Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 29 (1921)

Det landøkonomiske Driftsbureau. Undersøgelser over Landbrugets 111. Regnskabsresultater fra danske Landbrug ved O. H. LARSEN og IVAR DOKKEN. 136 S. August Bang. Kjøbenhavn

K. J. Kristensen.

Side 227

Det fremgaar af nærværende Beretning, der er den tredie i Rækken, at Bureauets Virksomhed har haft en glædelig idet Samarbejdet med lokale Regnskabsforeninger omfatter ialt 26 Foreninger mod 17 det foregaaende Aar, samtidig med, at Bureauet har sat sig i direkte Forbindelse med større Landbrug i forskellige Egne af Landet, hvis Regnskabsføring planlægges og ledes af Bureauet. Det Antal Regnskaber, der er benyttet som Grundlag for Beretningen, og som fremkommer ved et Udvalg de paalideligste af dem, de lokale Regnskabsførere har med at gøre, er steget til 305 mod 235 i Fjor.

Endnu er dog enkelte Egne af Landet ikke repræsentereteller
svagt repræsenteret blandt de indsendte

Side 228

Regnskaber, og Husmandsbrugene — Ejendomme under 10 ha — er endnu noget svagt repræsenteret, navnlig i Betragtning af, at denne Gruppe sikkert burde deles i hvert Fald i to Grupper, fordi de smaa Landbrugshuse og de større vil udvise vidt forskellige Forhold i flere Retninger. De Resultater, som denne Gruppe Ejendomme viser i Sammenligningmed større, er imidlertid ofte saa karakteristiske,at ikke er i Tvivl om, at de ikke kan skyldes tilfældige Indflydelser, og de giver da et betydningsfuldt Bidrag til Belysning af det aktuelle Spørgsmaal om det lille Landbrugs økonomiske Vilkaar og Eksistensberettigelse.

For de mellemstore Landbrug er Antallet af Regnskaber saa stort, at Materialet tillader Deling i ret betydelig Udstrækning til Undersøgelse i forskellige Retninger, at de udvundne Resultater lider under Usikkerhed Grund af Tilfældigheders forstyrrende Indflydelse. Resultaterne vinder ogsaa betydeligt i Sikkerhed derved, at det nu er muligt at sammenligne med Resultaterne fra tidligere

Det er en Selvfølge, at netop den Omstændighed, at man nu kan foretage Sammenligning med de nærmest foregaaende og følge Udviklingen, giver Beretningen forøget og Betydning. Ogsaa fordi man i højere Grad tør overføre den relative Forskydning i Regnskabsresultaterne Aar til Aar paa Landbruget i Almindelighed end selve de absolutte Resultater, der sikkert altid vil være præget af, at Regnskaberne fortrinsvis stammer fra særlig veldrevne Brug.