Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 20 (1912)

V De anerkendte Arbejdsløshedskasser.

Den 31. Marts 1911 fandtes der i Danmark 51 anerkendte Arbejdsløshedskasser med tilsammen godt 105000 Medlemmer, hvoraf ca. 11600 Kvinder. Den største af Kasserne (Arbejdsmændenes) havde 32000 Medlemmer.

Kassernes samlede Indtægt i Regnskabsaaret i910/n udgjorde 2,27600 Kr., hvoraf 1,230000 Kr. var Bidrag fra nydende Medlemmer, 682000 Kr. Statstilskud (for I9O9/1O) og 311000 Kommunetilskud (ligeledes for det foregaaende Aar). Det gennemsnitlige Kontingent pr. Medlem var 12 Kr. 27 Øre. Kommunalt Tilskud er ydet af 52 Byog 83 Landkommuner. — Kassernes samlede Udgift i Regnskabsaaret i910/n var 1,937000 Kr., hvoraf 1,668000 Kr. udbetaltes som Dagpenge. Til Arbejdsanvisning medgik et Beløb af 45000 Kr. Der fandtes Arbejdsanvisningskontorer indenfor 18 Kasser med tilsammen 64000 Medlemmer.

For 45 Kasser foreligger der Oplysning om Antallet af ledige Dage: Tallet var 2,905000. Der udbetaltes Understøttelse for 45 °/0/0 af de ledige Dage; men den Brøkdel af de ledige Dage, der dækkes ved Understøttelse, er iøvrigt meget forskellig i de forskellige Kasser, varierende efter Kassernes Vedtægtsbestemmelser om Karenstid og Understøttelsens Udstrækning i Tid. I 16 Kasser med 19000 Medlemmer dækkede Understøttelsen under 40% af de ledige Dage, i 21 Kasser med 61000 Medlemmer dækkede den 4050 °/c,/c, og i 8 Kasser med 1 7000 Medlemmer over 50 °/0.