Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 15 (1907)

— Greens og Steins Børstabeller for Aaret 1906 er et anseligt Værk i Tværfolio, som Udgiverne af den bekendte »Greens Danske Fonds og Aktier« have udsendt straks efter Aarsskiftet. Børstabellerne indeholde en Mængde inreressante og nyttige Oplysninger vedrørende dansk Børsliv i det forløbne Aar (og for flere Emners Vedkommende tillige i foregaaende Aar). Der er tabellariske Oversigter over Kurser paa samtlige børsnoterede Aktier og Obligationer, Vekselkurser og Diskonto-Oversigter, Udbyttefortegnelser for de sidste 20 Aar, Oplysninger om Emissioner osv. Der er endvidere i Tekstform — som Indledning til Tabellerne — fyldige og instruktive Redegørelser for Penge-, Fonds- og Aktiemarkedet i 1906. Greens og Steins Børstabeller vil sikkert hurtigt blive indrangeret blandt de »uundværlige« Forretnings-Haandbøger.