Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 20 (1912)

II. Prisniveauet i 1911.

Prisniveauet har i 1911 været forholdsvis højt og tilmed stigende. Ganske vist var der i Midten af Aaret en Nedgangsperiode, men den blev af kort Varighed, og ved Udgangen af 1911 var Priserne væsentlig højere end ved Aarets Begyndelse.

Efter det Maksimum, Priserne havde naaet i Juni Maaned1907, indtraadte en nedadgaaende Bevægelse, som strakte sig over det meste af 2 Aar. Prisfaldet var betydeligt— efter Sauerbecks Index-Numbers fra 82,4 (Maj

Side 92

1907) til 71,9 (Februar 190g); men da det sidstnævnte Punkt var naaet, indtraadte en Vending, og nu steg Priserne Maaned for Maaned gennem Aaret 1909 og et Par Maaneder ind i 1910. Aaret 1910 var som Helhed nærmest en Stilstandsperiode, men i 1911 fortsatte den opadgaaende Bevægelse sig; fra 77,9 i December 191 o steg Pristallet til 80,<; i Juni 1911; i Juli gik Tallet ned til 78,9 for derefter atter at stige uafbrudt til 80,9 i December.

Gennemsnits-Pristallet for 1911 var 79,8, medens 191 o kun naaede 77,9; i 1909 var det 74,5 og i 1908 endog kun 73,3. Priserne var altsaa i det sidst forløbne Aar 778 °/0/0 højere end i 1908.

For hvert Kvartal i Aarene 1908—10 og for hver
Maaned i 1911 er Sauerbecks Index-Numbers anførte i
nedenstaaende Oversigt;


DIVL747

Sauerbecks Index-Numbers*):*) Se iøvrigt nærværende Tidsskrift 1902 Side 319, 1906 Side 591 ff., 1908 Side 125, 1909 Side 201, Igro Side 80 og 1911 Side 110. — Sauerbecks Index-Numbers angiver Prisniveauet paa Grundlag af Gennemsnitspriserne for 45 Hovedartikler, idet Gennemsnittet for Perioden 1866 —77 er sa-t lig 100.