Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

NATIONALØKONOMISK FORENING GENERALFORSAMLING OKTOBER 1933

Tirsdag den 17. Oktober 1933 afholdt Foreningen sin aarlige Generalforsamling.

Formanden, Professor Axel Nielsen, foreslog at vælge en Dirigent, hvortil
derefter valgtes Departementschef Johs. Dalhoff.

Beretning og Regnskab aflagdes af Formanden. Regnskabet for
19 32, hvoraf Eksemplarer var omdelt til Medlemmerne, udviste:


DIVL4640

Kassebeholdningen ved Udgangen af 1932 udgjorde herefter 3120 Kr. 42 Øre eller 351 Kr. 99 Øre mere end ved Aarets Begyndelse. Saavel Indtægterne ved Tidsskriftet som Mediemskontingenterne viste i Forhold til tidligere Aar en jævn Fremgang.

Foruden nævnte Kassebeholdning ejede Nationaløkonomisk Forening 3000 Kr., som udgjorde et fra Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat modtaget Tilskud til Udvidelse af Tidsskriftet. Tilskudet er modtaget i 2 Rater å 1500 Kr. i 1931 og 1932, men vil først blive taget i Brug vedrørende Regnskabsaaret for 1933 samtidig med at Tidsskriftet har faaet sin nye Skikkelse og Arbejdet for dets større Udbredelse paabegyndt.

Nationaløkonomisk Forenings Fond ejede den 31. December 1932 foruden Grundfonden, nominelt 50,000 Kr., 13,890 Kr. 04 Øre (mod 12,000 Kr. 12 Øre pr. 31. December 1931). I Aarets Løb er af Indtægterne anvendt 400 Kr. som Tilskud til cand. polit. A. V. Strøm Tejsen til Udgivelse af en Bog om Reklamens nationaløkonomiske Betydning.

Foreningens Revisor, Direktør Winkel Smith, der for 10. Gang har vist
Foreningen den Velvillie at revidere Aarsregnskabet, har forsynet det med
følgende Paategning:

Jeg har gennemgaaet foranstaaende Regnskab for Aaret 1932 med tilhørende Bilag og har intet fundet imod Regnskabet at erindre. Jeg har konstateret Tilstedeværelsen af Kassebeholdningen den 31. December 1932 og af de »Nationaløkonomisk Fond« tilhørende Aktiver.

Kjøbenhavn, den 27. September 1933.

Winkel Smith.

For Regnskabet gav Forsamlingen Bestyrelsen Decharge.

Efter Formandens Afslutning af sine Bemærkninger om Beretning og Virksomhed bad Sekretær i Finansministeriet, cand. jur. Thott-Hansen om Ordet. Han motiverede en Forespørgsel til Formanden om, efter hvilke Principper han ledede Diskussionerne ved Møderne. Formanden svarede, at han selvfølgelig godt vidste, hvad lir. Thott-Hansen sigtede til, nemlig, at han havde nægtet ham Ordet ved et af Møderne. lian vilde derom kun sige, at han fandt Ur. Thott-Hansens Optræden ved Møderne saadan, at han ogsaa i Fremtiden vilde gøre det samme og henstillede til Dirigenten, at Forsamlingen fik Lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt den godkendte en saadan Handlemaade. Dirigenten satte Spørgsmaalet under Afstemning. Forsamlingen godkendte Formandens Standpunkt.

Af Bestyrelsen afgik efter Tur Vexelerer C. O. Henriques og Expeditionssekretær i Det statistiske Departement Svend Nielsen. Vekselerer Henriques kunde efter Lovene ikke genvælges. Formanden bragte Vekselerer Henriques en varm Tak for hans levende og virksomme Interesse for Foreningens Fremgang og haabede, at den maatte vare ved, selv efter at han ikke længere sad i Foreningens Bestyrelse. lian foreslog derefter at genvælge Expeditionssekretær Svend Nielsen og at nyvælge Nationalbankdirektør C. V. Bramsnæs. Generalforsamlingen vedtog Forslaget.

Bestyrelsen bestaar herefter af: Professor, Dr. polit. Axel Nielsen, Formand; Nationalbankdirektør C. V. Bramsnæs; Direktør A. Holm; Forretningsfører Johs. Kjærbøl; Expeditionssekretær Svend Nielsen; Dr. polit. Jørgen Pedersen og Departementschef Johs. Schaarup.