Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 29 (1921)

HERBERT IVERSEN: Amerikanske Tilstande. 144 S. H Aschehoug & Co. Kjøbenhavn 19 20.

E. C.

Side 239

Med et Forord af C. V. Bramsnæs er denne Bop- udo

givet efter Forf.'s Død. Den indeholder — som Bramsnæs

Side 240

skriver — en fortrinlig Vejledning for den, der ønsker virkeligUnderretning amerikanske Tilstande. Og hvad mere er: Disse af Tal og positive Oplysninger fyldte Sider om Amerikas økonomiske, sociale og politiske Forhold lever paa den mest beundringsværdige Maade. En førsterangs Stilist har formet det uhyre Stof plastisk, saa at det afgørende,det karakteristiske overalt træder frem, klart belyst af alle de mange malende Enkeltheder. Dette gør ikke blot Tilegnelsen let, men gør den til en Nydelse. Det er ogsaa i saa Henseende en mærkelig Bog.

Den være da ikke blot anbefalet „en menig dansk Socialists hjemlige Kamerater", som Forf. udtrykker sig - det marxistiske Synspunkt, som Forf. lidt hyppigere end nødvendigt meddeler Læseren er tilgrundliggende, medfører egentlig blot, at det kapitalistiske Amerika træder endnu skarpere frem i Forf.'s Beskrivelse. Og det er tilvisse en Skildring, der har Interesse for enhver, der vil søge at forstaa, Amerika betyder i Verdens Økonomi og Verdens Politik.