Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 15 (1907)

Nationaløkonomisk Tidsskrift

Redigeret af Adolph Jensen. <<2>

~\Tationaløkonomisk tidsskrift X har i Aarenes Løb ikke alene bragt adskillige Bidrag til Løsning af videnskabelige økonomiske Spørgsmaal og Skildringer af svundne Tiders økonomiske Liv, men det har tillige lagt Vægt paa igennem almen fattelige Artikler og Oversigter at holde sine Læsere å jour med alle nyere mere betydningsfulde Fænomener og Diskussioner paa det økonomiske Samfundslivs Omraade. Tidsskriftets Indhold er derfor ingenlunde alene beregnet paa en snevrere Kreds af Fagmænd men ogsaa paa dannede Læsere i Almindelighed — navnlig blandt Handlende og Industridrivende.

"XJationaløkonomisk tidsskrift
-L N udkommer med omtrent 40 Ark pr. Aargang, fordelte
mellem omtrent 6 Hefter.
Prisen er 8 Kr. pr. Aargang, saaledes at Medlemmer
af Nationaløkonomisk Forening, der betale Medlemskontingent,
dog kun betale 6 Kr., saafremt de bestille Tidsskriftet
gennem Foreningens Sekretær, Kontorchef Adolph Jensen,
Kastelsvej 15.
ABONNEMENT, der er bindende for en Aargang, modtages
i alle Boglader og paa de kgl. Postkontorer, uden
nogen Prisforhøjelse.
Gyldendalske Boghandel
Nordisk Forlag.

Redaktionens Adresse er: Kastelsvej Nr. 15.
København Q. — Telefon: Øbro 881 y.