Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 23 (1915) 4-5

JENS PEDERSEN: Om et Livsforsikringsselskabs Økonomi. I. 280 S. G. E. C. Gad. Kjøbenhavn 1915.

H. W.

Side 473

Forfatteren er vel kendt i den statistiske Litteratur. I Tilslutning til Blaschkes bekendte Undersøgelser om ikke normale Liv har han i sin Tid hos Fischer i Jena udgivet et interessant Arbejde paa Grundlag af et stort Dødsaarsags-Materiale, og for et Par Aar siden kom fra hans Haand en omfattende Undersøgelse om de økonomiske Perioders Indflydelse paa Vielser, Fødsler og Bømedødsfald. Dette kan forklare det noget uregelmæssige Faktum, at nærværende Afhandling skaffede Forfatteren den statsvidenskabeligeDoktorgrad,

Side 474

skabeligeDoktorgrad,skønt han ved sine Eksaminer tilhører
et andet Fakultet.

Opgaven er at undersøge, hvilke Faktorer der øver
Indflydelse paa et Livsforsikringsselskabs Økonomi, og det
er første Afdeling heraf der foreligger.

Han undersøger først, hvilken Betydning Valget af Dødelighedstavle har. Det er ganske vist nærmest igennem Eksempler han foretager Undersøgelsen, idet han i den store Bunke af Dødelighedstavler udvælger tre, som han benytter til Underlag for sine Betragtninger. Resultatet stemmer iøvrigt med, hvad man jævnlig tidligere har faaet frem, at Dødelighedstavlen har en mindre Indflydelse, end man ofte er tilbøjelig til at tro. Rent elementært hænger dette sammen med, at Dødeligheden i en lang Periode af Livet er saa lille i Sammenligning med Rentefoden. Han spørger dernæst, hvorledes Forholdene vil stille sig i et Selskab, under Forudsætning af forskellig Dødelighed og Rentefod, idet han foreløbig ser helt bort fra Udtrædelserne. Heller ikke paa dette Omraade kommer der noget væsentligt frem ved Forfatterens Undersøgelser, end man vidste fra tidligere Tid. Men begge disse Afsnit har været nødvendige for Gennemførelsen af den Plan, han har lagt for sine videre Undersøgelser.

Med langt større Interesse læser man Afsnittet om Udtrædelsernes selv om Forfatteren maaske har følt sig noget for bundet af tidligere Forfatteres Udvikling paa dette Omraade og derfor maaske behandler enkelte Punkter med ufornøden Vidtløftighed. Han paaviser den store Rolle, Udtrædelserne spiller i Selskabernes Økonomi i Sammenligning med Valget af Dødelighedstavle.

I Tilknytning hertil giver han et betydningsfuldt Afsnit om Tilbagekøbsværdiernes Historie, hvortil han med stor Energi har indsamlet Stof dels ved at gennemgaa Litteraturen,dels direkte Forespørgsler hos Selskaberne. Hvad han saaledes meddeler, er i Virkeligheden et Udsnit af Livsforsikringsvæsenets Historie, der vil lette

Side 475

Arbejdet meget for den, der i sin Tid kommer til at skildre
hele Livsforsikringsvæsenets Udvikling.

Med det saaledes indvundne Materiale som Udgangspunkt Forfatteren da, hvilken Betydning de forskellige har, et Spørgsmaal, der vel ikke er udtømmende besvaret, men hvortil der dog er givet vægtige Bidrag ved hans Beregninger.

Endelig følger et Par Afsnit om den effektive Rente og Pengeanbringelserne, hvorved Forfatteren føres ind paa en Række Betragtninger, der ogsaa har Interesse udenfor saaledes Spørgsmaalet om Rentefoden ved Kreditforeningsobligationerne, under Henblik paa Udtrækningsplanerne.

Hvad der saaledes er tilvejebragt, er Fundamenter til den Bygning, Forfatteren ønsker at opføre i den følgende Del af den planlagte Undersøgelse. Opgaven er den meget aktuelle, hvilke Driftsudgifter en Livsforsikringsbestand volder, et Spørgsmaal, der skal ses i Forbindelse med Spørgsmaalet cm, hvilken Tilbagekøbsværdi der under forskellige kan ydes.

Det maa haabes, at Forfatteren maa faa Tid og Kraft til at gennemføre denne Undersøgelse, hvortil han med saa megen Energi har lagt Grundvolden ved det nærværende Arbejde. H. w.