Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 29 (1921)

THV. AARUM: Økonomiske Sammenslutninger med monopolistisk 185 pp. Steenske Forlag, X-ania anno 1921.

Dr. L. V. Birck.

Side 238

Som Indledning til den norske Trustkomites Arbejde har Professor Aarum udgivet en Monografi om Karteller og Truster. Bogen er skrevet saa grejt og klart, at jeg anbefaler de danske Studenter at læse den.

Forf. begynder med en Sondring mellem simple Overenskomster,Karteller, Truster og Fusioner, og viser de afgørende Forskelle; interessant gør han opmærksompaa, Kartellet ikke behøver at være et Led i en Udvikling, men at det i sin mest gennemførte Form som ved det tyske Syndikatskartel kan være den endelige og blivende Organisation. Derefter undersøger han Grundenetil økonomiske, tekniske og forretningsmæssige;om

Side 239

retningsmæssige;omden vertikale Sammenslutning siger han, al Fordelene ikke blot er de sparede Omsætningsomkostninger,men rent teknisk bedre Udnyttelse: er Staalværk og Valseværk samlet, kan Staalet uden først at opvarmes føres til Valseværket, og derved spares en Opvarmning. Kapitlerne om Monopolet og dets Virkning er dadelløse, som man kan tænke sig hos en saa fremragendeTeoretiker Dr. Aarum. Efter at have berørt Sammenslutningernes retslige Stilling i de forskellige Lande — hvor han iøvrigt henviser til Dr. Overgaards Afhandling om „Trust og Kartellovgivning i fremmede Lande", der ligeledes er udarbejdet paa Trustkomitéens Foranledning — undersøger han hvilken Stilling det offentlige bør tage. Forf. tror ikke paa en Lovgivning, der forbyder Truster, men er mere stemt for Prisregulering og navnlig for skattepolitiskeForholdsregler; hævder stærkt Betimeligheden af en Skat, som er progressivt proportional med Prisen, saaledes at naar Prisen stiger over Produktionsomkostningerne,Stykskatten en voksende Procent af Fortjenesten;han ogsaa den i det tyske Petroleumsforslag af 1911 gennemførte Tanke, at lade den tilladte Dividende vokse omvendt med Prisen.

Bogen giver Studenten alt hvad han behøver at vide, naar han ikke er Specialist; dog kunde jeg have ønsket, at Forf. havde ført sin Lovgivningshistorie ned til de sidste Dage; f. Eks. burde sikkert den amerikanske Lov af 1918 været omtalt, hvor Baandene løsnes for Eksportindustrierne, dog at disse ikke maa gøre sig skyldig i unfair Konkurrence amerikanske Firmaer.