Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 41 (1933)

MEDLEMSLISTE 1. DECEMBER 1933

MF — Medlem af Folketinget. — ML r= Medlem af Landstinget. — MB — Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. — MFK = Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. — En Stjerne (*) foran Navnet betyder, at Vedkommende er Medlem af Nationaløkonomisk Forenings Bestyrelse.

Æresmedlem :

Westergaard, Harald, Dr. jur. & polit., fhv. Professor ved Universitetet.

Medlemmer:

Abrahamsen, S. A., stud, polit.

Albeck, Georg, cand. polit., Sekretær i 1.
Hovedrevisorat.

Alsing, Inger, cand. polit., Sekretær i Statistisk

Amdrup, V. M., Overretssagfører, Sparekassedirektør.

Andersen, Aksel, cand. polit., Kontorchef
under Kbh.s Magistrat.

Andersen, A. 0., Direktør for D. F. D. S.

A.ndersen, C. F., Sparekassedirektør, Hillerød.

Andersen, Ferd., Grosserer.
Andersen, H. P., stud. polit.

Andersen, N. P., Direktør, Lektor v. Landbohøjskolen.

Andersen, Poul, Direktør i Privatbanken.
Andersen, R. G., Ingeniør, Direktør.
Andersen, Signe, stud. polit.

Anderskouv, C, Overtoldinspektør.

Andersson, Josef, Forretningsfører i Dansk
Skrædderforbund. MB.

Angelo, A., Direktør for N. E. S. A.
Arnborg, H., statsaut. Revisor.
Arnholdt, Louis, Vexelerer.
Asmussen, J., Grosserer.

Axelsen Drejer, A., cand. polit., Redaktør.
Axt, P., Grosserer.

Baaring, Bernh., Kontorchef i Magasin du
Nord.

Bang, Axel, Overretssagfører.
Barfoed, Børge, stud. polit.

Barlyng, H., Kontorchef, Nykøbing F.

Begtrup, Aksel L., cand. polit., Fuldm. i
Landsoverskatteraadet.

Begtrup, Bodil, Frue, cand. polit.
Bendix, Adam 8., Prokurist.
Bendix, Georg S., Grosserer.
Benzon, Aa. v., Vexelerer.

Berg, V., fhv. Direktør i »Bikuben«.
Berg, Vilh. C, Direktør.
Bergendorff, Carl, Revisor.

Bering, Otto, Fuldmægtig i Nationalbanken.

Bernlsen, Oluf, Valutakommissær.

Bertram, R., cand. polit., Sekretær i Tolddepartemenlet.

Bierbum, Frederik, Kontorist.

Bierbum, R. P. C, Bankdirektør, Holbæk.

Bjarne, 11., Finanshovedbogholder.

Bjerke, Kjeld, cand. polit., Sekretær i Statistisk

Bjufstrøm, H., Intendant, Inspektor, Rodbygaard.

Bjørling, E. G., Fuldmægtig i Direktoratet
for Ulykkesforsikringen.

Black, Clara, cand. polit., Kontorchef i
Fabriktilsynet.

Blinkenberg Nielsen, 0., cand. polit., Sekretær
i Kbh.s statistiske Kontor.

Bloch-Jørgensen, F., fhv. Bankdirektør.

Boldsen, F. C, Direktør i Københavns almindelige

Bonde, Chr. N., cand. polit., Sekretær i
Statistisk Departement.

Bondesen, S. H., cand. polit., Fuldmægtig
i Landmandsbanken.

Borup-Svendsen, N., Landsretssagfører.

Boserup, H. W., Direktør i A/S Frederiksholms

Boserup, Mogens, stud. polit.

Brahe Christensen, L., Kontorchef i Textilfabrikantforeningen.

Bramsen, Eigil, Forsikringsdirektør.

*Bramsnæs, C. V., Nationalbankdirektør,
fhv. Finansminister, ML.

Bretting, H., Arbitrageur.

Breuner, Ove, statsaut. Revisor.

Brink, Abel, cand. polit., Sekretær i Overskyldraadet.

Brink, S., Bankdirektør, Frederikssund.
Brock, Henrik, Grosserer.

Brock, Jørgen, cand. jur. & polit., Kaptajn.

Brorson Christensen, H., Inspektør i Banktilsynet.

Brosted, C, Direktør i »Krak«.

Brun, Alice, cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Brusendorff, Ernst, Afdelingschef.
Bruun, Erna, Frue.
Bruun, Frans, Revisor.

Bryning, Svend, Depotchef i Sparek. f.
Kbh. og Omegn.

Buhl, Vilh., Skattedirektør. ML.
Bülow, Edvard, Direktør.

Billow, F. v., cand. polit., Sektionsmedlem,
Genéve.

Biiloiv, Frits, Højesteretssagfører.

Biiloiv, J., Overpræsident, Kammerherre.
Byrdal, V., Overretssagfører.
Biitzoiv, 0., Vexelerer.
Bæksted, Birt, stud. polit.

Bøgh-Nielscn, Frede, cand. polit., Socialinspektor,

Børresen, Johs. E., Belysningsdirektør.
Børsholt, V., Ingeniør, cand. polyt.
Børup, Olaf, cand. mag. & polit., Lektor.

Christensen, Frantz, Direktør.

Christensen, Knud, Direktør i Københavns
Brandforsikring.

Christensen, Leif, cand. polit.

Christiani, Rud., Ingeniør, Dr. techn. MF.

Christoffersen, M., Dr. polit., Sekretær i
0. K.

Clausen, Sven, cand. jur.
Clausen, V., Overingeniør.

Cohn, Einar, cand. polit., Kontorchef i
Statistisk Departement.

Cohn, N., Højesteretssagfører, Dr. jur.

Dahlgaard, 8., Indenrigsminister. MF.
Dalgaard, Fr., Redaktør, cand. jur.

Dalgaard, K., cand. polit., Kontorchef under
Kbh.s Magistrat.

Dalhoff, Henning, stud. polit.

Dalhoff, J., Departementschef i Handelsministeriet.

Dam, G., cand. polit., Afdelingschef i Direktoratet
for Ulykkesforsikringen.

Daniel, H., Kontorchef i Sygekassedirektoratet.

Daugaard-Jensen, J., Direktør for Grønlands

Dessau, Benny, Direktør.

Dessau, Einar, Direktør, cand. polyt.

Dich, Jørgen, cand. polit., Fuldmægtig i
Socialministeriet.

Dige, Ejnar, cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Drachmann, Povl, cand. polit., Redaktør,
MF.

Dragheim, Chr., Bankdirektør, Næstved.

Dybholm, Georg, Sekretær i Landmandsbanken.

Ebbe, Johs., Direktør for Husmandskreditforeningen.

Ehlers, A., Direktør.

Ehrenreich-Hansen, N. J., Direktør f. Patent
- og Varemærkevæsenet.

Eigtved, V., Direktør i Privatbanken.

Einfeld, Robert, Sekretær ved Foreningen
»Dansk Arbejde«.

Elsass, Ludvig, Direktør.

Engell, Ove, Gesandt, Moskva.

Engmann, H., cand. polit., Sekretær i 1.
Hovedrevisorat.

Essen, H. v., Direktør i Haandværkerbanken.

Estrup, L., cand. polit., Redaktør.

Fabricius, L., cand. jur., Sekretær i F. f.
D. B.

Fagerholt, G., Vicetoldinspektør.
Falbe-Hansen, V., Overretssagfører.

Falkesgaard, J., cand. jur., Sparekassedirektør.

Fasting, L. V., Hovedbogholder i Nationalbanken.

Faurholt, O. P., Fuldm. i Privatbanken.

Finsen, Aage, Kontorchef i Indenrigsministeriet.

Flux, A. W., C. 8., M. A.

Franck, Aage, Kontorchef i Privatbanken.

Frandsen, G., cand. polit., Sekretær i Landsoverskatteraadet.

Friis, Ch. R., cand. polit., Revisor i Grønlands

Friis, E., Grosserer.

Friis, Henning, stud. polit.

Friis, N., cand. jur. & stud. polit.

Friis, Poul, cand. jur., Fuldmægtig i Udenrigsministeriet.

Friis-Skotte, J., Trafikminister. MF.
Friis-Skotte, Marchen, stud. polit.
Frørup, Holger, Prokurist.

Funder, K., Sparekasseassistent.

Gammelgaard, Hj., cand. polit., Forst, f.
Arbejderhøjskolen, Roskilde.

Gammeltoft, C, Direktør.

Gammeltoft, C., Konferensraad.

Gjessing, 80, Direktør i Københavns Hypotekforening,

Gjessing, Erland, Konsul.

Gloerfelt-Tarp, 8., cand. polit., Kontorchef
i Store Nordiske Telegrafselskab.

Gloerfelt-Tarp, Kirsten, Frue, cand. polit.,
Fabrikinspektør.

Glückstadt, Hans-Jørgen, cand. polit.
Godske-Nielsen, Bankdir., Middelfart.

Godske-Nielsen, 0., Kontorchef i 4. Hovedrevisorat.

Goldschmidt, A., Grosserer.

Goldschmidt, Valdemar, Bankier.

Gormsen, E. M., cand. polit., Fuldmægtig
i Landmandsbanken.

Gormsen, Joh., Direktør i A/S Nordisk
Kulsyrefabrik.

Graae, Erik, cand. jur., Underdirektør i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Graae, Poul, cand. polit., Redaktør.

Gredsted, M., cand. polit., Kontorchef i
Generaid, for Post- og Telegrafv.

Gregersen, J., stud. polit.

Greisen, A C. P., Toldkasserer.

Griis, H. K., Ekspeditionssekr. i Sparek.
f. Kbhvn. og Omegn.

Groes, Ebbe, stud. polit.

Groes-Petersen, N. C, Grosserer.

Grünbaum, 1., cand. polit., Sekretær i
Kbh.s statistiske Kontor.

Graessler, Herbert, cand. polit., Sekretær
i Sygekassedirektoratet.

Grøn, A. Howard, Dr. polit., Professor v.
Landbohøjskolen.

Grønvold, F. C, cand. jur., Direktionssekr.
Grønvald, Fr., Direktør i »Danmark«.

Grønvold, P. R., cand. polit., Kontorchef
i Tolddepartementet.

Gyde-Jørgensen, H. J. E., cand. polit.,
Fuldmægtig i Handelsbanken.

Gyde-Jørgensen, S. D., Frue.

Gyde-Petersen, L., Frue, Kommunelærerinde.

Gyldentorp, R., Direktør for Kreditreformforeningen.

Gyring, J. N., Sparekassedirektør.

Hagemann, E. S., Ingeniør.
Hagemann, Inger, stud. polit.

Hagen, Gunnar Kühnel, cand. polit. & jur.
Expeditionssekr. i Invalidefors.retten.

Halland, \\, cand. polit., Toldinspektor.

Hammerich, IL, cand. polit., Fuldm. i Direktoratet
for Ulykkesforsikringen.

Hannover, K., Disponent.

Hansen, C. P. M., Kabinetssekretær, Kammerherre.

Hansen, Enrico E., cand polit., Fuldmægtig
i Overskyldraadet.

Hansen, Gregers, cand. polit., Expeditionssekretær
under Kbh.s Magisirat.

Hansen, Henning, Expeditionssekretær i
Sparek. f. Kbh. og Omegn.

Hansen, Jens Henrich, Kontorchef i Landmandsbanken.

Hansen, Johan, Generalkonsul.
Hansen, Johs., Ingeniør.

Hansen, Julius, Forretningsfører i Dansk
Handels- og Kontormedhjælperforb. MB.

Hansen, M., Direktør i A/S R. Collstrop.

Hansen, Niels, cand. polit., Expeditionssekretær
i Landsoverskatteraadet.

Hansen, S. V., Kontorchef i Marineministeriet.

Hansen, Thomas, Sparekassebestyrer.
Hansen, Wilh., Etatsraad, Dir. i »Hafnia«.

Harhoff, Poul, canu. jur., Underdirektør i
Landmandsbanken.

Harlang, Fr., Underdirektør.

Hartogsohn, Siegfried, cand. polit., Sekretær
i Finansministeriet.

Hartz, G. E., Direktør i Industriraadet.
Hasselbalch, K. G., cand. polit.
Haunsø, Sigurd, stud. polit.
Hedebol, Peder, Borgmester.

Hedegaard, 0., Direktør i Handelsbanken.
Heering, Peter, Grosserer.
Hegner, Henry, Kontorchef.

Heiberg, Esther, cand. polit., Sekretær i
Invalideforsikringsretten.

Heilbuth, H., Direktør.
Heilbuth, Niels, cand. jur.

Helsted, V., Direktør i Landbrugsministeriet.

Helsteen, Einar, Grosserer.
Henius, Hugo, Assurandør.

Henriksen, V., Sparekassebestyrer.
Henriques, Adam.

Henriques, C. 0., Vexelerer. Henriques, Walter, Vexelerer. Hentzen, C, fhv. Overingeniør. Ilertz, Alfred, Direktør. Hertz, Emil, Grosserer.

Hertz, Jørgen, cand. polyt., Fabrikant.
Hertz, Karsten, Ingeniør, cand. polyt.

Hessel, Karen, Frue, Protokolfører i Rigsdagen.

Hilsted, E., Sparekassebestyrer.

Himmelstrup, Otto, cand. polit., Lektor, Sekretær
i De samv. danske Landbof oren., MF.

Hirschsprung, Holger, Direktør.

Hjort, Victor, Direktør i A/S Magasin du
Nord.

Hjorth Hansen, Georg, Sekretær i Jernindustriens

Hoffmann, U. 0., Fuldmægtig i Generaldir.
f. Post- og Telegrafvæsenet.

Holbæk, Svend A., Sekretær i De Danske
Spritfabrikker.

Holch, George, Konsul.

*Holm, Aug., Direktør i A/S Otto Mønsted.

Holm, Axel, cand. polit., Fuldmægtig i
Kbh.s statistiske Kontor.

Holm, J. C, stud. polit.

Holmblad, V., Kontorchef i Generaldirektoratet
for Post- og Telegrafvæsenet.

Horn, Max Wm., Bankier.

Hornbech, H. T., Fuldmægtig i Finansministeriet.

Horwitz, Alfred, Vexelerer.

Hostrup-Schultz, Jens, cand. polit. «fe jur.

Hude, Eiler v. d., Formand for Landsoverskatteraadet.

Hude, Paul v. d., Kontorchef i Nationalbanken.

Hulegaard, Axel, Overretssagfører.
Husted, K., Prokurist.

Huusom, Kai, cand. polit., Sekretær i Tolddepartementet.

Høg Petersen, Sv., Forretningsfører.

Høst, Harald, cand. polit., Kontorchef i 3.
Hovedrevisorat.

Høyer, P., Kontorchef i »Bikuben«.

Høyrup, C. A., cand. polit., Forsikringsdirektør.

Ingholt, Poul, Direktør i Landmandsb.

Ipsen, Kai, cand. polit., Fuldmægtig under
Kbh.s Magistrat.

Irskens, A. 0., Grosserer.

Iversen, Carl, cand. polit., Lektor.
Iversen, Johs., Grosserer.

Iversen, L., Dr. phil., Direktør i Statsanstalten
for Livsforsikring.

Iversen, Mads, Dr. rer. pol., Fuldmægtig
i Statistisk Departement.

Jacob, E. F., Fabrikant.

Jacobsen, Carl, Professor, Underdirektør.
Jacobsen, John, Fabrikant.

Jacobsen, Poul, Højesteretssagfører.
Jacobsen, Sven, stud. polyt.
Jansen, M. J., Direktør.

Jansen Petersen, P., Ingeniør, Direktør,
Holbæk.

Jantzen, Ivar, Ingeniør, cand. polyt.
Jarl, C. F., Ingeniør, Fabrikant.
Jensen, Aa., Forsikringsdirektør.

Jensen, Adolph, Chef for Statistisk Departement.

Jensen, Aksel, Kreditkassedirektør.

Jensen, Carl, cand. polit., Kontorchef i
Nordisk Livsforsikring.

Jensen, Chr., Næstform. i De sarav. Fagforbund.

Jensen, Else, cand. polit., Sekretær i Invalideiorsikringsretten.

Jensen, Holger, Prokurist.

Jensen, J., Hovedkasserer i Træindustriarbejderforbundet.

Jensen, Knud V., Sekretær i De samv. Fagforbund.

Jensen, P. E. Gønss, Grosserer.
Jensen, Thorkel, Bankbogholder.
Jensen, Vilh., statsaut. Revisor.
Jeppesen, Chr. J., Ingeniør.

Jepsen, Ove, cand. jur., Direktør i »Bikuben«.

Jernert, C. V., cand. polit., Direktør.
Jervig, Axel, Vexelercr.

Jespersen, C, statsaut. Revisor.

Jespersen, V., Direktør under Københavns
Magistrat.

Jessen, Flemming, Korrespondent.
Johannsen, Fr., fhv. Telefondirektør.

Johansen, A., Hovedkasserer for Dansk
Smede- og Maskinarbejderforbund.

Johansen, J. M., Formand i Hovedstadens
Brugsforening.

Johansen, Kjeld, cand. polit., Chef for Kbh.s
statistiske Kontor.

Johnsen, C, cand. polit., Fuldm. i Landmandsbanken.

Jonsson, Alexis, cand. polit.

Junker, Thomas, cand. polit. & agric, Godsejer,

Jørgensen, Alb., Direktør.
Jørgensen, Carl, Grosserer.
Jørgensen, Einar, Ingeniør.
Jørgensen, Georg, Revisor.

Jørgensen, J. A., Kontorchef i Arbejdernes
Landsbank.

Jørgensen, J. C, cand. polit., Sekretær i
Udenrigsministeriet.

Jørsboe, P., cand. polit., Toldinspektør.

Kalckar, M., cand. polit., Direktør for Frederiksberg
Kommunes Begravelsesvæsen.

Kallestrup, L. R., stud. polit.
Kaivig, Svend, Sekretær.

Kampmann, Viggo, stud. polit.

Kauffmann, Ernst, cand. polit., Direktør i
Handelsbanken.

Keller, Inger, cand. polit., Sekretær i Invaiideforsikringsretten.

Kier, Fr., Direktør i Arbejdernes Landsbank.

Kiørboe, V. 0., fhv. Generaldirektør for
Postvæsenet.

Kjær, Edith, cand. polit., Fuldm. i Sygekassedirektoratet.

Kjær, G., Expeditionssekr. i Sparek. f. København
og Omegn.

Kjær-Hansen, Max, Docent ved den handelsvidenskabel.
Læreanstalt, Dr. rer. pol.

*Kjærbøl, Johs., Formd. for Dansk Smedeog

Klausen, C. M., Prokurist.

Klavsen-Møller, K. E., cand. polit.
Klein, Johs. M., Grosserer.

Klitgaard, J., fhv. Departementschef i Finansministeriet.

Knudtzon, H., Sekretær i Landmandsbanken.
Koch, C. H., Handelsgartner.

Koch-Jensen, Peder F., cand. polit., Redaktionssekretær.

Koed, Ilolyer, cand. polit., Inspektor i
Banktilsynet.

Koefoed, Michael, Generaldirektør f. Skattevæsenet.

Koefoed, P. R., Hovedbogholder i »Bikuben«.

Kofoed, O. 8., cand. jur. & polit., Kontorchef
i Statistisk Departement.

Korsgaard, E. G., cand. polit., Sekretær i
Udenrigsministeriet.

Korsgaard, K., cand. polit., Kontorchef i
Arbejdsdirektoratet.

Korst, Knud, cand. polit., Expeditionssekretær
i Statistisk Departement.

Krabbe, Jon, Kommitteret i Udenrigsmin.

Krag, Erik, Direktør i Østifternes Kreditforening.

Krag, Oluf, Dr. phil., Kreditforeningsdirektør,
fhv. Indenrigsminister. MF.

Krarup, A., Direktør.

Kretz, Poul G., cand. jur., Kontorchef i
Finansministeriet.

Kringelmose, Karl, cand. polit., Sekretær
i Landsoverskatteraadet.

Kristensen, K. J., cand. polit., Kontorchef
i Overskyldraadet.

Kristensen, Thorkil, cand. polit., Inspektør
i Sparekassetilsynet.

Kristiansen, Erling, stud. polit.

Krog-Meyer, H., Underdirektør i Bondestandens

Kønigsfeldt, C, Sekretær i Nationalbanken.

Kønigsfeldt, W., Afdelingschef i Privatbanken.

Langebæk, T., Direktør i A/S A. M. Hirschsprung
& Sønner.

Langeskov-Pedersen, Sv. A., statsaut. Revisor.

Langkjær, H., Bogtrykker.

Larsen, Aa., Kontorchef i Privatbanken.
Larsen, Albinus, Direktør.
Larsen, Gustav, cand. polit.
Larsen, H., Grosserer.

Larsen, Helge, cand. polit., Sekretær i
Statistisk Departement.

Larsen, L. P., fhv. Kontorchef i Landbrugsministeriet.

Lursen, O. 11., Professor ved Landbohojskolen.

Lassen, Rudolph, Amtmand, Svendborg.
Lauritzen, D., Skibsreder, Konsul.
Lauritzen, Knud, Skibsreder.
Lehmann, Lili, Fröken.
Lehmann, T. A., Grosserer.
Lemche, Fritz, Sekretær.

Lerche, C, Kontorchef i Finansministeriet.
Lersey, H., Prokurist.

Leuin, A. M., fhv. Kontorchef under Københavns

Levysohn, Albert, Grosserer.
Levysohn, William, Grosserer.
Levysohn, Willie W., Grosserer.
Lind, Volmer, Sagfører, Holbæk.

Lindberg, Niels, cand. polit., Assistent ved
Universitetets økonomisk-statistiske Laboratorium.

Lindgren, E., cand. polit., Sekretær i Statistisk

Lindhardt, Marie, cand. polit., Sekretær i
Sundhedsstyrelsen.

Lohse, T. F., cand. polyt., Overinspektør.
Lorentzen, P., Fuldmægtig i Nationalban-

Ludvigsen, H. P., Direktør.

Lund, Carl, cand. polit., Fuldm. i Landmandsbanken.

Lund, C. 0., cand. polit., Assistent i Nordisk
Kabel- og Traadfabriker.

Lund, Erik, Prokurist.

Lund, Fin, Gesandt, Mexico.

Lund, Sv. Aa., cand. polyt., Redaktør.
Lundbye, J. T., Professor.
Lunding, E., Direktør.

Lunn, Vögg K., cand. polit., Prokurist.
Lybeck Sørensen, Max, Journalist.
Liitken, Ove, Grosserer.

Lytting, C. F., Kontorchef, Dansk Principalforening.

Löppenthien, Fritz, Forsikringsdirektør.

Madsen, Julius, Ingeniør, Formand for
Dansk Arbejdsgiverforening. MB.

Madsen, Ove H., stud. polit.

Madsen, Willy, Skotøj sfabrikant.

Madsen-Mygdal, Th., Godsejer, fhv. Statsminister.

Markman-Hansen, G., Direktør i Amagerbanken.

Marstrand, E., cand. polit., Valgmenighedspræst,

Martensen-Larsen, Fr., Stiftamtmand.
Melchior, Louis A., Grosserer.
Melchior, Moritz, Grosserer.
Meyer, Ernst, Grosserer.

Meyer, Karsten, Højesteretssagfører.
Meyer, Knud, cand. polyt., Direktør.
Meyer, Otto, Ingeniør, Direktør.
Meyer, Ove J., Ingeniør.
Michaelsen, Hugo, Direktør.

Michelsen, i., Direktør for Revisions- og
Forvaltningsinstitutet.

Mikkelsen, J. 8., Apoteker.

Mik-Meyer, Philip, Direktør i Landmandsbanken.

Mogensen, Poul Erik, stud. polit.
Mohr, 0. C, Gesandt, Afdelingschef.

Moltke, Carl, Greve, fhv. Udenrigsminister,
Kammerherre.

Monies, Kaj, cand. polit., Vexelerer.
Munch, P., Dr. phil., Udenrigsminister. MF.
Munck, Ove, Maskinchef ved Statsbanerne.

Munk, Sigvard, Sekr. i Det kooperative
Fællesforbund. MF. MB.

Muller, Kristian, Prokurist.
Møller, A. P., Skibsreder.
Møller, H. C, Vexelerer.

Møller, Johs., Kontorchef i Landmandsbanken.

Møller, Poul, statsaut. Revisor.
Møller, Viggo, stud. polit.

Mørck, E., cand. jur., Fuldmægtig i Handelsministeriet.

Nalbaldian, Svend, stud. polit.

Neergaard, N. T., Dr. phil., fhv. Statsminister.

Nielsen, Anton E., cand. polit., Grosserer.
*Nielsen, Axel, Dr. polit., Professor.

Nielsen, Carl, Direktør i Københavns Hypotekforening.

Nielsen, Edle, Frue.

Nielsen, Einar, cand. polit., Expeditionssekretær
under Københavns Sporveje.

Nielsen, Hans, cand. jur., Fuldmægtig i
Kbh.s statistiske Kontor.

Nielsen, H. C, cand. polyt.

Nielsen, J. Chr., cand. polit., Kontorchef i
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Nielsen, Johan, Kontorchef ved Foreningen
»Dansk Arbejde«.

Nielsen, K. M., Hospitalsdirektør.

Nielsen, Oluf, Direktør i Landmandsbanken.
Nielsen, Osvald, Kontorist.

*Nielsen, Svend, cand. polit., Expeditionssekretær
i Statistisk Departement.

Nielsen, Vilh., Direktør for Husmandshypotekforeningen.

Nienstædt, L. R., Ingeniør.

Nordentoft, Sv., cand. polit., Sekretær i
Landsoverskatteraadet.

Nutzhorn, Fr., Assistent i Nordisk Livsforsikring.

Nybølle, H. CL, cand. mag., Kontorchef i
Statistisk Departement, Lektor.

Nygaard, E., Kontorchef i Tiendebanken.

Nygaard, Vilh., Formand for De samvirkende
Fagforbund. MB. MF.

Nyholm, Carl, cand. jur., Kontorchef i
Skattedepartementet.

Nørgaard, F., Etatsraad, fhv. Bankdirektør.

Nørgaard, Peder, Underdirektør i Bryggeriet

Olesen, Chr. H., Direktør for De Danske
Spritfabrikker.

Olsen, Albert, Bogtrykkeribestyrer.

Olsen, Axel, cand. polit., Revisor i Sygekassedirektoratet.

Olsen, Chr., cand. polit., Expeditionssekr.
i Statistisk Departement.

Olsen, H. F. V., Inspektør i Sparekassetilsynet.

Olsen, Vald., Kontorchef i Københavns
Skoledirektion.

Olsson, Aksel, Hovedkasserer i Dansk Handels
- og Kontormedhjælperforbund.

Ottesen, Carl J., Fabrikinspektør.

Oxholm, V. T., Stiftamtmand, Kammerherre,

Pade, H. N., Direktør i Nordisk Kabel- og
Traadfabrikker.

Palsberg, C. A., Bankdirektør, Roskilde.

Palsby, L., Vexelerer.

Park, Aage, Overretssagfører.

Parkov, Inger, cand. polit., Fuldmægtig u.
Kbh.s Magistrat.

Pedersen, Jens, Dr. polit., Direktør for
Nordisk Livsforsikring.

Jørgen, Dr. polit.
Pedersen, L., Prokurist.

Pedersen, P. 0., Professor, Dr. phil., Rektor
ved Danmarks tekniske Højskole.

Pedersen, Viggo, Sekretær i Dansk Handels
- og Kontormedhjælperforbund.

Permin, P. H., cand. polit., Expeditionssekretær
i Sygekassedirektoratet.

Petersen, E., Hovedbogholder i Sparekassen
f. Kbhvn. og Omegn.

Petersen, Hugo, Vexelerer.

Petersen, L. C, Overtoldinspektør.

Petersen, Martin, Formand for Snedkerforbundet.

Petersen, Wald., Redaktør, Slagelse.

Petersson, John, Kontorchef i Nordisk Ulykkesforsikring.

Philipsen, M., Grosserer.

Philipson, Paul, Vekselmægler.

Pio, Frantz, Dr. polit., Overretssagf. MB.
Polack, Ivan, Grosserer.

Poulsen, P. A., cand. polit., Sekr. i Direktoratet
for Ulykkesforsikringen.

Poulsen, Svenn, Redaktør.

Povlsen, Gudrun, cand. polit., Sekr. i 4.
Hovedrevisorat.

Priemé, Ernst, cand. polit., Redaktionssekretær.

Prior, Aage, cand. jur., Fuldm. i Østifternes

Prætorius, S., cand. polit., Fuldmægtig i
Invalideforsikringsretten.

Raaschou, Gudme, Vexelerer.
Raffel, Werner, Direktør.

Raffenberg, Mogens, Overretssagfører.
Rasmussen, Uffe, Fuldmægtig, Brdr. Trier.
Rée, Dorrit, cand. polit.
Rée, J. M., Vexelerer,

Reeh, Erik, cand. polit., Sekretær i Finansministeriet.

Reimann, Margrethe, stud. polit.
Reinhardt, Erik, Prokurist.

Repsdorph, H., Overretssagfører.
Rickleffs, Inge, stud. polit.

Riemann, G. E., cand. polit., Underdirektør
i Nordisk Livsforsikring.

Riis-Hansen, K., Direktør, Formand for
Forligsinstitutionen.

Ringløv, Poul, cand. polit., Fuldrn. i Østifternes

Ringsholm, P. G., Prokurist, Hillerød.
Ringsted, S., cand. polyt., Ingeniør.

Rode, Sv., cand. polit., Expeditionssckretær
i Statistisk Departement.

Rolff-Larssen, Fanny, stud. polit.

Rosenkrantz, H., Lensbaron, Nationalbankdirektør.

Rosentoft, Aa. M., Grosserer.
Rostrup, Otto, Ingeniør.

Rothe, Fr., cand. polit., Direktør.
Rothenborg, Max, Overretssagfører.

Rubin, Carl, Fuldm. i Landmandsbanken.
Rubin, D., Fabrikant.

Rubow, Sven, cand. polit., Vexelerer.
Røgind, S., cand. polit., Lektor. MFK.

Rønne, Ove, cand. jur., Kontorchef i Østifternes

Rønne, P. M., Direktør i Haandværkerbanken.

Rønsted, Karmark, Landsretssagfører. MB.
Røper-Petersen, W., Grosserer. MB.

Sachs, Aa., cand. jur., Expeditionssekr. i
Finansministeriet.

Sak, Søren, cand. pharm., Direktør.
Salløv, Erik, Kasserer.

Salomon, Jacob, cand. jur. & polit., Landsretssagfører.

Sand, Jens V., Handelsstuderende.

Sandholt, Paul, Dr. oecon. polit., Sekr. i
2. Hovedrevisorat.

Saxild, K. W.

*Schaarup, Johannes, Departementschef i
Finansministeriet.

Schibler, J. F., Direktør i A/S Magasin du
Nord.

Schmidt, C. I. W., Kontorchef i Overformynderiet.

Schrøder, F., Nationalbankdirektør.
Sehested Hansen, P., Vexelerer.

Sehested Rasmussen, Ejner, cand. polit.,
Fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet.

Sevel, Aa., Bogholder i Sparekassen f. København
og Omegn.

Simonsen, Jacob, Vexelerer.

Simonsen, Jens, cand. polit., Sekretær i
Statistisk Departement.

Simonsen, Poul, Direktør for Bing & Grøndahl.

Sindballe, K., Dr. jur., Professor.
Sjogren, Albin, Revisor.
Skade, Gerda, Frue.

Skade, H. N., cand. polit., Expeditionssekretær
i Statistisk Departement.

Skade, Rigmor, Frue, cand. polit., Sekretær
i Statistisk Departement.

Skou, Martin, Direktør.

Skovgaard, Hugo, Bankdirektør, Holbæk.

Skriver Svendsen, Niels, cand. polit., Kontorchef
i Mejeriernes Ulykkesforsikring.

Smith, Helge, cand. polit., Inspektør ved
Inspektoratet f. Tobaksbeskatningen.

Smith, Jørgen, stud. jur.

Smith, Oscar, Direktør, Viborg.

Smith, Winkel, Direktør i Sparekassen for
Kjøbenhavn og Omegn.

Smitt, A. Wagner, Grosserer.
Sonne, Chr., Forpagter.

Stakemann, Emil, Overretssagfører.
Stauning, Th., Statsminister. MF.
Steen Hansen, H. C, stataut. Revisor.

Steenstrup, C. Fl., cand. polit, Fuldm. i
Statistisk Departement.

Steffensen, J. V., Vexelerer.

Stjernqvist, Henry, cand. polit., Sekretær
i Statistisk Departement.

Storm, P. V., Direktør i Handelsbanken.
Strange Petersen, 0., cand. polit.
Strobel, J. P., statsaut. Revisor.
Strøm Tejsen, Aa. V., cand. polil.

Suenson, Bent, Ingeniør, Underdirektør i
Store Nordiske Telegrafselskab.

Sundberg, J. C, Bankdirektør.
Sundø, Ole, Direktør.

Sveinbjørnsson, E., cand. polit., Sekretær
i Handelsministeriet.

Svejstrup, P. P., cand. polit., Kontorchef
i Grønlands Styrelse, Lektor.

Svensson, Em., Vexelerer.

Sølvkjær, J., Bogholder under Kbh.s Magistrat.

Søndergaard, A. L., Statskonsulent, Storehedinge.

Sørensen, Axel, Bankbestyrer.

Sørensen, Carl Johan, cand. polit., Sekr. i
Invalideforsikringsretten.

Sørensen, Eigil, Overassistent i Sparekassen
f. Kbh. og Omegn.

Sørensen, Frode, cand. polit., Handelsgartner,

Tamboe, A., Kontorchef i Krigsministeriet.
Tetens, Sv., Bankinspektør.

Thalbitzer, C, cand. polit., Redaktør.

Thalbitzer, V., cand. jur., Kontorchef i Finansministeriet.

Thaulotv, E., Professor ved Danmarks tekniske

Thiele, V., Forsikringsdirektør.

Thomsen, Anton, cand. polit., Sekr. i Landsoverskatteraadet.

Thomsen, T. C, Ingeniør, Direktør.

Thorborg, Johs., cand. polit., Redaktionssekretær.

Thorkildsen, Aa., cand. jur., Kontorchef i
Finansministeriet.

Thott-Hansen, Sekretær i Finansministeriet.

Thygesen, Jacob, cand. jur., Sekretær iDe
Danske Spritfabrikker.

Tiemroth, Chr., Overretssagfører.
Tillisch, C. J., Vexelerer.

Tobiesen, Poul, Kontorchef under Københavns

Toftegaard, Jens, cand. polit., Inspektør
ved Inspektoratet f. Tobaksbeskatningen.

Toftegaard, Margrete, Frue.

Tork, J. A., cand. polit., Expeditionssekr.
ved Statsbanerne.

Trap, Cordt, fhv. Chef for Københavns
statistiske Kontor.

Trier, L., Bankier.

Trier, Ulf, cand. polit., Sekretær i Invalideforsikringsretten.

Trock-Jansen, Erik, Grosserer.

Ulrich, Kay, Departementschef i Indenrigsministeriet.

Ulrich Mortensen, C, cand. polit., Fuldm.
i Tolddepartementet.

Ussing, Alf, Direktør i Store Nordiske Telegrafselskab.

Waage, H., Departementschef i Landbrugsministeriet.

Wad, T., cand. jur., Inspektør i Banktilsynet.

Valeur, E., Kommitteret i Udenrigsministeriet.

Wandel, Ejnar, Grosserer.

Vang Lauridsen, A., Ingeniør, Vejen.
Warburg, Axel, Korrespondent.

Warburg, C, Kontorchef i Forsikringsselskabet

Warming, Jens, Professor.

Vedel-Petersen, K. 0., cand. polit., Chef f.
Central-Arbejdsanvisningskontoret.

Wegener, Einar, Kontorchef i Direktoratet
for Ulykkesforsikringen.

Weitemeyer, Erik, cand. polit., Fuldm. i 2.
Hovedrevisorat.

Vejle, Karen, stud. polit.

Vensild, Theilgaard, cand. polit.

Wentzel, Margrethe, cand. polit., Frue, Expeditionssekretær
i Finansministeriet.

Wesche, Oscar, Grosserer.

Vestberg, Jens, cand. polit., Børssekretær.

Vestbirk, A., cand. polit., Fuldm. i Udenrigsministeriet.

Westergaard, Bryde, Ingeniør, cand. polyt. Westergaard, N., fhv. Kommunaldirektør.

Westlund, K., cand. polit., Sekretær i Østifternes

Vibæk, M., Direktør for Købmandsskolen
og for Den handelsvidenskabelig« Læreanstalt.

Wiingaard, Robert, Vexelerer.

Wilkens, Fritze, cand. polit., Expeditionssekretær
i Direktoratet for Ulykkesforsikringen.

Vind, Ove, Hofjægermester, Sanderumgd.
Vinding, Povl, Brandinspektør, Dr. techn.
Winkel-Smith, Erik, cand. jur.

With, Kai, Kontorchef i Landmandsbanken.

Woldbye, Ernst, cand. polit., Redaktionssekretær.

Wolfhagen, Fritz, cand. jur., Sekretær i
Finansministeriet.

Vollmond, Aage, Skibsreder.
Vollmond, Carl, Vexelerer.

Wulff, Nic. Hertel, Hovedrevisor.

Wærum, E., cand. polit., Kontorchef i
Udenrigsministeriet.

Vohtz, Aa., Ingeniør.

Zeuthen, Else, Frue, mag. art.
Zeuthen, F., Dr. polit., Professor.

Østerberg, A. L., cand. jur., Direktør i
Bryggeriforeningen.

lait: 605 Medlemmer.