Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 29 (1921)

Nordens Aarbog 1920. Udg. af Foreningerne Norden. 312 S. Stockholm 1920.

E. C.

Side 228

Som et Led i Bestræbelserne for at „uddybe Samfølelsenmellem
nordiske Folk, udvide deres kulturelle og

Side 229

økonomiske Forbindelser og fremme det indbyrdes Samarbejde"har tre skandinaviske Foreninger „Norden" udsendt denne Aarbog. Den tæller mellem sine MedarbejdereFolk saa adskilte Arbejdsfelter som Alex. Foss og Nathan Søderblom, Th. Madsen-Mygdal og Selma Lagerløf, Louis de Geer og Halvdan Koht, for blot at nævne et Par Navne. Disse Medarbejdere giver hvert for deres Omraader en Oversigt over Forholdene i eget Land eller tillige i et eller to af Broderlandene. Aarbogen byder da paa saa megen værdifuld Læsning og Oplysning, at den sikkert — som Formaalet ogsaa er — vil give mange Lyst til at sikre sig den ved at indtræde som Medlemmer af Foreningen. Men rent bortset herfra, kan det jo kun være ønskeligt, at der fra alle Kredse her i Landet ydes den danske Forening „Norden" og derigennem det skandinaviske Samarbejde paa kulturelle og økonomiske Omraader den størst mulige Støtte.