Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 29 (1921)

MAX BALLIN 12. Juni 1865—10. April 1921.

Michael Koefoed.

Forinden jeg giver Ordet til Aftenens Foredragsholder, jeg gærne have Lov til at udtale nogle Mindeord over vor afdøde Kollega i Bestyrelsen, Direktør Ballin.

Mit Kendskab til Direktør Ballin strækker sig over deri sidste halve Snes Aar. Straks efter ForligsinstitutionensOprettelse jeg ham som en af de førende Kræfter paa Arbejdsgiversiden, og i den store Konfliktsituationi 1911 lærte jeg ret hans fremragendeEgenskaber kende — en utrættet Arbejdsevne,et og skarpt Hoved, der let fandt Kærnen i en Sag, et uopslideligt Humør, som mangen Gang var det oplivende Element i de trælse Forhandlinger. Blandt de fremstaaende Folk fra begge de stridende Lejre, som dannede det snævre Udvalg i Forhandlingerne,kom derfor ogsaa til at spille en stor Rolle, og jeg var altid glad, naar vi indenfor Forhandlingernefik en fra hver Side til at ordne en Sag, og Ballin da var den ene, thi saa vidste jeg, at Sagen førtes til en lykkelig Løsning, som vi alle kunde være tjent med. Og ikke alene fra den store Konflikt, men fra mange andre bevarer jeg gode Minder om Ballin, altid kunde man lide paa, hvad han sagde, og

Side 130

man vidste sikkert, at han stod paa den Side, der
ønskede at afværge golde Stridigheder og holde Erhvervsliveti

Men saa kom Krigen, hvor der kom til at hvile endnu mere paa hans Skuldre. Stedse rede til at paatage hvad der krævedes af ham baade fra Samfundets Kaldsfællers Side, traf jeg ham i utallige Forhandlinger, travlt optaget af at værne Industriens Tarv under de vanskelige Forhold og samtidig besjælet af den Uegennytte, som har karakteriseret de Mændr der var i forreste Linie her i Landet under Krigen. Men haardt — altfor haardt sled disse offentlige Hverv og hans egen store Virksomhed paa hans som det syntes alle uopslidelige Arbejdskraft, og det hævnede sig, da Modgangens Dage indtraf.

Ogsaa her fra Nationaløkonomisk Forening har vi mange gode Minder om Ballin, hans dygtige og sprudlende i mangen en Debat, hans Indsats i det lille Udvalg, der for nogle Aar siden omdannede vore Love, og hans Initiativ, da det gjaldt økonomisk at underbygge vor Forening ved Tilvejebringelsen af den Sum, der, naar vi kommer ind i mere rolige Forhold, vil muliggøre os at tage Opgaver op til Gavn for den økonomiske Videnskab.

Derfor vil ogsaa den, som i kommende Tider skal skildre det forløbne Decenniums sociale og økonomiske Liv her i Landet paa mange Omraader træffe Ballins Navn, og den enstemmige Ros, der siden hans Død har lydt over hans evnerige Person og hans store Arbejdsindsats, vil leve, og i lange Tider bevare hans Navn mod Forglemmelse.

Den 19. April 1921.