste Tid vil faa at tumle med.

Af mindre Betydning er vel Afsnittet The gold standard in the United
States af Professor Kemmerer; hans Betragtninger indeholder intet Nyt, og
Tiden er løbet fra de fleste af dem.

Større Interesse knytter der sig til det næste Afsnit, skrevet af Harley L. Lutz, som behandler de statsfinansielle Problemer efter moderne Synspunkter. Dernæst følger et Afsnit om Staternes Toldpolitik af Franz W. Fetter. Helt aktuelt er Afhandlingen om Krigsskadeserstatninger og Krigsgæld. Der findes heri en Række Citater fra Kongressen paa det Tidspunkt, da Krigslaanene blev ydet de Allierede. De vil med meget stor Virkning kunne anvendes idag mod Amerikas Krav om, at Gælden skal respekteres.

Derefter følger tre Afhandlinger om Aktieselskabsvæsenet, Aktiebørsen og den monopolistiske Storindustri i U. S. A. Ogsaa disse Emner har og vil stadig bevare deres Aktualitet; de indeholder en Mængde Stof og Betragtninger til Belysning af Forholdene i Landet.

To Artikler behandler Problemer, der knytter sig til de saakaldte public Utilities, et Afsnit beskæftiger sig med Forbudsspørgsmaalet, der jo nu delvis er løst. Endelig behandles Landbruget i en Artikel, og Bogen slutter med et Afsnit om Arbejdsløshedsproblemet. Jørgen Pedersen.