Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 18 (1910)

III. Kollektive Arbejdsaftaler i Sverige.

Det svenske Kommerskollegiums Afdeling for Arbejdsstatistik foretaget en omfattende Undersøgelse aDgaaende i Sverige bestaaende Kollektivaftaler mellem Arbejdsgivere og Arbejdere angaaende Lønnings- og andre Arbejdsvilkaar.

Der bestaar henved 2000 saadanne Kollektivaftaler, omfattende ca. 9600 Arbejdsgivere og 256000 Arbejdere. I Land- og Skovbruget falder kun lidt over 3000 Arbejdere ind under bestaaende Kollektivaftaler, altsaa kun en yderst ringe Brøkdel af de i disse Erhverv beskæftigede Personer. I Industrien, Haandværket og Grubedriften bestaar ca. 1400 Kollektivaftaler, omfattende ca. 5700 Arbejdsgivere og 165000 Arbejdere. Desuden findes i Bygningsfagene,

Side 175

som holdes udenfor nysnævnte Gruppe, henved 300 Kollektivaftaler,omfattende Arbejdere. Under »Almånnaarbeten« Virksomheder, kommunale Gas- og Elektricitetsværker, Renovationsarbejder o. 1.) er opført 9000 Arbejdere og under Handel og Samfærdsel 32000 som faldende ind under bestaaende Kollektivaftaler.

Indenfor de industrielle Fag er det særlig Fabrikindustrien, først og fremmest de større Virksomheder, der have afsluttet kollektive Aftaler med deres Arbejdere. Det viser sig ogsaa, at hvor Trust- og Karteldannelse har fundet Sted indenfor en Industri, der omfatter Kollektivaftalerne forholdsvis større Antal af Fabrikkerne indenfor af dem udenfor Sammenslutningen. Alt i alt berøres 53 °/0/0 af Fabrikindustriens Arbejdere af Kollektivaftaler.

Det hele Antal Arbejdere, som i Sverige beskæftiges ved Industri, Handel og Samfærdsel, anslaas til imellem 500000 og 550000, hvoraf 45 å 50 °/0/0 beskæftiges paa Arbejdssteder, der omfattes af Kollektivaftaler.

Af Kollektivaftalerne er 436, omfattende omtrent Halvdelen af de af samtlige Aftaler berørte Arbejdere, afsluttede mellem Organisationer baade paa Arbejdsgivernes Arbejdernes Side. Der findes dernæst 934 Kollektivaftaler, godt en Tredjedel af Arbejderne, som er afsluttede mellem en enkelt Arbejdsgiver og en Arbejderorganisation. Aftaler mellem en Arbejderorganisation flere, ikke-organiserede Arbejdsgivere er derimod sjældnere, men findes dog i nogen Udstrækning i Haandværksfagene. 5 °/0/0 af de Arbejdere, der omfattes af Kollektivaftaler, tilhøre ikke nogen Arbejderorganisation.