Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 18 (1910)

IVAR HULTMAN. Europas Centralbanker. Huvuddragen av deras organisation ocij verksamhet. Stockholm 1909. Albert Bonniers forlag. (218 .S.).

K. Riis-Hansen.

Side 170

Bogen indeholder en systematisk Redegørelse for de euiopæiske Centralbankers Organisation og Virksomhed, og Forf. har begrænset sig strengt til en rent faktisk Fremstilling af de nugældende Forhold.

Denne saaledes snevert afgrænsede Opgave synes Forf. at have løst paa en meget heldig Maade. Efter en ensartet fast Plan tegnes et omhyggeligt og overskueligt Billede af de forskellige Bankers indre Forhold. Fremstillingen sig om en Række Hovedspørgsmaal som Bankernes retslige Stilling og Administration, Seddeludstedelsen øvrige Forretninger, Forholdet til Staten. Kontrolforanstaltninger m. v., hvortil er {øjet en knap og klar Karakteristik af de vigtigste Bankers Diskontopolitik. Som Afslutning har Forfatteren, for at gøre Bogen mere anvendelig som Lærebog, givet et kort sammenlignende Resumé, men heller ikke her overskrides den afstukne Grænse. For en Lærebog er den satte Begrænsning dog alt for snever. Hertil maatte nødvendigvis kræves en Udredning af, hvorledes Cnntralbankerne i deres nuværende er voksede frem som et Resultat af en forudgaaende historisk Udvikling, betinget af de vekslende

Side 171

ydre Krav, ligesom ogsaa de forskellige bankteoretiske og bankpolitiske Spørgsmaal maatte være draget ind under Behandlingen. Læsere uden teoretiske eller praktiske Forudsætninger vil ikke gennem nærværende Bog alene kunne erhverve bankpolitisk Indsigt. Er disse Forudsætninger til Stede, danner den et godt Supplement. Forhaabning, at den vil kunne egne sig til »upslagsbok«, vil sikkert ogsaa ske Fyldest.